Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-757/11-4/JK

  
Słowa kluczowe: dopłata, lokal mieszkalny, małżeństwo, podział majątku, sprzedaż
Data: 2011-12-28

Istota interpretacji:

1)Kiedy Wnioskodawczyni nabyła prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w W., czy w 2005 r. – w chwili nabycia wraz z mężem, czy w 2008 r. – w chwili podziału majątku wspólnego?2)W związku z powyższym, czy ewentualna sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2011 r. będzie rodziła konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2011 r. (data wpływu 28.09.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 19.12.2011 r. (data nadania 19.12.2011 r., data wpływu 22.12.2011 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-757/11-2/JK z dnia 12.12.2011 r. (data nadania 13.12.2011 r., data doręczenia 16.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 12.12.2011 r. Nr IPPB4/415-757/11-2/JK (data nadania 13.12.2011 r., data doręczenia 16.12.2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 19.12.2011 r. (data nadania 19.12.2011 r., data wpływu 22.12.2011 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. braki w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.05.2005 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w W. za kwotę 250.000 zł. Przedmiotowy lokal mieszkalny został objęty ich małżeńską wspólnością łączną. W dniu 10.04.2008 r. Sąd Okręgowy orzekł rozwód związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Jednocześnie małżonkowie w tym samym dniu zawarli ugodę dotyczącą podziału ich majątku wspólnego. Ugoda dzieli majątek w ten sposób, iż mąż Wnioskodawczyni otrzymał nieruchomość zabudowaną w W. o wartości 1.092.000 zł, natomiast Wnioskodawczyni otrzymała:

 1. lokal mieszkalny w W. o wartości 232.800 zł,
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w W. o wartości 481.000 zł,
 3. nieruchomość gruntową w N. o wartości 30.800 zł,
 4. dopłatę tytułem wyrównania udziałów od męża w związku z podziałem majątku wspólnego w kwocie 173.700 zł.

Wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2008 r. nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym małżonków, w szczególności udział ten nie uległ powiększeniu. W związku z tym podział majątku należy uznać za ekwiwalentny.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 12.04.2010 r. Wnioskodawczyni zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową na podstawie art. 7 ustawy o własności lokali oraz na podstawie art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Umowa dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt 2 ugody o podział majątku wspólnego z mężem i nabytego uprzednio na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.05.2005 r. Obecnie Wnioskodawczyni zamierza sprzedać ten przedmiotowy lokal. Wnioskodawczyni zaznacza, iż małżonkowie związek małżeński zawarli w dniu 07.01.1984 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Kiedy Wnioskodawczyni nabyła prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w W., czy w 2005 r. – w chwili nabycia wraz z mężem, czy w 2008 r. – w chwili podziału majątku wspólnego...
 2. W związku z powyższym, czy ewentualna sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2011 r. będzie rodziła konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedmiotowe prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w W. nabyła w 2005 r., gdyż wartość otrzymanego w wyniku podziału w 2008 r. majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. W wartości tego udziału mieści się przede wszystkim opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w W.

Wnioskodawczyni otrzymała także spłatę w kwocie 173.700 zł tytułem wyrównania. Nie można więc stwierdzić, że wskazane prawo nabyła (nawet w części) w 2008 r., gdyż ugoda ta była w tym zakresie ekwiwalentna.

W związku z powyższym, ewentualne zbycie przedmiotowego lokalu w 2011 r. nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, gdyż od daty nabycia upłynęło więcej niż pięć lat. Na sposób liczenia tego terminu nie ma wpływu okoliczność przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorozinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.05.2005 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, który został objęty ich małżeńską wspólnością łączną. W dniu 10.04.2008 r. nastąpił rozwód pomiędzy małżonkami. W tym samym też dniu małżonkowie zawarli ugodę, na mocy której mąż Wnioskodawczyni otrzymał nieruchomość zabudowaną o wartości 1.092.000 zł, natomiast Wnioskodawczyni otrzymała: lokal mieszkalny o wartości 232.800 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 481.000 zł, nieruchomość gruntową o wartości 30.800 zł oraz dopłatę od męża w kwocie 173.700 zł tytułem wyrównania udziałów w związku z podziałem majątku wspólnego. Wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2008 r. nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym małżonków, w szczególności udział ten nie uległ powiększeniu. W związku z tym podział majątku był ekwiwalentny. Następnie w dniu 12.04.2010 r. Wnioskodawczyni zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (nabytego uprzednio na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.05.2005 r.) i przeniesienia jego własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotowy lokal.

Podkreślić należy, iż w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego udziału w nieruchomości wspólnej jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem i powierzchniami wspólnymi należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Rozpatrując skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego należy ustalić datę nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania małżeństwa wspólność ta ulega przekształceniu i wówczas małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek ( art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku ( art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podział majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku pochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Zatem uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, iż podział majątku był ekwiwalentny a także wartość otrzymanych nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym małżonków, w szczególności udział ten nie uległ powiększeniu, uznać należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego, nastąpiło w dniu 30.05.2005 r., tj. w dacie nabycia tego lokalu w czasie trwania związku małżeńskiego.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2011 r. nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu. Tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego przychodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


2011-12-28
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!