Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Rodzaje działalności

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-571/12-2/MAP
  Czy przedmiotowe opłaty, związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, ponoszone przez Najemcę i wpłacane bezpośrednio na konto Wnioskodawcy, będą stanowiły składniki przychodu z tego najmu, jeśli z umowy będzie wynikało, że Najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/12-4/MS
  Wnioskodawczyni może samodzielnie opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5% proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku tj. 50% pod warunkiem złożenia przez nią oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ww. lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-475/12-5/AG
  1.Czy kaucja, podlegająca zwrotowi po zakończeniu okresu najmu, stanowi przychód Wynajmującego do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, w chwili jej otrzymania? 2.Czy wpłacona kaucja na zabezpieczenie roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy najmu potraktowana jako zwrot kosztów poniesionych strat w sytuacji, gdy zostanie przeznaczona na pokrycie szkód w związku z umową najmu, nie stanowi podstawy opodatkowania?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-475/12-4/AG
  Czy koszty eksploatacji mieszkania (opłaty ponoszonych za korzystania) opłacone przez Najemcę niezależnie od czynszu najmu stanowią podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-693/12-4/SP
  Czy otrzymane od najemców opłaty za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę stanowią przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-693/12-5/SP
  Czy kaucja zwrotna stanowi przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy przychód można obniżyć o kwoty zwróconych kaucji?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-374/12-4/KO
  1.Co z przypadku Wnioskodawczyni będzie przychodem do opodatkowania (czy sam czynsz w wysokości 800 zł miesięcznie, czy również wszystkie opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę związane z użytkowaniem lokalu)? 2.Czy kaucja podlega w przypadku Wnioskodawczyni opodatkowaniu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-310/12-4/AG
  Czy po zmianie umowy najmu zryczałtowany podatek dochodowy Wnioskodawca będzie musiał płacić od sumy czynszu i pobranych opłat za media?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-596/12-2/AM
  w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-609/12/TK
  Czy osoba fizyczna, która wycofała z ewidencji środków trwałych warsztat ślusarski, a następnie zlikwidowała działalność gospodarczą ma prawo do zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu lokalu użytkowego?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567/12/WM
  Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5 % dochodów osiąganych z dzierżawy gruntów, a obowiązek podatkowy z tym związany, będzie powstawał za każdym razem przy dokonanej wpłacie od Dzierżawcy oraz nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-767/12/DP
  Czy Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/12-2/MS
  jeżeli umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jej wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodów tych nie łączy się z przychodami uzyskiwanymi z tytułu najmu otrzymywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/12-2/JB
  W przedmiotowej sprawie, przekroczenie w 2010 r. limitu przychodu 150.000.00 Euro spowodowało, że Wnioskodawca w 2011 r. nie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z cytowanego art. 6 ust. 4 ustawy. Ma to natomiast wpływ na formę opodatkowania w roku 2012, jeżeli bowiem Wnioskodawca do dnia 20 stycznia 2012 r. nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to w roku 2012 z mocy obowiązującego prawa podatkowego był zobowiązany do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-454a/12/WM
  1. Czy w sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej stanowią dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy też mogą być potraktowane jako kwoty zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z Pocztą Polską)?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-455/12-2/IF
  Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/12-2/ASZ
  Czy pokrywane przez najemcę koszty (poza czynszem) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-227/12/TK
  Czy jeżeli w okresie od podpisania umowy najmu – od 11 lipca 2012 r. do lutego 2012 r., tj. momentu podpisania aneksu wprowadzającego obowiązek comiesięcznego płacenia czynszu przez najemcę - Wnioskodawca nie pobierał żadnych opłat za najem, to nie miał obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do najmu prywatnego wybudowane lokale, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1113/11/HD
  Czy w sytuacji, kiedy do końca roku 2011 Wnioskodawca przekroczy limit przychodów w wysokości 591.975 zł, ale nie przekroczy 661.680 zł, będzie mógł w 2012 roku rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/11-2/JB
  Jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.. Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat związanych z eksploatacją udostępnionych do użytku mediów oraz czynszu do wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-913/11/HD
  1. Czy w sytuacji, kiedy Wnioskodawca wygeneruje przychód w wysokości 900.000 zł netto i tym samym przekroczy limit przychodów umożliwiający rozliczanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. 150.000 euro, to utraci możliwość rozliczania w tej formie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał przychód wyższy niż 150.000 euro? 2. Czy prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych traci się dopiero w następnym roku? 3. Czy przychód osiągnięty ponad limit 150.000 euro nadal będzie podlegał opodatkowaniu w stawce 5,5%?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-551/11/GR
  Przychody z najmu lokali – ze względu na jego rozmiar, planowaną inwestycję budowy kolejnego budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem – nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko, należy stwierdzić, iż podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonywany w tych warunkach najem uznaje się za działalność gospodarczą.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-424/11-3/ES
  W momencie otrzymania zaliczki na materiały Wnioskodawca nie na obowiązku wpłaty od tej kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ otrzymana zaliczka w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość zgodnie z zawartą umową (materiały+usługa).
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/11-4/ES
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-299/11-6/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W konsekwencji za miesiąc styczeń 2011 r. z tytuły najmu przychodem dla Wnioskodawczyni do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są tylko otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego).
