Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-1/06

  
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe, kapitały pieniężne, opodatkowanie dochodów, papier wartościowy, zbycie
Data: 2006-03-21

Pytanie:

Jak należy opodatkować dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych ? w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, czy też w zeznaniu PIT-36L łącznie z dochodami z działalności gospodarczej?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 5, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005r. (uzupełnionego pismem złożonym w dniu 20.01.2006r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, występujące w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, i opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki liniowej 19%.

Pomimo, iż przedmiotem działalności gospodarczej podatnika nie jest inwestowanie w papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe, w ramach zarządzania kapitałem uzyskanym z działalności gospodarczej, podatnik wpłaca środki z firmowego konta bankowego do Domu Maklerskiego, celem inwestowania w papiery wartościowe, lub przeznacza je na zakup bonów skarbowych; są to inwestycje krótkoterminowe. Ponadto podatnik korzysta z pochodnych instrumentów finansowych poprzez zawieranie z bankiem transakcji typu FORWARD dot. zakupu walut, zabezpieczających firmę przed niekorzystnymi zmianami kursów EURO, ponieważ prowadzi liczne operacje handlowe z kontrahentami w w/w walucie.

Po zakończeniu 2004r. podatnik mimo, iż transakcje były zawierane przez podmiot gospodarczy, prowadzony przez osobę fizyczną, otrzymał imienne informacje PIT-8C, w których określono przychody oraz dochód z tytułu zbycia papierów wartościowych oraz zawartych transakcji terminowych typu FORWARD.

Podatnik pyta, czy w/w dochód winien być wykazany w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, czy też w zeznaniu PIT-36L łącznie z dochodami z działalności gospodarczej.

Podatnik uważa, że dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (transakcje typu FORWARD) następują w ramach wykonywanej działalności, (pomimo, iż inwestowanie w papiery wartościowe nie stanowi przedmiotu działalności jego firmy) i w związku z tym winny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych i wykazane w zeznaniu podatkowym, łącznie z dochodami z działalności gospodarczej.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit ?a? i pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowią, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Art. 30b ust.1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, przy czym w myśl 30b ust.2 pkt 1 i 3 dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego ich zbycia, a kosztami uzyskania przychodów osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.30b ust. 5 w/w ustawy ? dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (podatek liniowy).

Ponadto, zgodnie z art. 30b ust. 6 ww. ustawy - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika nie jest inwestowanie w papiery wartościowe oraz pochodne instrumenty finansowe, ale podatnik inwestuje nadwyżki kapitału uzyskanego z działalności gospodarczej w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe, przychód (dochód) uzyskany z tego źródła będzie traktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego, na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 w/w ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku nie potwierdza zatem Pana stanowiska w sprawie zaliczenia uzyskanych w ten sposób przychodów z kapitałów pieniężnych do przychodów z działalności gospodarczej.

2006-03-21
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!