Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-638/10-2/WM

  
Słowa kluczowe: kanalizacja, urządzenie, wodociągi, zwrot kosztów
Data: 2010-08-13

Istota interpretacji:

Czy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje przychód, który należy wykazać w zeznaniu rocznym-inne źródła? Czy na podstawie art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy można uznać za koszty uzyskania przychodu wydatki związane z realizacją inwestycji, dla których udokumentowanie stanowi zatwierdzony kosztorys powykonawczy określający wartość nakładów?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo – kanalizacyjnego jest:

 • prawidłowe– w części dotyczącej zakwalifikowania zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo – kanalizacyjnego, jako przychód z innych źródeł,
 • nieprawidłowe– w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z realizacją inwestycji, udokumentowanych zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym określającym wartość nakładów.


UZASADNIENIE


W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo – kanalizacyjnego.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 listopada 2008 r. pomiędzy Społecznym Komitetem Budowy Sieci, w skład którego wchodzi między innymi Wnioskodawczyni a spółką z o.o. została zawarta umowa, w ramach której ustalono, iż inwestor, tj. SKBS wykonał z własnych środków prace polegające na budowie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (§ 1 niniejszej umowy – określa zakres wykonanych umów).

Prace te zostały wykonane zgodnie z projektem z dnia 18 grudnia 1992 r. Prowadzone były w latach 1993-1995.

Zgodnie z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez spółkę z o.o. kwotę wykonanych robót określono w wartości 113.479, 34 zł.

Na podstawie zatwierdzonej przez spółkę z o.o. kwoty, w 2009 r. Zainteresowana otrzymała sumę 15.576, 37 zł tytułem refundacji kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wobec faktu, iż prace były prowadzone w latach 1993-1995 tj. około 18 lat temu, na dzień złożenia wniosku Wnioskodawczyni nie posiada faktur zakupu potwierdzających wartość poniesionych wydatków.

Jednakże dowodami potwierdzającymi fakt poniesionych kosztów jest uznanie przez spółkę z o.o. kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 5 umowy oraz uznanie kwoty 113. 479, 34 zł.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje przychód, który należy wykazać w zeznaniu rocznym w poz. "inne źródła"...
 2. Czy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać za koszty uzyskania przychodu wydatki związane z realizacją inwestycji, dla których udokumentowanie stanowi zatwierdzony kosztorys powykonawczy określający wartość nakładów...


Zdaniem Wnioskodawczyni, w oparciu o cytowane zapisy prawa, z uwagi na art. 20 ustawy u Wnioskodawczyni w momencie otrzymania kwoty w wysokości 15.576, 37 zł tytułem refundacji kosztów powstał przychód, który winien być wykazany w poz. "inne źródła".

Jednakże Zainteresowana w okresie budowy inwestycji poniosła w pewnym procencie koszty jej przeprowadzenia. Faktu tego nie można stwierdzić na podstawie faktur zakupu, gdyż proces inwestycji był prowadzony 18 lat temu (przed denominacją złotego).

Fakt ten, tj. wartość wniesionych nakładów został uznany i potwierdzony przez spółkę z o.o. i dlatego po 18 latach wypłacono każdej osobie należącej do Społecznego Komitetu Budowy Sieci – będącej inwestorem kwotę stanowiącą refundację poniesionych kosztów.

W związku z powyższym posiadanie przez Zainteresowaną dowody odpowiadają wymogom określonym w art. 22 i stanowią "udokumentowane koszty"

W konsekwencji dochód do opodatkowania winien wynosić "0".


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • prawidłowe– w części dotyczącej zakwalifikowania zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo – kanalizacyjnego, jako przychód z innych źródeł,
 • nieprawidłowe– w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z realizacją inwestycji, udokumentowanych zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym określającym wartość nakładów.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

  Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.


  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2009 r. Zainteresowana otrzymała kwotę 15.576,37 zł tytułem refundacji kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.


  Otrzymana kwota spowodowała powstanie korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawczyni.


  W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisu, który pozwalałby na zwolnienie z opodatkowania tak uzyskanego przychodu.


  W związku z powyższym przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę urządzenia jest przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

  Jednocześnie jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

  Natomiast art. 22 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.


  Aby dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

  Jak wskazano powyżej, aby można było mówić o koszcie uzyskania przychodu musi dojść do poniesienia przez podatnika wydatku, a więc rzeczywistego wydatkowania środków. Ponadto, to na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania poniesienia określonego kosztu.

  Zainteresowana wskazała, iż zgodnie z kosztorysem powykonawczym, kwotę wykonanych robót określono w wysokości 113.479, 34 zł. Wnioskodawczyni – jako jeden z inwestorów –otrzymała tytułem refundacji kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych pewien procent tej kwoty, która wynosi 15.576, 37 zł. W Jej ocenie kwota ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Nią na wybudowanie tych urządzeń. Zainteresowana wskazała również, iż nie posiada faktur zakupu potwierdzających wartość poniesionych wydatków.


  Kosztorys jest dokumentem finansowym realizacji określonego zadania, który sporządza się m.in. w celu określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania.

  Zatem kosztorys stanowi potwierdzenie kosztu wykonanych lub planowanych robót, a więc tego jaka jest wartość danej inwestycji.

  Jednakże nie można go uznać za dowód tego, iż Wnioskodawczyni rzeczywiście poniosła dokładnie określony wydatek na daną inwestycję, a jak wskazano powyżej tylko poniesione wydatki mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Zatem wydatków związanych z realizacją inwestycji, które znajdują potwierdzenie jedynie w kosztorysie powykonawczym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


  Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.


  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


 • 2010-08-13
   
  
  Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

  Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

  Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

  Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!