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-256/11-4/EC
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte w 2011 r. mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymane kwoty czynszu miesięcznego, tj. 1.100.00 zł.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/1-2/AO
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem oraz ustalenia stawki ryczałtu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/11-4/IF
  Określenie stawki właściwej do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/08/11-6/EC
  Jeżeli podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, z której przychody opodatkowane były w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zachowuje prawo do tej formy opodatkowania przez cały rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów, a więc także w przypadku, gdy przychody z tej działalności w tym samym roku przekroczą kwotę 150.000 euro.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-199/11-4/JB
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-291/11-2/JB
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/11-2/JB
  Możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/11-4/JB
  Czy możliwy był na rok 2011 wybór formy opodatkowania dla opisanej działalności - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-16/11-2/AK
  Czy opłaty za media (np. za wodę prąd) ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu są składnikiem przychodu Wynajmującego, jeśli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/10-2/KS
  przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat za energię elektryczną, opłaty za wodę - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/10-3/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat za energię elektryczną, opłaty za wodę - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1116a/10/WM
  Jaka stawka ryczałtu dla robót związanych z budową tuneli i mostów jest obowiązująca na 2010 r.?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1335/10-2/TW
  Jaka kwota z tytułu umowy dzierżawy jest przychodem dla Wnioskodawczyni, od którego należy zapłacić należny podatek?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1048/10-4/RS
  należy uznać, iż przychody uzyskane prowadzenia działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 66.21.10.0, może Wnioskodawca opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/10-2/MT
  Przychód z wynajmu Nieruchomości na podstawie umowy najmu, zawartej nie w ramach działalności gospodarczej, będzie mógł podlegać opodatkowaniu 8,5% zryczałtowanym pdof, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni złoży odpowiednie oświadczenie o wyborze takich zasad opodatkowania.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1155/10-5/AP
  Możliwość wyłączenia podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na skutek sprzedaży domeny internetowej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/10-4/EC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z tytułu dzierżawy składników majątkowych spółki jawnej, nie może stanowić przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa, itp.), gdyż jest on przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w związku z tym, że spółka jawna, w ramach dzierżawy składników majątku, będzie uzyskiwała przychód z najmu nieruchomości na własny rachunek, wyklucza to możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/10-2/EC
  W związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/10-5/KS
  Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej polegającej na najmie lokali mieszkalnych zobowiązany jest do składania deklaracji PIT-28/A? Czy złożenie takiego formularza oznacza automatyczne zakwalifikowanie dochodu jako przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?Czy aby uznać, że wynajmowanie lokali jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej, muszą one stanowić wyłączną własność podatnika, czy też mogą być współwłasnością podatnika i innej osoby trzeciej? Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalności gospodarczej?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-915/10/PSZ
  1. Czy wycofując nieruchomości z ewidencji środków trwałych poniesie Pan jakieś koszty? 2. Czy można zmienić formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy? 3. Czy występują ograniczenia w wysokości przychodu, przy zmianie formy opodatkowania?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jaką stawkę należy przyjąć 3%, 5%, 8,5%?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-770/10/TK
  Czy Pana rozumienie i stosowanie przepisu zawartego w treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e), było właściwe dla zaistniałej sytuacji tzn. według załącznika nr 2, o którym mowa w ww. przepisie w jego treści grupowania PKWiU 74.90.12 oraz 74.87.14 nie mieszczą się, a tym samym nie są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-672/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni prowadzić będzie najem prywatny, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-750/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/10/TK
  Czy Wnioskodawczyni również jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od wynajmu? Czy Wnioskodawczyni może pozostać przy podatku zryczałtowanym 8,5%?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-736/10-2/EC
  przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego), tj. kwota 2.000,00 zł.. Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za media, wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-658/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/10-3/MT
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie miał obowiązku opodatkować przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby opodatkować przychody powstałej 1 lipca 2008 r. spółki zryczałtowanym podatkiem Wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów osiągniętych w spółce najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Niedopełnienie tej czynności w ww. terminie spowodowało, że do przychodów osiągniętych ze spółki cywilnej mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne).
