Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Stawki ryczałtu

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/12-4/MS
  Wnioskodawczyni może samodzielnie opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5% proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku tj. 50% pod warunkiem złożenia przez nią oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ww. lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-484/12-4/KSU
  1) Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów? 2) Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-800/12/IG
  Czy właściwy był wybór stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 17%?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-561/12-4/MP
  Zakres możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z budową budynków.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/12/HD
  Czy od przyszłego roku przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567/12/WM
  Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5 % dochodów osiąganych z dzierżawy gruntów, a obowiązek podatkowy z tym związany, będzie powstawał za każdym razem przy dokonanej wpłacie od Dzierżawcy oraz nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-767/12/DP
  Czy Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/12-2/MS
  jeżeli umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jej wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodów tych nie łączy się z przychodami uzyskiwanymi z tytułu najmu otrzymywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-421/12/IG
  Czy działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem bądź koparką może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% czy 17%?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-454a/12/WM
  1. Czy w sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej stanowią dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy też mogą być potraktowane jako kwoty zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z Pocztą Polską)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-455/12-2/IF
  Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-437/12-4/IF
  Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla działalności o której mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-300/12/AD
  Czy właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży detalicznej w sklepie wielobranżowym (47.19.Z) oraz stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z)?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/12/HD
  Czy przyszłe przychody ze świadczenia usług konserwacji i napraw kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% czy 5,5%?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-231/12/DP
  Czy dochody uzyskane z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-314/11-4/MD
  Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w latach 2009 – 2011 w zakresie usługi transportowej, wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego z jedną przyczepą o ładowności 3,5 tony?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-4/12-2/KO
  Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-2/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-3/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-4/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1081/10/11-S/MR
  Czy transakcja zawarta między Wnioskodawcą, a firmą leasingową generuje przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz czy w związku z tym zobowiązany jest zapłacić podatek?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1178/11-2/IM
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-145/11-4/MD
  Czy w stosunku do usług pogrzebowych wraz z innymi akcesoriami (odzież, wieńce), Wnioskodawczyni stosuje prawidłową stawkę ryczałtu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-920/11/DP
  Czy przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, można było opodatkować w 2010 r., zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-163/11-2/MD
  Czy opodatkowanie według stawki 8,5% jako najem prywatny, bez względu na ilość wynajmowanych lokali oraz wysokość osiągniętych przychodów, jest prawidłowe?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-156/11-2/MD
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą opodatkowane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ryczałtem w wysokości 5,5%, czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, tj. ryczałtem w wysokości 8,5%?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-686/11/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług gastronomicznych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-88/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosuje 5,5% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie działalności, polegającej na czynnościach montażu i demontażu rusztowań (stanowiących własność inwestora), służących inwestorom do realizacji wykonania określonego obiektu budowlanego?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/11-2/MS
  Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/11-4/ES
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-299/11-6/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W konsekwencji za miesiąc styczeń 2011 r. z tytuły najmu przychodem dla Wnioskodawczyni do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są tylko otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego).
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-183/11-2/KR
  Czy przychody uzyskiwane z dzierżawy nieruchomości (nowowybudowanego budynku handlowo-usługowego) będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-256/11-4/EC
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte w 2011 r. mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymane kwoty czynszu miesięcznego, tj. 1.100.00 zł.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/1-2/AO
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem oraz ustalenia stawki ryczałtu.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/11-4/IF
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/11-4/IF
  Określenie stawki właściwej do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/11-2/JB
  Możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-137/11-5/AGr
  Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1134/10-6/MT
  Możliwość opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z działalności wytwórczej wg stawki 5,5%.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/10-2/KS
  przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat za energię elektryczną, opłaty za wodę - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/10-3/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat za energię elektryczną, opłaty za wodę - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/10-2/MT
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1112/10/DP
  Jaką stawkę podatku należy opodatkować uzyskaną w ramach zawartego porozumienia kwotę?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1116a/10/WM
  Jaka stawka ryczałtu dla robót związanych z budową tuneli i mostów jest obowiązująca na 2010 r.?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1081/10/MR
  Czy transakcja zawarta między Wnioskodawcą, a firmą leasingową generuje przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz czy w związku z tym zobowiązany jest zapłacić podatek?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1312/10-4/TW
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 8,5% czy 5,5% – Wnioskodawca powinien zastosować do usług polegających na montażu instalacji technicznej do hodowli drobiu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1048/10-4/RS
  należy uznać, iż przychody uzyskane prowadzenia działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 66.21.10.0, może Wnioskodawca opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1209/10-2/IM
  Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie działalności telekomunikacyjnej pozostałe o symbolu 64.20.2 według PKWiU z 1997 roku, może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z przychodów otrzymanych w 2010 roku?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/10-2/MT
