Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-2/07

  
Słowa kluczowe: likwidacja działalności, podatek od czynności cywilnoprawnych, remanent likwidacyjny, wyposażenie, złom
Data: 2007-03-13

Pytanie:

Jaki podatek muszę zapłacić od wyposażenia stanowiącego prywatny majątek wykorzystywany w firmie, po likwidacji działalności gospodarczej?


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 08.01.2007 r. uzupełnionym 29.01.2007 r., jako nieprawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż po zakończeniu działalności firmy w dniu 7 września 2000 r. pozostały Pani regały, szafki ubraniowe, wyposażenie biura, różne materiały budowlane. Ze złożonego przez Panią 08.09.2000 r. w tutejszym organie podatkowym remanentu końcowego wynika zerowa wartość towarów materiałów i sprzętu. W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że wskazane w zapytaniu rzeczy były prywatne i użytkowane w firmie. W dniu 25.01.2007 r. szafki przekazane zostały na złom. Na potwierdzenie tego faktu załączyła Pani formularz przyjęcia odpadów metali. Z dokumentu tego wynika, iż wartość odpadów wyniosła 260zł.
Wątpliwości Pani dotyczą kwestii, jaki podatek musi zapłacić od wyżej wymienionych rzeczy?
Zdaniem Wnioskodawcy, podatek wynosi 2%.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacjitowarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi- takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zdaniu poprzednim.

Art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy stanowi, iż podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. W tym przypadku podatnik jest obowiązany dołączyć do deklaracji, o której mowa w ust. 6, spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audio-wizualnej, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie będących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu.

Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 105, poz. 1199), "wyposażenie" to rzeczowe składniki majątku, związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie zaliczone do środków trwałych.

W związku z powyższym, jeżeliwydatki związane z nabyciem wskazanego we wniosku wyposażenia w postaci regałów, szafek ubraniowych, wyposażenia biuranie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, to w związku z likwidacją tej działalności nie miała Pani obowiązku ustalenia dochodu przy zastosowaniu wartości ustalonej według cen zakupu tych rzeczy oraz zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w mieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowo prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie,a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.
Ze względu na upływ czasu od nabycia, sprzedaż wyżej wymienionych rzeczy w styczniu bieżącego roku, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku ze sprzedażą złomu w dniu 25.01.2007 r. nie będą na Pani ciążyły obowiązki związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż w myśl art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż:
- interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w terminie 7 dni od daty doręczenia - art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.


2007-03-13
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!