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-536/10-4/TW
  Czy w ten sposób rozliczone zużycie wody i ścieków i ten konkretny rachunek wystawiony na firmę Wnioskodawczyni ma obowiązek przyjąć do przychodów i opodatkować go stawką 8,5%?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457/10/PSZ
  Czy prawidłowo stosowane były przepisy prawa podatkowego, uznając za źródło przychodów najem oraz opodatkowując te przychody ryczałtem jako tzw. najem prywatny tj. stawką 8,5 % do limitu przychodów 4000 euro i stawką 20% po przekroczeniu tego limitu?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/10-2/JB
  Przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu okularów korekcyjnych z własnych materiałów winien być opodatkowany przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-410/10/WM
  Czy wykonywane usługi będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 8,5%? Czy fakt świadczenia usług wyłącznie na rzecz jednego kontrahenta ma znaczenie?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/10-5/RS
  Należy uznać, iż w przypadku Wnioskodawcy wystąpi obowiązek rozliczania różnic kursowych. W związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą mogą powstawać różnice kursowe jeżeli wartość przychodu należnego na dzień wystawienia faktury wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa lub wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Dodatnie różnice kursowe Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów i opodatkować je według stawki właściwej dla rodzaju prowadzonej przez siebie działalności. Natomiast o wartość ujemnych różnic należy pomniejszyć przychody dla celów podatkowych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-269/10/DP
  1. Czy wynajmowanie nieruchomości w kontekście rozważanej sytuacji może być potraktowane jako najem prywatny i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym? 2. Jaka kwota pobierana od najemcy stanowi kwotę przychodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-152/10-4/AM
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może opodatkować uzyskane przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-217/10/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-149/10-2/JB
  Ile wynosi stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla: - usług cateringowych, - przychodów z działalności gastronomicznej (restauracja), - przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Czy będzie obowiązywać jedna stawka zryczałtowanego podatku dla ww. usług i przychodów? Czy dla ww. usług i przychodów będzie inna stawka podatku?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-102/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-121/10-2/JB
  Przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi u Wnioskodawczyni otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat, do których zobowiązani są najemcy, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli z umowy wynika, że najemcy zobowiązani są do ich ponoszenia. Wnioskodawczyni może wystawiać najemcy rachunek na opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej i na opłaty na rzecz usługodawców, a regulowane przez najemcę w oparciu ten rachunek opłaty nie będą stanowić u Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-228/10-2/EC
  opodatkowanie przychodów z najmu.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-56/10-4/KS
  możliwość opodatkowania otrzymanego odszkodowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-215/10-2/RS
  opodatkowanie przychodów z najmu
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-70/10-2/JB
  PIT - w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/09-4/JB
  Czy świadcząc usługi budowlane w zakresie obsługi żurawia na budowie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego prawidłowe jest zakwalifikowanie ich do robót budowlanych i tym samym stosowanie stawki ryczałtu w wysokości 5,5%?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-110/10-4/RS
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy uznać, , iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem modułu sterującego wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej szafy, montażem ostatecznym i uruchomieniem linii technologicznej do obróbki metalu z materiałów powierzonych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.40.32-35 w związku z art.12 ust. 1 pkt 3 lit. f) należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/09-4/JB
  możliwość opodatkowania uzyskiwania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-958/09/HD
  Czy w 2010 r. od uzyskiwanych przychodów z najmu – spółce z o.o., w której wnioskodawca jest udziałowcem – istnieje prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-53/10-2/JB
  Czy działalność Wnioskodawczyni opisana powyżej może zostać zakwalifikowana dla potrzeb ustawy o podatku zryczałtowanym jako działalność wytwórcza - rozumiana jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika? Czy działalność wykonywana przez Wnioskodawczynię będzie podlegać opodatkowaniu stawką 5,5% przychodów?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-2/10-2/EC
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i zwykłych kosztów?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-100/10-2/RS
  opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1263/09-2/TW
  1. Jaka kwota będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – czy będzie to sama opłata za wynajem, czy tez opłata za wynajem powiększona o koszt mediów i opłat dla zarządcy nieruchomości? 2. Czy wpływ na wysokość przychodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie miał fakt przyjmowania opłat za media i zarządzanie nieruchomością od najemcy oraz pokrywania rachunków osobiście przez wynajmującego w sytuacji, gdy w umowie najemca zobowiąże się do ich pokrywania?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/09-2/AG
  opodatkowanie przychodów z tytułu najmu
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1145/09-3/TW
  Czy przychodem wynajmującego jest cała kwota otrzymana od najemcy, łącznie z zaliczką na media oraz opłatami czynszowo – eksploatacyjnymi, czy też opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega wynagrodzenie wnioskodawcy bez części czynszowo – eksploatacyjnej?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-863/09-4/MT
  Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest wyłącznie suma pieniędzy przekazywana wynajmującemu przez najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on - za pośrednictwem wynajmującego - jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej ustalany ryczałtowo, jak również opłaty za energię elektryczną, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/09-4/JB
  Sprzedaż świadectw pochodzenia energii stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne), którego zasady opodatkowania reguluje art. 30b ww. ustawy.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-806/09-2/EC
  Czy w świetle art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wybór podatku liniowego uniemożliwia korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w pozostałych spółkach cywilnych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-781/09/HD
  Czy sprzedaż domu w stanie surowym może być opodatkowana 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-804/09-2/MT
  Jaka kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Czy będzie to tylko kwota stanowiąca równowartość określonego umową czynszu miesięcznego, czy może kwota obejmująca obok czynszu kwoty opłat za media. Czy za sierpień 2009 r. do podstawy opodatkowania Wnioskodawca powinien uwzględnić kwotę 800,00 zł, czy kwotę 935,17 zł?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-821/09-2/JB