  Przychód z wynajmu Nieruchomości na podstawie umowy najmu, zawartej nie w ramach działalności gospodarczej, będzie mógł podlegać opodatkowaniu 8,5% zryczałtowanym pdof, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni złoży odpowiednie oświadczenie o wyborze takich zasad opodatkowania.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania najmu nieruchomości.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-994/10/AD
  Czy uzyskane przychody z tytułu wykonywania przez Pana robót budowlanych z kamieni zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej lub z kamieni będących własnością zleceniodawcy mogą być opodatkowane stawką ryczałtu 5,5%?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1143/10-6/AGr
  Czy istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę przychodów z dzierżawy działek 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1144/10-6/AGr
  Czy istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę przychodów z dzierżawy działek 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/10-4/EC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z tytułu dzierżawy składników majątkowych spółki jawnej, nie może stanowić przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa, itp.), gdyż jest on przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w związku z tym, że spółka jawna, w ramach dzierżawy składników majątku, będzie uzyskiwała przychód z najmu nieruchomości na własny rachunek, wyklucza to możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-987/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/145/KZU/2010/PK-623
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20% po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/10-2/EC
  W związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-915/10/PSZ
  1. Czy wycofując nieruchomości z ewidencji środków trwałych poniesie Pan jakieś koszty? 2. Czy można zmienić formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy? 3. Czy występują ograniczenia w wysokości przychodu, przy zmianie formy opodatkowania?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jaką stawkę należy przyjąć 3%, 5%, 8,5%?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-871/10/DP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu gruntu pod reklamę Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-773/10/WRz
  Jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiągniętych z usług transportowych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-672/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni prowadzić będzie najem prywatny, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-587/10/WRz
  Jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiąganych w zakresie transportu ciężkiego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483/10/MR
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować przychody ze sprzedaży środka trwałego, którego spółka jawna jest współwłaścicielem, tj. przychody ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-482/10/MR
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować przychody ze sprzedaży środka trwałego, którego spółka jawna jest współwłaścicielem, tj. przychody ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/10/PSZ
  Czy przychody uzyskiwane z najmu lokali mieszkalnych i usługowo-handlowych, będących Pana własnością, mogą być nadal opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457/10/PSZ
  Czy prawidłowo stosowane były przepisy prawa podatkowego, uznając za źródło przychodów najem oraz opodatkowując te przychody ryczałtem jako tzw. najem prywatny tj. stawką 8,5 % do limitu przychodów 4000 euro i stawką 20% po przekroczeniu tego limitu?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/10/DP
  Czy niezależnie od ilości wynajmowanych mieszkań, przychody z tytułu najmu nawet 100 mieszkań uzyskiwane w sposób zorganizowany i ciągły nie będą stanowiły działalności gospodarczej, a do opodatkowania tych przychodów będzie można zastosować stawkę podatku zryczałtowanego 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-388/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody z tytułu najmu prywatnego?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/10-4/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy uznać, iż roboty polegające na montażu i demontażu stalowych regałów magazynowych przymocowanych na stałe do posadzki za pomocą kotew, z elementów gotowych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 45.42.12-00.00, należy zaliczyć do robót budowlanych w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem przychody uzyskane z tych robót podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/10-4/RS
  należy uznać, iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem narzędzi wykrawających perforatora profili PVC z własnych materiałów, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.56.23-85.90 należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/10-4/RS
  wybór formy opodatkowania i stawki podatku
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-107/10-4/RS
  należy uznać, iż spawanie konstrukcji nośnej dachu, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 45.22., należy zaliczyć do robót budowlanych w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem przychody uzyskane z tych robót podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/09-4/JB
  możliwość opodatkowania uzyskiwania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-100/10-2/RS
  opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-53/10-2/JB
  Czy działalność Wnioskodawczyni opisana powyżej może zostać zakwalifikowana dla potrzeb ustawy o podatku zryczałtowanym jako działalność wytwórcza - rozumiana jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika? Czy działalność wykonywana przez Wnioskodawczynię będzie podlegać opodatkowaniu stawką 5,5% przychodów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/09-4/EC
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20 % po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1037/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych oraz konserwacji urządzeń dźwigowych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-930/09/HD
  Czy odszkodowania, które zostały przyznane za szkody na samochodzie, będącym środkiem trwałym firmy, winny być uwzględnione w wyliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do zapłaty?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-814/09/DP
  Czy dokumentowanie zakupu towarów handlowych dokonanego na terenie Irlandii poprzez dowód wewnętrzny zawierający: dane podatnika, dane sprzedawcy towarów, datę zdarzenia, ilość zakupionego towaru, cenę jednostkową oraz łączną wartość zakupu każdego towaru, podpis podatnika sporządzony na podstawie paragonu otrzymanego od sprzedawcy zawierającego: dane sprzedawcy, datę dokonania zakupu, ilość zakupionego towaru, jego cenę jednostkową oraz wartość łączną jest wystarczającym dokumentem spełniającym wymogi postawione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz jakie konsekwencje z punktu widzenia prawidłowego rozliczania z budżetem w zakresie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych może ponieść podatnik?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-796/09/AD
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. pawilonu (o konstrukcji drewnianej) oraz działki (użytki rolne) będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym według stawki 3% czy według stawki 10%?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-821/09-2/JB
  Czy dla działalności polegającej na wykonywaniu obiektów sportowych (korty tenisowe, boiska) opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie stawka w wysokości 5,5%?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/09-2/JB
  Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związane z układaniem kostki brukowej) – jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych – podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-771/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 8,5% czy 5,5% - należy zastosować do usług polegających na montażu i demontażu rusztowań?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604/09/WM
  Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5%, zważywszy na fakt, że wykonywane czynności polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowanie i raportowanie ich, a konsultant z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował wykonywaną przez Pana działalność pod symbolem PKD 62.09Z - pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-522/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów ze sprzedaży półproduktów do produkcji lodów?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-529/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-528/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/09/HD
  Którą stawkę ryczałtu winno się opłacać - 8,5% czy 5,5% świadcząc usługi żurawiem samojezdnym?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-405/09/WRz
  Czy przychód ze świadczenia usług centrów telefonicznych można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351a/09/HD
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych winny być opodatkowane w latach 2007-2009 przychody uzyskane z działalności w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w przypadku realizacji zleceń w kraju?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/09-2/KS
  Prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług polegających na tynkowaniu, malowaniu i wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 5,5%.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-188/09/DP
  Czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-270/09-2/IM
  Czy w sytuacji rozdzielności majątkowej stosując się do konieczności rozliczania się osobno, przysługuje tylko jeden wspólny limit na oboje małżonków, czy małżonkowie mogą korzystać z dwóch oddzielnych limitów?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-126/09-2/KS
  Prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu usług budowlanych w zakresie szklenia obiektu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 5,5%.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-183/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-129/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-117/09-4/KS
  Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków?Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/09-4/KS
  Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków?Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-357/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-128/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu – 8,5% czy 3% należy zastosować przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na obcinaniu kopyta końskiego, a w razie potrzeby przybiciu do niego podkowy?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-140/09/WM
  1. Czy pomimo faktu, że lokal jest współwłasnością Wnioskodawczyni i męża, Wnioskodawczyni może być wyłącznym podmiotem dokonującym wynajmu lokalu wraz z miejscem garażowym (wyłącznie Wnioskodawczyni zawrze umowę najmu z najemcą – operatorem hotelu)? 2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznie podmiotem wynajmującym, to czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu wspólnego majątku zapłaci tylko Wnioskodawczyni, czy też każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od swojej części, jeżeli rozliczacie się Państwo oddzielnie? 3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-389/07/09-S/MM
  Czy działalność gospodarcza świadczona w zakresie przewozu towarów samochodami powyżej dwóch ton, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 5,5%?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-74/09-2/AŻ
  Czy w przypadku wyboru różnych form opodatkowania przychodów z najmu Wnioskodawca może skorzystać z limitu 4000 euro w odniesieniu do swojej części przychodu?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych z akwizycji towarów handlowych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-31/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość należy do majątku odrębnego jednego z małżonków.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1390/08-2/JB
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność strony to usługi dźwigowe sklasyfikowane pod nr PKD 45.50 Z (wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską). Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/09-2/IF
  opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków (limit4.000 €)
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1194/08-2/IF
  Opodatkowanie przychodów z wynajmu nieruchomości
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-790/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie opracowywania projektów wystroju wnętrz?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-743/08-2/AK
  Czy wykonywane w ramach tej działalności usługi podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% ?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1026/08-5/PJ
  Właściwą stawką dla świadczenia usług w postaci kierowania pojazdami powierzonymi jest stawka 17 %.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/08-3/ES
  Jakimi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkowywać poszczególne przychody ze sprzedaży uzyskiwane w zakresie świadczenia usług cateringowych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-537/08/DP
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawce podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-617/08/WRz
  Ile wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie produkcji i montażu stolarki budowlanej?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-402/08/AT
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego objęta będzie działalność godpodarcza Wnioskodawczyni, w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) oraz usług sekretarskich (PKD 82.19.Z)?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-301/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej stawką 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego -jest prawidłowe, o ile działalność ta nie polega na świadczeniu usług pozy ...
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-202/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług weterynaryjnych stawką 8,5% -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jego wysokości -j ...
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania dotyczącego składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą ...
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-46/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w roku 2008 przez małżonków z najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży detalicznej używanych samochodów -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został zł ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwot uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożo ...
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/07-3/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 5,5 % stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i wysokości stawki ryczałtu -jest prawidłowe.W dniu 23 listopa ...
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501a/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewi ...
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415/499a/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 09 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-302/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży Ośrodka Wczasowego (nieruchomości i ruchomości) -jest prawidłowe.W dniu 1 pa ...
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-285/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 30 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pawilonu handlowego -jest nieprawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-95/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2007 r. (data wpływu 23.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki podatkowej -jest nieprawidłoweW dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-178/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z wynajmu miejsc postojowych wg stawki 8,5% -jest prawidłowe.W dniu 06 września 2007 r ...
