Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/9/05

  
Słowa kluczowe: działalność na imię obojga małżonków, jednoosobowa działalność gospodarcza, kontynuacja działalności, pozostawienie bez rozpoznania, remanent likwidacyjny, samodzielna działalność gospodarcza, składnik majątkowy, spis z natury
Data: 2005-12-22

Pytanie:

Czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: - czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny? - czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?


Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 oraz art. 169 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) w związku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatników z dnia 24.10.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 21.11.2005 r.) o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym:

 • czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności:
  - czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny,
  - czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawców dotyczącego zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to stanowisku podatnicy wyrażają pogląd, że na dzień likwidacji działalności prowadzonej dotychczas w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? zobowiązani będą do sporządzenia remanentu. Remanentu tego w ocenie podatników nie należy traktować jako remanentu likwidacyjnego oraz w związku z nieprzedstawieniem własnego stanowiska w sprawie w zakresie innych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej?, postanawia:

 • uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawców dotyczące zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to stanowisku podatnicy wyrażają pogląd, że na dzień likwidacji działalności prowadzonej dotychczas w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? zobowiązani będą do sporządzenia remanentu i remanentu tego w ocenie podatników nie należy traktować jako remanentu likwidacyjnego,
 • pozostawić bez rozpatrzenia zapytanie w zakresie innych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej?, w związku z nieprzedstawieniem własnego stanowiska w sprawie w tym zakresie.

W dniu 27.10.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek podatników o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawcy pytają czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności:

 1. czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny,
 2. czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z nieprecyzyjnym sformułowaniem zapytania oraz mając na uwadze treść art. 14a § 2 ordynacji podatkowej (zgodnie z którym składając zapytanie wnioskodawca powinien wyczerpująco przedstawić stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie), wezwano podatników do sprecyzowania:

 • których przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oprócz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy złożone zapytanie oraz
 • w przypadku, gdy zapytanie dotyczy także innych przepisów (oprócz art. 24 ust. 3 ww. ustawy), poproszono o sformułowanie zapytania z przytoczeniem przepisów oraz zaprezentowanie na ich tle własnego stanowiska w sprawie.

W wezwaniu poinformowano, że nieusunięcie omówionych wyżej braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje, że tut. organ podatkowy dokona jedynie oceny stanowiska podatnika w zakresie zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania w dniu 7.12.2005 r. do dnia dzisiejszego, tj. 22.12.2005 r. - nie usunięto wskazanych braków podania.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że:

Małżonkowie na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na imię obojga małżonków prowadzą działalność gospodarczą (P. H. i A. S.) bez zawiązywania dla potrzeb prowadzenia tej działalności spółki cywilnej. Składniki przedsiębiorstwa (nieruchomości, ruchomości) stanowią przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej. W zakresie podatku dochodowego małżonkowie rozliczają się na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest pan Andrzej S. W związku z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) Podatnicy są zobowiązani do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. Wnioskodawcy postanowili:

 • ze wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wykreślić żonę,
 • dokonać odrębnego wpisu dla żony,
 • utworzyć spółkę cywilną, w której wspólnikami będą obydwoje małżonkowie oraz córki
 • z dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? wydzielić:
  - działalność gospodarczą, która będzie prowadzona przez żonę - panią Halinę S.,
  - działalność gospodarczą, która będzie prowadzona przez męża - pana Andrzeja S. (usługi transportowe),
 • pozostałą część przedsiębiorstwa wnieść aportem do spółki cywilnej utworzonej przez małżonków i ich dwie córki,
 • powyższych zmian dokonać na dzień 31.12.2005 r.

Według wnioskodawców po dokonaniu wyżej opisanych zmian na dzień likwidacji działalności prowadzonej dotychczas w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? zobowiązani będą do sporządzenia remanentu i remanentu tego w ocenie podatników nie należy traktować jako remanentu likwidacyjnego.

Po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawców, dotyczącego zastosowania art. 24, ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z nieprzedstawieniem własnego stanowiska w sprawie, w zakresie innych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej?, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku postanawia jak w sentencji, tj.

 • uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawców dotyczące zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dla celów prawidłowego określenia dochodu z działalności gospodarczej małżonków zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), podatnicy zobowiązani są do sporządzenia na dzień 31.12.2005 r. spisu z natury; równocześnie, stosownie do postanowień art. 24 ust. 3 pkt 1 i 3 na podatnikach nie będzie ciążył obowiązek zapłaty 10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wynikającej z tego spisu, jeżeli wykazane w nim składniki w całości zostaną wniesione do działalności gospodarczych męża, żony i spółki cywilnej,
 • pozostawić, na podstawie art. 169 § 4 ordynacji podatkowej, bez rozpatrzenia zapytanie w zakresie innych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, związanych z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej?.
2005-12-22
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!