  Czy dla działalności polegającej na wykonywaniu obiektów sportowych (korty tenisowe, boiska) opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie stawka w wysokości 5,5%?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/09-2/JB
  Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związane z układaniem kostki brukowej) – jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych – podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-763/09-2/EC
  Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-625/09-7/JB
  Otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu, jak i otrzymane należności od najemcy z tytułu opłat do Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią u Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednocześnie podkreślić należy, iż w przypadku wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podstawą opodatkowania jest przychód z najmu, a nie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-670/09-4/MT
  Czy wynajmując lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczać podatek od całej kwoty najmu (2000 zł), która to kwota zawiera również kwotę 304 zł czynszu wpłacanego do wspólnoty Mieszkaniowej przez Wnioskodawczynię, czy też Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć kwotę 304 zł od kwoty 2000 zł i uiścić podatek tylko od kwoty 1696 zł, jako że kwota 304 zł nie stanowi przychodu tylko koszt utrzymania lokalu?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-774/09/HD
  Czy w roku, w którym Wnioskodawca po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskane przychody ze sprzedaży towarów i środków trwałych przekroczą kwotę 150.000 euro – to w dalszym ciągu, aż do końca roku, można opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-889/09-2/AA
  Czy podatniczka może opodatkować przychody z najmu lokalu mieszkalnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% i 20% na podstawie art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-660/09-2/EC
  Czy sumę kwot opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i usługodawców , do ponoszenia których w umowie najmu zobowiąże się najemca, ale uiszczonych za pośrednictwem wynajmującego można uznać za kwoty, których nie wlicza się do przychodu osiągniętego z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1 a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a przychodem takim będzie wyłącznie kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię tytułem czynszu rozumianego zgodnie z opisem j.w. ?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604/09/WM
  Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5%, zważywszy na fakt, że wykonywane czynności polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowanie i raportowanie ich, a konsultant z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował wykonywaną przez Pana działalność pod symbolem PKD 62.09Z - pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-700/09-2/AMN
  1. W jakiej stawce ryczałtu (5,5% czy 8,5%) należy obliczyć usługi budowlane polegające na wznoszeniu budynków, roboty wykończeniowe z powierzonego materiału, oraz usługi malowania i tynkowania? 2. Czy stawki są zróżnicowane w zależności od tego jakie jest przeznaczenie budynku: mieszkalne lub przemysłowo-niemieszkalne?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-663/09-4/AA
  1. Czy prawidłowo zostanie zastosowana stawka 5,5% ryczałtu w przypadku wykonania, z własnych materiałów, schodów, poręczy, ogrodzeń (płot), palet drewnianych, krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia, altan ogrodowych, donic do kwiatów oraz elementów stolarki budowlanej (np. wykonanie z drewna lub elementów drewnopodobnych – elementów podłogi, szaf, lad). 2. Czy ta sama stawka znajdzie zastosowanie do świadczenia usług z elementów wcześniej wykonanych, z tytułu założenia stolarki budowlanej, zamontowania schodów, zamontowania wcześniej wykonanego płotu, postawienia w ogrodzie wcześniej wykonanej altany, czy też wiaty? 3. Czy w przypadku wykonania z materiałów powierzonych schodów, poręczy, ogrodzeń (płot), palet drewnianych, krzeseł, mebli ogrodowych do siedzenia, altan ogrodowych oraz donic do kwiatów właściwą stawką jest 8,5% ryczałtu? 4. Czy stawka ta znajdzie również zastosowanie do przychodów z tytułu zrealizowania indywidualnego zamówienia, tj. wykonania np. mebli ogrodowych, huśtawki, na rzecz bezpośredniego odbiorcy, czy też świadczenia innych usług stolarskich, np. struganie desek (nie powstaje nowe dobro materialne)?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-504/09/MM
  1) Czy kwoty uzyskane z wydzierżawiania gruntu osobie fizycznej pod działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z dzierżawy? 2) Czy przychód ten należy opodatkować ryczałtem wg. stawki 8,5%?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-532/09/MM
  Czy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega kwota uzyskiwana od najemcy z tytułu najmu, tj. 800 zł, czy również wydatki związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego opłacane przez najemcę, takie jak: czynsz, energia elektryczna, gaz, telewizja kablowa oraz internet?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-423/09-4/AM
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-386/09/WRz
  Czy dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, uzyskane z działalności w ramach spółki cywilnej, powodują utratę prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności indywidualnej ?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-566/09-2/AA
  Jakie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych miały/mają zastosowanie w latach 2007/2008 i bieżącym roku podatkowym 2009 roku ww. roboty/usługi?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-572/09-4/AA
  Czy przedmiotowe urządzenia są akcesoriami?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-338/09/WRz
  Czy utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności indywidualnej - umożliwia opodatkowanie w tej formą przychodów uzyskanych z działalności w ramach spółki cywilnej?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-493/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni i jej mąż mają prawo do 8,5% stawki podatku od przychodów stanowiących równowartość 4000 euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodu?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-241/09-4/HD
  Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-179/09-4/ES
  Według jakich zasad będzie opodatkowany osiągnięty przychód z uczestnictwa w spółce cywilnej, jeżeli przychody tej spółki przekroczył w listopadzie 2008 roku limit 150.000,00 euro - odpowiednik kwoty 565.200,00 złotych uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu i od grudnia 2008 r. Wnioskodawca ewidencjonuje koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-195/09/MR;ITPB3/423-186/09/DK
  Czy działalność gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnione jednostki wewnętrzne można objąć ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-188/09/DP
  Czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-215/09/WM
  Czy i jaką stawką należy opodatkować przychody z tytułu odszkodowania za utracone przychody w zryczałtowanym podatku dochodowym?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-132/09-4/AG