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-50a-07
  Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do przychodów osiąganych w spółce zajmującej się handlem hurtowym i produkcją artykułów przeznaczonych na reklamę (tzw. gadżetów reklamowych) ?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-46/07
  Czy przychód z działalności wytwórczej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przychód ze sprzedaży świadectw produkowania energii z odnawialnych źródeł może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według tej samej stawki?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-29/07/MŁ
  Czy można zastosować stawkę ryczałtu 5,5% przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu z własnego materiału nagrobków lub innych wyrobów z kamienia?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/29/2007
  1. Czy będzie Pan mógł skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych przy stawce podatku wynoszącym 17% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami? 2. Czy w chwili prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie pozostawania w stosunku pracy będzie Pan mógł nadal korzystać z odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne ? 3. Czy jako osoba pozostająca w stosunku pracy oraz prowadząca działalność gospodarczą będzie Pan zmuszony składać dwa zeznania roczne?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-7/07
  Czy przychody z tytułu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kierowcy i usług transportowych, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-7-12/2007/RS
  1) Czy w przypadku wykonywania usług w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (Podklasa: 28.11.C PKD; symbol 28.75.90#8722;00.00 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?2) Czy w przypadku wykonywania usług w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (Podklasa: 31.10.B PKD; symbol 31.10.92#8722;00.00 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?3) Czy w przypadku wykonywania usług w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowanych (Podklasa: 31.62.B PKD; symbol 31.62.91#8722;00.00 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?4) Czy w przypadku wykonywania usług w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (Podklasa: 35.11.B PKD; symbol 35.11.91#8722;00.00 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?5) Czy w przypadku wykonywania usług związanych zakresie rekrutacją zakresie udostępnianiem pracowników (Podklasa: 74.50.A PKD; symbol 74.5 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania liniowego, w trybie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?6) Czy w przypadku prowadzenia produkcji konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (Podklasa: 28.11.B PKD; symbol 28.1 PKWiU), przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z opodatkowania liniowego, w trybie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-16-07
  Jaką zastosować stawkę ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie odbioru osadu ściekowego i jego wywóz?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US02/415-3/07
  Jaką stawkę podatku ryczałtowego należy zastosować do wykonywanych robót?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-7/7/07/21380
  Czy można uznać, iż w sposób zbyteczny opodatkowano działalność gospodarczą i czy w związku z tym można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2006 wspólnie z małżonką?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-7/07
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować regenerację amortyzatorów?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-3/07
  Czy usługi związane z rozbiórką, demontażem kotła, uprzątnięciem i usunięciem powstałego w wyniku rozbiórki gruzu oraz uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2/DCH/07
  Dotyczy zasad opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406/9/07
  Czy można zastosować stawkę podatkową 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług w zakresie wykonywania przyłączy oraz sieci telefonicznych do budynków i budowli, sklasyfikowanych wg PKWiU w dziale 45 jako "Roboty budowlane"?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/320/31/07
  Czy przychody ze sprzedaży pomników należy potraktować jako działalność usługową opodatkowaną stawką ryczałtu 8,5%, czy jako działalność wytwórczą opodatkowaną stawką 5,5%?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-87/06
  Czy w 2007 r. W związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-86/06
  Czy w 2007 r. w związku ze zmianą definicji działalności Gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-85/06
  Czy w 2007 r. ma Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2150/4111/415/8/ML
  postanowienie dotyczy - opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ,3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku swiadczenia usług cateringowych.
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/7/2007/GW
  dotyczy stawki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych towarów handlowych (rękawic), których produkcja została zlecona z zakupionych przez podatnika materiałów.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/2-IP/2007
  Jaką stawkę ryczałtu stosować przy dorabianiu kluczy? Czy wykonywane czynności traktować jak usługę o stawce 8,5%, czy jak produkcję o stawce 5,5%?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-49/06/JM
  Czy przychody uzyskane z wykonywania usług kierowcy na rzecz jednego podmiotu oraz usług artystycznych mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-37/06
  Jaką stawką ryczałtu winno się opodatkować wykonywane usługi dźwigowe przy budowie mostów na autostradzie?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/47-2/06
  Czy usługa montowania regałów sklepowych opodatkowana jest stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415-1/8/06
  Czy podawanie na paragonie fiskalnym obok kosztu sprzedanych towarów osobnej pozycji z kosztem wysyłki nie spowoduje interpretacji urzędu skarbowego, iż jest to osobna usługa wysyłki i jako taka powinna być opodatkowana inna stawką ryczałtu, tj. 8,5% zamiast 3%.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-56/GJ/06
  Czy opodatkowanie 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest prawidłowe w stosunku do pielęgniarki wykonującej usługi w zakresie opieki nad starszą, zdrową osobą, której pomaga w pracach domowych?