  Podsumowując należy stwierdzić, iż rozliczenie przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej w 2003 r. opodatkowanej w formie ryczałtu powinno być dokonane w zeznaniu właściwym dla rozliczenia przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu, tj. na formularzu PIT 28 i wykazane powinny być przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Uzyskanie przez wnioskodawcę dochodów na terenie Niemiec nie ma wpływu na wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodów od przychodów ewidencjonowanych za 2003 rok.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-159/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinien być przychód z najmu pomniejszony o kwotę wpłaconą do spółdzielni mieszkaniowej, a jeśli tak, to czy możliwe jest odzyskanie nadpłaconego podatku płaconego od całości przychodu z najmu?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-141b/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania powinien być przychód z najmu pomniejszony o koszty za "media", tj. koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji (zużytej przez najemców), centralnego ogrzewania lokali, wywozu śmieci, itp?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-141a/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania powinien być przychód z najmu pomniejszony o koszty eksploatacji związane z wynajmowanymi lokalami, takie jak: podatek od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne odprowadzane do wspólnoty mieszkaniowej z tytułu utrzymania lokali mieszkalnych (tzw. czynsz), koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji (zużytej przez najemców), centralnego ogrzewania lokalu, wywozu śmieci, itp?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-140/09/WM
  1. Czy pomimo faktu, że lokal jest współwłasnością Wnioskodawczyni i męża, Wnioskodawczyni może być wyłącznym podmiotem dokonującym wynajmu lokalu wraz z miejscem garażowym (wyłącznie Wnioskodawczyni zawrze umowę najmu z najemcą – operatorem hotelu)? 2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznie podmiotem wynajmującym, to czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu wspólnego majątku zapłaci tylko Wnioskodawczyni, czy też każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od swojej części, jeżeli rozliczacie się Państwo oddzielnie? 3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/09-2/MT
  Od jakiej kwoty przychodów małżonek opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie opłacać ryczałt od najmu w wysokości 20 %, w sytuacji gdy współmałżonek opłaca podatek dochodowy od połowy przychodów z tego samego najmu na zasadach ogólnych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-90/09/AK
  Od jakiej wartości powinien być naliczany ryczałt za wynajem: od czynszu najmu, czyli od kwoty 750 zł, czy także od opłaty za media, czyli od kwoty 1300 zł (750+550)?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-73/09-4/MT
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do Wspólnoty Mieszkaniowej nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/09-2/JB
  Czy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obok kwoty czynszu określonej w umowie, podlegają również kwoty należności uiszczane przez najemcę za wywóz śmieci, energię elektryczną, wodę, gaz oraz z tytułu podatku od nieruchomości? Czy kwota podatku od nieruchomości uwidoczniona na refakturze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a tym samym jaką stawkę należy zastosować refakturując podatek od nieruchomości?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-31/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość należy do majątku odrębnego jednego z małżonków.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-804/08/MM
  Czy w przypadku, gdy przychody z ww. działalności nie przekroczą ustalonego na rok 2008 limitu kwoty 565.200 zł i wyniosą ok. 555.000 zł podatnik może opłacać podatek zryczałtowany w roku 2009?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1399/08-5/ES
  Czy dla ryczałtowców, którzy uruchomili działalność w 2008 r. ma zastosowanie art. 6 ust. 4 pkt 2, czyli płacą ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca bieżącego roku?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/09-5/MT
  Skoro Wnioskodawca zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych) i zamierza rozpocząć ponownie działalność w 2009 r., to należy uznać, że jest osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą. Działalność tą Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeżeli w terminie określonym ww. przepisami złoży oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Tym samym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania rozpoczętej w 2009 roku indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/09-2/IF
  opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków (limit4.000 €)
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1390/08-2/JB
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność strony to usługi dźwigowe sklasyfikowane pod nr PKD 45.50 Z (wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską). Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1432/08-3/IF
  Czy płacone przez najemcę opłaty za media: prąd, gaz i wodę stanowią dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zwiększają podstawę opodatkowania?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-714/08/HD
  Czy w 2009 r. nadal istnieje możliwość rozliczania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-12/09-3/KS
  Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez przyszłego najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej, abonament za media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1339/08-2/EC
  Czy podatnikowi wykonującemu działalność w zakresie produkcji filmów i nagrań video przysługuje prawo wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1-415-1178/08-2/AŻ
  Opodatkowanie dochodów z działalności jednoosobowej podatkiem liniowym oraz przychodów uzyskanych w spółce cywilnej w formie ryczałtu
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1175/08-2/AM
  Czy przekroczenie wysokości 150.000 euro z tytułu najmu prywatnego podlega art. 8 ust. 6 i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-552/08/WM
  Jakie skutki w podatku zryczałtowanym przyniesie przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz męża?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/08/IG
  Czy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania dochodów z tytułu działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli żona rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w budynku wprowadzonym do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1100/08-2/JB
  Czy Wnioskodawczyni może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego z Urzędem Skarbowym?Wg jakiej stawki ryczałtu może się rozliczać?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-376/08/AK
  Ryczałt i umowa najmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-896/08-2/AG
  Czy jako osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w roku podatkowym wnioskodawca ma prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do końca roku podatkowego - bez względu na wysokość obrotów?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-402/08/AT
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego objęta będzie działalność godpodarcza Wnioskodawczyni, w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) oraz usług sekretarskich (PKD 82.19.Z)?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-385/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidual ...