 165. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/415-27/06
  - dotyczy przychodów uzyskiwanych przez jednoosobowy podmiot gospodarczy, z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami powierzonymi na rzecz kilku różnych podmiotów gospodarczych
 166. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0924/05
  Czy od prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów podatnik może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5,5%?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/12/2006
  Czy osoba świadcząca usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi, sklasyfikowane wg. opinii GUS ze stycznia 2006 r. wg. PKD 74.50B, może rozliczać się formie zryczałtowanego podatku dochodowego wg. stawki podatkowej 17%?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-72/06/RC
  Jaka jest właściwa stawka opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży usług w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP. I 415/15/06
  Czy można zastosować stawkę 5,5% czyli taką jak przy produkcji przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie suszenia tarcicy drewnianej, surowej czyli nie obrabianej w urządzeniu stanowiącym własność podatnika i przystosowanym do tej pracy. Deski nie są poddawane żadnej obróbce, zarówno mechanicznej jak i chemicznej. Tarcica stanowi własność klienta.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/45/06
  Czy usługi w zakresie "dzielenia i pakowania drobiu" mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-20/06/JM
  Czy przychody uzyskane z wykonywania prac telekomunikacyjnych, elektrycznych, budowlanych oraz w zakresie instalowania naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych należy opodatkować stawką 5,5%?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-5/06/11589
  Czy należy doliczyć do dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej kwotę otrzymaną ze sprzedaży środka trwałego - samochodu?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-18/06/AJ
  Jaka jest stawka ryczałtu właściwa dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowego podmiotu, polegającej na remontowaniu łodzi, gdy usługi są świadczone dla kilku podmiotów?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/3/2006
  Czy świadcząc usługi transportu towarów pojazdami należącymi do zleceniodawców (różne podmioty gospodarcze) mogę opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 8,5 % od uzyskanego przychodu?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/10/06/GW
  Jestem lekarzem weterynarii i od roku 2000 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Nie prowadzę własnego zakładu weterynaryjnego, lecz świadczę usługi na rzecz innych przedsiębiorców na zasadzie umów o świadczenie usług. W latach 2000 - 2003 opłacałam podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg staki 3 %. Z uwagi na fakt, iż w dniu 31 stycznia 2004 roku wystawiłam pierwszy rachunek na rzecz innego przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami wchodzącej z dniem 1 stycznia 2004 roku w życie ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, utraciłam prawo do opodatkowania uzyskanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Dlatego też uzyskane przeze mnie w latach 2004-2005 dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowałam na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Moje pytanie dotyczy prawidłowości rozliczenia uzyskanych w latach 2004 - 2005 dochodów z działalności gospodarczej.
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0013/06
  Czy usługi zakwalifikowane wg PKWiU pod numerem 63.22.16 mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-4/4111-6/415-4/06
  Jaka jest właściwa stawka ryczałtu przy opodatkowaniu przychodu ze sprzedaży pawilonu handlowego?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-5/06/EC
  Czy świadcząc usługi kierowania samochodami powierzonymi na rzecz różnych podmiotów gospodarczych ma możliwość opodatkowania przychodów z świadczonych usług 8,5% stawka podatku od przychodów ewidencjonowanych.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-3/06
  - dotyczy możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-13/06
  Jaka powinna być stawka w zryczałtowanym podatku dochodowym w przypadku prowadzenia działalności poligraficznej PKD nr 22.22 Z i usług transportowych?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-12/06
  W latach 2004-2006 prowadziłem działalność gospodarczą, której przedmiotem wyszczególnionym we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 13.06.2005 r. jest:45.21.A - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; 45.25.A - stawianie rusztowań; 45.23.A - budowa dróg kołowych i szynowych; 20.40.Z - produkcja opakowań drewnianych. Nie wykonuje działalności z zakresu 45.25.A i 20.40.Z.
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0001/06
  Czy 5,5% stawka ryczałtu jest prawidłowa dla działalności w zakresie usług budowlanych i transportowych samochodem własnym o ładowności powyżej 2 ton?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/05/OF
  Czy przychód ze świadczonych usług opodatkowany jest stawką 5,5%?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-5/06
  Czy wykonywane przez podatnika usługi polegające na montażu sufitów podwieszanych zakwalifikowanych według PKWiU do grupy 45.42-11, wykonaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych zakwalifikowanych do grupy 45.41-1 oraz szpachlowanie ścian według grupy 45.45-1, podlegają stawce 8,5 % zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KCz/415-05/06
  Czy czynsz płacony do spółdzielni mieszkaniowej jest przychodem z najmu i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-415-01/06
  Czy świadczenie usług budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu wg stawki ryczałtu 5,5%.
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415-7-3/06
  Czy sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415-9/2005
  Czy odpłatne zbycie w 2005r lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność małżonków, nabytego na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży z dnia ???1999r, w którym była prowadzona działalność gospodarcza -która była opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez żonę do końca 2005r, i który nie był ujęty w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - podlega opodatkowaniu jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-24/415/05/06
  Czy małżonek podatnika osiągającego dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych ma prawo swoje przychody z najmu opodatkować w formie ryczałtu?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-39/GJ/05
  Jaką stawką należy opodatkować działalność gospodarczą w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską?
 191. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-9/USSIER/2005/JF
  Jaka powinna być zastosowana stawka podatku zryczałtowanego do usługi pogrzebowej wraz z dostawą trumny?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-35/05
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (5,5% czy 8,5%) opodatkować przychody ze świadczenia usług w zakresie zakładania stolarki budowlanej ?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-34/05
  Prawidłowość zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego przy wykonywanym zakresie usług.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-73/III/2005
  Czy rozszerzenie działalności o czynności:-wynajmu rusztowań budowlanych wraz z obsługą operatorską np. ich montażem i demontażem,-lub wynajmu rusztowań budowlanych bez obsługi operatorskiej,nie spowoduje utraty przeze mnie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?Jeżeli nie to, jakimi stawkami podatku ryczałtowego nalezy opodatkować te przychody ?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-74/III/2005
  Czy na sposób opodatkowania przychodów ma znaczenie, że mogą to być rusztowania będące majątkiem mojej firmy czy też rusztowania, które wynajmę od innej firmy ?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I A-415/9/2005
  Czy sprzedaż stali zbrojeniowej, nabytej w ramach kompensaty za wierzytelności, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 3 %?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/19/05/SŁ
  Czy dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, właściwą stawką podatku dla wyrobów dostarczanych wraz z usługą pogrzebową jest stawka 5,5% czy też stawka 8,5% ?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/12/NO-27/05
  1. Czy działalność gospodarcza rodzaj PKWiU 50.30 może być opodatkowana w sposób uproszczony? 2. Czy do działalności gospodarczej rodzaj PKWiU 50.30 opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma zastosowanie stawka podatkowa 3 %, czy 5,5%? 3. W jaki sposób podatnik powinien ewidencjonować zakupione towary ( używane samochody)?4. Czy od takich umów, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, podatnik ma obowiązek opłacić podatek od czynności cywilno - prawnych ?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-26/05
  Jakie obowiązują zasady opodatkowania przychodów z najmu współwłasności? Którego ze współwłaścicieli obciąża obowiązek podatkowy? Który urząd skarbowy zawiadamiam o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z najmu? W jakiej wysokości pobiera się ryczałt od przychodów z najmu?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-58-05
  Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej produkowanej z odnawialnego źródła energii i praw majątkowych do świadectw pochodzenia?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-44/05
  W jakiej wysokości należy ustalić stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskiwanego z udostępniania - za odpłatnością - gry w bilarda klientom prowadzonego baru?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-9/05/160380
  Czy przychodów ze sprzedaży surowców pozyskanych w wyniku sortowania śmieci nie należy traktować tak jak przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu i opodatkować je wg stawki 3%?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/19/05
  Jaką stawkę należy zastosować w przypadku opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania za skradziony pojazd, ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i był wykorzystywany w działalności gospodarczej.
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFPIX/415/9/2005
  dot. prawidłowości zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego przy wykonywanym zakresie usług.
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-43/05
  Kiedy należy zastosować stawkę 20% w sytuacji gdy małżonkowie przychody z najmu opodatkowują odrębnie zryczaltowanym podatkiem dochodwym? Czy kwota 4.000,00 euro dotyczy łacznie obojga małżonków, czy jest odrebna dla każdego z nich?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/28/05
  Czy przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług centrów telefonicznych, sklasyfikowane w PKD pod symbolem 74.862 podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-18/1/2005
  Czy przychody z działalności wytwórczej dla konkretnego klienta, który zamawia wyrób z określonym wzorem lub logo swojej firmy mogą być opodatkowane stawką 5,5%?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-14/05
  Czy wykonując nagrobki z materiału zakupionego we własnym zakresie (nie powierzonego) powinienem opłacać ryczałt w wysokości 8,5%, czy w wysokości 5,5%?
 209. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/7/05
  dotyczy możliwości opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych z tytułu świadczonych usług remontowo-budowlanych na terenie Niemiec "razem z przychodami osiąganymi w ramach prowadzonej działalności stawką zryczałtowanego podatku w wysokości 5,5 %" oraz sposobu obliczania podstawę opodatkowania w przypadku wystawienia rachunku w walucie obcej
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-128 S.S./II/05
  Czy od prowizji uzyskanej ze sprzedaży prasy podatnik powinien opłacać ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5%?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1A-415-13/05
  Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1A-415-12/05
  Dot. stosowania stawek podatkowych do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-37/05/JM
  Czy do przychodu uzyskanego z tytułu najmu domku letniskowego należy zastosować opodatkowanie ryczałtem według stawki 8,5% czy według stawki 17%?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/12/05
  Zaliczenie do przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego i wskazanie wysokości stawki opodatkowania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego pracownika ze środków Funduszu Pracy wypłacanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-42/05
  Wg jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego należy dokonać rozliczenia przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-21/05
  Czy usługi brukarskie wykonywane przy obiektach związanych z infrastrukturą budowlaną, tzn. przy obiektach budowlanych, powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%, a pozostałe usługi brukarskie wykonywane w obrębie dróg i mostów itp. powinny być opodatkowane stawką 8,5%?
 217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0069/05
  Czy można do przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego zastosować opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5 %?
 218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0054/05
  Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do przychodów uzyskanych w 2004 r. z tytułu świadczenia usług transportu pasażerskiego?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/415/08/05
  Podatnik prosi o wyjaśnienie jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinna być zastosowana w usługach przewodnickich w działalności turystycznej pozostałej dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/2958/25/05
  Podatnik rozszerzył prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych opodatkowanych stawką 5,5% o produkcję wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych typu lampy, wazony. Czy dodatkowe obroty z tytułu rozszerzenia działalności nie pozbawiają go prawa do ryczałtu? Jaka stawka podatku obowiązuje przy w/w usługach, o które rozszerzono działalność? Czy tego typu usługi należy opodatkować inną stawką podatku zryczałtowanego przy świadczeniu ich dla firm, a inną przy świadczeniu tych usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 221. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-SIP-15/05
  Czy w przypadku wynajmu nieruchomości wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie utraci prawa do opodatkowania w formie ryczałtu.
 222. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-SIP-5/05
  Dotyczy m.in. kwestii prawidłowości opłacania ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodów z tytułu prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży samochodów na podstawie umowy komisu (PKD 50.10.B).