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-366/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług między małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą, w części dotyczącej możliwości wystawiania faktur za usługi wykonane na rzecz żony -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 3 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 3 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-302b/08/AT
  Czy w przypadku darowizny całego przedsiębiorstwa wystąpi zryczałtowany podatek dochodowy?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-304/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-191/08MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjo ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-202/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług weterynaryjnych stawką 8,5% -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-116/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-132/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-135/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej, której mąż jest wspólnikiem, do bezpłatnego użytkowania nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 31 st ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-48/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej -jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-103/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyłączenia z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w przypadku uzyskania w ramach działalności gospodarczej p ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-248/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków- jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-74/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania dla usług transportowych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-62/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jego wysokości -j ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-32/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów handlowych po zakończeniu działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania dotyczącego składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-46/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w roku 2008 przez małżonków z najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-677/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  - jest nieprawidłowew z ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwot uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożo ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i wysokości stawki ryczałtu -jest prawidłowe.W dniu 23 listopa ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501a/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewi ...
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415/499a/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 09 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-428/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-215/c/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokali -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2007 r ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-214/c/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokali -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2007 r ...
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych należności za usługę pocztową -jest prawidłowe.W dniu 5 wrz ...
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/07/AW
  Czy Podatnik utraci prawo do opodatkowania od 1 stycznia 2008 r. przychodów osiąganych z tytułu najmu w przypadku przekroczenia przychodu w 2007 r. w kwocie 150.000 euro?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-46/07
  Czy przychód z działalności wytwórczej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przychód ze sprzedaży świadectw produkowania energii z odnawialnych źródeł może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według tej samej stawki?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-13/07/ASW
  Czy prowadząc działalność gospodarczą od września 2006 roku, polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będę mógł w 2007 roku nawiązać współpracę z byłym pracodawcą, u którego byłem zatrudniony do 31.08.2006 r. na stanowisku "handlowiec"?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/34/2007
  1. Czy właściwie zastosowano obowiązujące w 2006 roku przepisy opodatkowując uzyskane w 2006 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody płacąc zryczałtowany podatek dochodowy ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-37/07
  Podatnik w miesiącu sierpniu 2007r. przekroczy limit obowiązujący do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Od kiedy będzie zobowiązany zaprowadzić księgę podatkową i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych, oraz w jakim terminie powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tej zmianie?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-7/07
  Czy przychody z tytułu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kierowcy i usług transportowych, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-02/07
  Czy działalność w zakresie: naprawa, regeneracja części samochodowych, prowadzona w spółce cywilnej może być opodatkowana w 2007r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-54/06
  Czy nie będzie kolidowała z prawem podatkowym zmiana formy opodatkowania przedmiotowej działalności z zasad ogólnych na zryczałtowany podatek dochodowy?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-68/06/GW
  Jestem właścicielka wynajmowanego mieszkania, które z uwagi na moją niepełnoletność wynajmowane było przez matkę jako mojego opiekuna prawnego. W maju 2006 uzyskałam pełnoletność, a tym samym stałam się wynajmującym. Oświadczenie o zryczałtowanej formie opodatkowania złożyłam w dniu 1 sierpnia 2006 roku, wskazując jako datę uzyskania pierwszego przychodu - 1 września 2006 roku. Moje pytanie dotyczy opodatkowania uzyskanych przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym. W mojej opinii mam prawo do opodatkowania uzyskanych z w/w tytułu przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, bowiem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania złożone zostało w terminie.
 183. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: DD2-0572/RB/06/MB7-8636
  Odpowiadając na pismo z dnia 6 listopada 2006 r. Nr L.Dz.53BP/400/06, dotyczące stanowiska Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 9e ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.).Przyznanie świadectwa pochodzenia wywołuje skutek w postaci możliwości swobodnego nim obrotu. Świadectwo pochodzenia st ...
 184. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-90/06
  - dotyczy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz wysokości stawki.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/16/4/06
  Czy koszty związane z eksploatacją nieruchomości ponoszone przez najemcę stanowią przychód wynajmującego?
 186. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/12/06
  Podatnik wybudował pawilon handlowy, w którym prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi, następnie otrzymał od spółdzielni mieszkaniowej wypowiedzenie umowy dzierżawy działki (z powodu planowanej sprzedaży ww. terenu pod budowę supermarketu) - została zawarta ugoda, na podstawie której spółdzielnia wypłaciła podatnikowi tytułem rekompensaty za zlikwidowany budynek pawilonu handlowego kwotę 25.000,00 zł. Czy otrzymana kwota rekompensaty "za wyburzenie (...) kiosku handlowego, utratę wyposażenia oraz miejsca pracy" będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/45/06
  Czy usługi w zakresie "dzielenia i pakowania drobiu" mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/443-7/06
  Czy podatnik prowadzący wynajem garaży, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu oraz nie płacić podatku VAT w sytuacji, gdy roczny przychód wynosi około 4.300zł? Czy całość przychodu z wynajmu nieruchomości, stanowiącej wspólność majątkową małżonków, może być opodatkowana przez jednego z nich?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/17/06
  Czy wynajmująca ma prawo do pomniejszania przychodu o kwoty wynikające z faktur za centralne ogrzewanie, zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci oraz o kwoty z faktur rozliczeniowych za cały rok?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/30/06/BC
  Czy istnieje możliwość opodatkowania całości uzyskanych z tytułu najmu przychodów przez jednego z małzonków?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-28/06/BC
  Czy płacone przez najemcę opłaty eksploatacyjne za media w wynajmowanym lokalu mieszkalnym stanowić będą przychód ?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-7/415/06
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej w zakresie najmu przysługuje podatnikowi prawo do opodatkowania najmu ryczałtem?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/3/2006
  Czy świadcząc usługi transportu towarów pojazdami należącymi do zleceniodawców (różne podmioty gospodarcze) mogę opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 8,5 % od uzyskanego przychodu?