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/7/4111/P/i/6/HW/05
  Czy świadczenie usług remontowo-budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu wg. stawki ryczałtu 5,5%?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/14/05
  Jaką należy zastosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, uzyskiwanych z działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów z drewna?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-31/05/AJ
  Czy do przychodu z odpłatnego zbycia samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej należy zastosować stawkę 3% ryczałtu ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/2621/22/05
  Czy poszerzenie działalności w zakresie handlu o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - solarium wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opolania?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-45/05
  Czy prowadzona przeze mnie działalność wytwórcza polegająca na produkcji wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A), podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%, czy też stawki 8,5%?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/185/2005/art.14a
  Czy limit 4000 EURO określony w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.) dotyczy każdego z małżonków, czy jest dla nich wspólny.
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/34/05
  Zapytanie Podatników dotyczy wpływu korekty podatku od towarów i usług za rok 2004, powodującej zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej roku podatkowego 2005.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/415/77/2005
  Czy można pomniejszać lub zwiększać przychód o różnice kursowe związane z zakupem towaru (będącym kosztem uzyskania przychodu), jeżeli Spółka dokonuje transakcji sprzedaży w walucie polskiej?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.VIII/6/2005
  Czy wykonywanie usług w zakresie impregnacji powierzchni drewnianych środkami chemicznym w celu uzyskania efektu starości drewna należy zaliczyć do usług budowlanych opodatkownych stawką ryczałtu 5,5% czy też pozostałych usług opodatkownych stawką 8,5%. Zdaniem podatnika przychody te podlegają opodatkowaniu stawką 8,5%.
 232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0074/05
  Jakie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązują w stosunku do prowadzonej działalności?
 233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0070/05
  Czy może do przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług serwisowych polegających na naprawie i przeglądzie urządzeń elektroniczno-elektrycznych zastosować ryczałt według stawki 8,5 %?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/05
  Czy w przypadku wynajmu nieruchomości, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie utraci pan prawa do opodatkowania w formie ryczałtu i jednocześnie stwierdza, że opodatkowanie przychodów z tytułu najmu winno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wg stawki 8,5 %.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/20/05/BC
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjno-sanitarnych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z zaświadczeniem o numerze REGON, w/w działalność gospodarcza zakwalifikowana została do grupy 85.20 PKWiU - "usługi weterynaryjne".
 236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/5/05
  Stawka podatku zryczałtowanego dla działalności w zakresie produkcji prądu, oraz stawka podatku zryczałtowanego ze sprzedaży świadectw pochodzenia dla energii odnawialnej.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/23/PDI/415/4/2005
  Czy usługi związane z wydawaniem czasopisma branżowego można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/32/05
  - dotyczy ustalonej stawki ryczałtu w wysokości 8,5% uzyskanego ze świadczenia usług (między innymi naprawa urządzeń ciśnieniowych: kotłów wodnych i parowych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych, za pomocą spawania).
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/415/03/05
  Czy przychód z tytułu usługi wynajmu powierzchni do zainstalowania automatów do gier o niskich wygranych należy opodatkować stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/4/05, I US.I/415/4a/05
  1. Czy opłaty za dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości są kosztami podlegającymi odliczeniu w przypadku najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym? 2. Czy kwota 4.000 euro przysługuje każdemu z małżonków, jeżeli umowa najmu sporządzona jest na oboje małżonków, którzy rozliczają się osobno i pozostają we wspólności majątkowej? 3. Czy kwota najmu podniesiona o wskaźnik inflacji za rok ubiegły podlega opodatkowaniu? 4. Jakich odliczeń podatnik może dokonać przy opłacaniu podatku od najmu lokalu w formie ryczałtu?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-10/05
  - Czy czynsz z wynajmu ciągnika siodłowego, będącego składnikiem majątku spółki, stanowi dochód wspólników spółki? - Czy limit przychodów w wysokości 4.000 euro przysługuje dla każdego wspólnika spółki osobno?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-1/05/AM
  Możliwości opodatkowania przychodów z najmu zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/2/05
  czy przychody ze sprzedaży artykułów motoryzacyjnych używanych tego samego lub następnego dnia do naprawy , wymiany czy montażu w samochodzie powinny być opodatkowane stawką 3% tak , jak w sklepie, czy stawką 8,5% jak za usługę warsztatową?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/3/05
  jaką stawką opodatkować sprzedaż art. motoryzacyjnych , które sprzedane w jednym dniu, "wracają" w dniu następnym do warsztatu celem wymiany w ramach zleconej usługi .
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-10/05
  Czy czynsz z wynajmu ciągnika siodłowego, będącego składnikiem majątku spółki, stanowi dochód wspólników spółki? Czy limit przychodów w wysokości 4.000 euro przysługuje dla każdego wspólnika spółki osobno?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/2/05/DD
  Dotyczy stawki ryczałtu oraz wyłączenia w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-4/05
  Dotyczącego poprawności klasyfikacji wykonywanych czynności opodatkowanych wg stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/415-1/05
  Wysokość stawki ryczałtu z działalności polegającej na handlu różnego rodzaju motocyklami.
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-6/05
  Dotyczy stawek ryczałtu świadcząc usługi optyczne polegające na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie.