 194. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-5/06
  Czy najem lokalu użytkowego stanowiący środek trwały może być opodatkownym zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/5b/06/SS
  Posiadam dwa mieszkania, z których jedno jest już wynajmowane, a drugie - ma być dopiero wynajmowane. Dotychczasowe przychody z tytułu najmu opodatkowałam ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy uzyskane dochody z tytułu wynajmu tego drugiego mieszkania mogę opodatkować na zasadach ogólnych wg skali podatkowej?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/5A/06/SS
  Osiagam przychody z tytułu najmu, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy otrzymana od najemcy kaucja podlegać będzie opodatkowaniu?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/15/06
  Czy przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie tylko otrzymana kwota czynszu (odstępnego) czy również otrzymywany od najemcy zwrot należności tytułem opłat za usługi administracyjne oraz opłaty za media?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-14/06
  W dniu 28.09.2005 r. zawarłem umowę o wynajem pawilonu handlowego z mocą od 1-go października 2005 r. Do umowy tej został podpisany aneks, w myśl którego najemca zobowiązał się do wykonania prac remontowych w tym obiekcie, a wynajmujący w zamian zwolnił najemcę z płacenia czynszu w okresie pierwszych pięciu miesięcy obowiązywania umowy. Czy w wyżej przedstawionym stanie powstało po mojej stronie, jako wynajmującego nieodpłatne świadczenie? Kiedy powinno być złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-18/06
  - dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki ryczałtu 3%.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/74/90/06/BJ
  W złożonym wniosku wnosi Pan o udzielenie odpowiedzi w zakresie: - kontynuowania umowy najmu i odprowadzania podatku dochodowego przez spadkobierców do czasu zakończenia postępowania spadkowego; - obowiązku dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego za zmarłego ojca i uwzględnienia w tym rozliczeniu ulgi z tytułu wpłat na fundusz remontowy do dnia śmierci spadkodawcy; - czy prawo spadkobierców do odliczeń od podatku dochodowego funduszu remontowego wchodzącego do masy spadkowej lokalu mieszkalnego za listopad i grudzień 2005r przysługuje od daty otwarcia spadku, czy dopiero po wydaniu orzeczenia przez sąd w sprawie spadku.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-415-24/05
  Dotyczy możliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług oraz formy opodatkowania.
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/1/2006
  Czy należności otrzymane od najemcy za centralne ogrzewanie będą dla mnie przychodem jako podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II.US. PB-I-415/10/06
  W którym momencie powstaje obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych zaliczek na poczet wykonywanej usługi?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-20/05
  Od jakiej kwoty należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku występowania różnic kursowych?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415-8/2005
  ? Czy ma Pan opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych tylko przychód stanowiący Pana wynagrodzenie czyli czynsz wynikający w umowy najmu lokalu mieszkalnego.? Czy przychodem do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest zarówno czynsz (jako wynagrodzenie), jak też opłaty eksploatacyjne tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/25/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych możliwy jest wybór 19-procentowego liniowego podatku dochodowego z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przy równoczesnym opodatkowaniu przychodów z tytułu udziału w spółce cywilnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/42/2005
  Czy będę płacił ryczałt w wysokości 8,5 % od kwoty 764,00 zł, tj. czynszu najmu (najemcy będą płacić bezpośrednio opłaty związane z lokalem, tj. czynsz w kasie spółdzielni, a opłaty za energię elektryczną i gaz w zakładzie energetycznym i gazowniczym)?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-19/415/05
  Czy podstawę obliczenia podatku stanowi przychód wynikający z zawartej umowy najmu ?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-53/05
  Jeśli kwota przychodów z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarcze nie przekroczy kwoty w 2005 r. kwoty 1.094.675,- zł, to w roku 2006, mimo prawdopodobnie mniejszego limitu ze względu na wartość euro, będę mogła być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/94/05/IT
  dotyczy podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu najmu mieszkania.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-15/05/AD
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków w sytuacji, gdy do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/28/05
  Czy przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług centrów telefonicznych, sklasyfikowane w PKD pod symbolem 74.862 podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-17/05
  W związku z występującą różnicą pomiędzy kwotą wynikającą z faktury, a kwotą faktycznie otrzymaną Wnioskodawczyni ma wątpliwości, od jakiej wartości winna opłacać 5,5 %-owy zryczałtowany podatek dochodowy.
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/415/24/KS/2005
  Czy opodatkowany w formie ryczałtu przychód z najmu lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest małoletnie dziecko należy rozliczać jako przychód dziecka czy jako przychód jednego z rodziców, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/19/05
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę budowlaną, kontrahent jednak nie uregulował z podatnikiem w całości płatności w wyznaczonym terminie. W którym momencie powstaje przychód od opodatkowania?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/96/05
  Czy przychody osiągane z tytułu umowy użytkowania nieruchomości mogą być opodatkowane w formie zryczałtowanej?
 217. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-SIP-15/05
  Czy w przypadku wynajmu nieruchomości wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie utraci prawa do opodatkowania w formie ryczałtu.
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/41/05
  Czy najem lokalu użytkowego stanowiący środek trwały może być opodatkownym zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2/05
  Jak należy opodatkować przychód z usług wykonanych na terenie Szwecji przez podatnika opłacającego zryczałtowany podatek dochodowy ?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/10/05
  1. Jaka kwota będzie przychodem z najmu dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym? 2. Do kiedy należy powiadomić urząd o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania? 3. Czy o zakończeniu wynajmowania mieszkania należy o tym powiadamiać urząd skarbowy?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/415/77/2005
  Czy można pomniejszać lub zwiększać przychód o różnice kursowe związane z zakupem towaru (będącym kosztem uzyskania przychodu), jeżeli Spółka dokonuje transakcji sprzedaży w walucie polskiej?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/8/Int-15/05
  Płacenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej przy jednoczesnym uzyskiwaniu przychodów z najmu.
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DZ/411/6/WL/2005
  Czy do otrzymywanego od najemcy czynszu za lokal mieszkalny do podstawy opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych dolicza się koszty związane z utrzymaniem lokalu, tj. czynsz za użytkowanie lokalu mieszkalnego i opłaty wynikające z rachunków za energię elektryczną i gaz płacone przez najemcę wynajmującemu za każdy miesiąc z góry.
 224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/231/04[br]PD 415/66/05
  Jak należy opodatkować przychody z usług wykonywanych na terenie Królestwa Szwecji (podatek dochodowy i poatek VAT) ?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/22/05
  Czy opodatkowaniu ryczałtem podlegają także przychody z najmu nieruchomości oddanej w zarząd?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-13/56/05
  Czy podatnik, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, która w 2000 roku została zawieszona ma prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego za lata 2003 i 2004, w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PB-2/415/6/05
  Czy usługa trasportowa przewozu towaru świadczona na rzecz podatnika z Unii Europejskiej, wykonywana jego samochodem dostawczym o ładowności powyżej 2 ton, opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 %?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/18/2005
  dotyczy możliwości ewidencjonowania zakupu towarów poprzez sporządzanie dowodu wewnętrznego zawierającego opis tych towarów
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DGII-005-02-05
  Jakie są zasady opodatkowania dochodów z najmu w trakcie małżeństwa, jeżeli wynajmowane lokale znajdują się w budynku stanowiącym składnik majątku wspólnego małżonków oraz po rozwiązaniu małżeństwa, gdy byli małżonkowie stają się współwłaścicielami budynku w częściach ułamkowych?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/4/05, I US.I/415/4a/05
  1. Czy opłaty za dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości są kosztami podlegającymi odliczeniu w przypadku najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym? 2. Czy kwota 4.000 euro przysługuje każdemu z małżonków, jeżeli umowa najmu sporządzona jest na oboje małżonków, którzy rozliczają się osobno i pozostają we wspólności majątkowej? 3. Czy kwota najmu podniesiona o wskaźnik inflacji za rok ubiegły podlega opodatkowaniu? 4. Jakich odliczeń podatnik może dokonać przy opłacaniu podatku od najmu lokalu w formie ryczałtu?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415/1/2005
  Czy w roku 2005 można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z tytułu umowy podnajmu lokalu użytkowego niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. usług o symbolu PKWiU 50.20 oraz jakie stawki ryczałtu należy płacić?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/19-3/05
  Dotyczy możliwości wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rachunek urzędu skarbowego raz w roku.
 233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/2/50/2004
  Prowadzę gabinet stomatologiczny, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych. Zatrudniam na umowę o pracę na (1/2 etatu) pomoc stomatologiczną. Zamierza zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego niestanowiącego składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy jako wykonująca wolny zawód mogę przychody z najmu opodatkować w formie ryczałtu? Czy podstawa opodatkowania winna obejmować wyłącznie czynsz wynikający z umowy najmu bez uwzględniania opłat za ww. media? Czy mogę wykazywać do opodatkowania całość uzyskiwanych z tytułu najmu przychodów po uprzednim złożeniu w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia?
 234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/56/04
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkowany jest przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych ?
 235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/274/PDI/2004[br]PP-1/448/5/2005
  Co jest przychodem z tytułu najmu lokalu ? W jakiej wysokości należy odprowadzić podatek VAT za wynajem lokalu firmie nie będącej płatnikiem podatku VAT ?
 236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/415-13/04
  Czy powstające różnice kursowe z tytułu uzyskiwania przychodów związanych z eksportem towarów mogą być korygowane w ewidencji przychodów na "plus" lub "minus", w celu prawidłowego naliczenia podatku?
 237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/95/04
  Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?
 238. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/MW-033-0562-2684/02
  Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!