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-3/05
  Dotyczy zastosowania stawki ryczałtu do opodatkowania usług optycznych.
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-5/05
  Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków w 2005 r. opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-3/05
  Dotyczy poprawności klasyfikacji wykonywanych czynności opodatkowanych wg stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-2/05
  Dotyczy poprawności klasyfikacji wykonywanych czynności opodatkowanych wg stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415/1/2005
  Czy w roku 2005 można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z tytułu umowy podnajmu lokalu użytkowego niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. usług o symbolu PKWiU 50.20 oraz jakie stawki ryczałtu należy płacić?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/415/05/2005
  Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług sekretarskich. Szczegółowy zakres działalności obejuje: przygotowanie,odbieranie,segregowanie,wysyłanie korespondencji, prowadzenie rezerwacji hotelowej, dopełnianie formalności meldunkowych gości przebywających w hotelu. Działalność ta została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 74.85.15-Usługi obsługi biurowej pozostałe. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych należy stosować do przychodów z wyżej wymienionych usług ? Według przedsiębiorcy jesy to stawka ryczałtu 8,5%.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/MJ/19/05
  W związku z prowadzeniem działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sektetarskimi - kod PKD 74.85Z proszę o określenie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/05
  Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji i wieńców ?
 258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4100-120/2004
  Czy wypłacony przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego zwrot utraconego dochodu stanowi podstawę do naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (a jeśli tak, to według jakiej stawki) bądź podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych?
 259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/33/2004
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu wczasowiczom lokali krótkotrwałego zakwaterowania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5 %? Jak należy ewidencjonować przychody z powyższego źródła i określić właściwość urzędu skarbowego?
 260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na układaniu podłóg z tworzywa sztucznego w lokalach użytkowych, halach produkcyjnych oraz w budynkach mieszkalnych, z użyciem materiałów własnych lub zakupionych przez inwestora. Działalność ta opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy tego rodzaju usługi można zaliczyć do robót budowlanych i opodatkować wg stawki 5,5-procentowej czy 8,5-procentowej jak usługi?
 261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-22/04
  Pytanie dotyczy stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tyt. działalności handlowej oraz usługowej w budownictwie.
 262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-39/04
  W przypadku produkcji z własnych materiałów stalowych, segmentowanych, a następnie ich zmontowanie w wyznaczonym miejscu - czynność ta będzie opodatkowana stawką ryczałtu 5,5% (produkcja przęseł) oraz 8,5% (usługa montażu), czy też całość usługi należy potraktować jako robotę budowlaną opodatkowaną stawką 5,5%?
 263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/56/04
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkowany jest przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych ?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/274/PDI/2004[br]PP-1/448/5/2005
  Co jest przychodem z tytułu najmu lokalu ? W jakiej wysokości należy odprowadzić podatek VAT za wynajem lokalu firmie nie będącej płatnikiem podatku VAT ?
 265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IA-415/21/04
  Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży aut oraz stawka opodatkowania usług parkingowych.
 266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/87/04
  W jaki sposób ustala się zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest różnymi stawkami?
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/40/2004
  Z przedstawionego w pismie stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi sprzedaż hurtową maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów. Podatnik dokonuje zakupu niesprawnych maszyn, dokonuje niewielkich napraw (remontów) z własnych materiałów (np. łożyska, łańcuchy) a następnie wyremontowane maszyny sprzedaje. Podatnik zapytuje, czy działalność w przedstawionym zakresie można opodatkować 3 % stawką zryczałtowanego podatku dochodowego.
 268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-65-04
  Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług przez jednoosobowe podmioty gospodarcze.
 269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF_3_ 415_ 64_ 7_ 1156_ 04
  Czy prawidłowe jest w moim przypadku obliczanie podatku zryczałtowanego przy sprzedaży prasy w/g stawki 8,5% ryczałtu od uzyskanej prowizji, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/52/04
  Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z poprawą kondycji fizycznej może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego przy zastosowaniu 8,5% stawki?
 271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/4115-29/2004
  Jakie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powinienem stosować w wykonywaniu działalności gospodarczej?Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych oraz produkcji i sprzedaży trumien. Usługa pogrzebowa dla jednego klienta jest wykonywana najczęściej wraz ze sprzedażą trumny. Uważam, że do przychodów z wykonywanych usług pogrzebowych stosować należy stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego 8,5 % a do przychodów ze sprzedaży trumien w ramach wykonywanych usług pogrzebowych stawkę 5,5 %.
 272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PG-1-R-415-4/04
  Według jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinna Pani opodatkować przychody w zakresie usług transportu wodnego śródlądowego, której nadano symbol 61.20.Z według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.
 273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US PB-3/415/22/04
  Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania mebli (z materiału powierzonego lub stanowiącego własność podatnika) oraz świadczenia usług stolarskich?
 274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-OF-415/4/4/04
  1. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów ze sprzedaży trumien bez świadczenia usług pogrzebowych? 2. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów z usług transportu zwłok samochodem o ładowności poniżej 2 ton również bez świadczenia usług pogrzebowych?
 275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-29/MM/9/2004
  Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług dostępu do internetu podlegają stawce 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i czy wykonywanie tej działalności wyklucza możliwość opłacania tego podatku?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!