Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/DC/250/06

  
Słowa kluczowe: opodatkowanie łączne małżonków, zeznanie wspólne, zwolnienie lekarskie
Data: 2006-12-29

Pytanie:

Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?


POSTANOWIENIE


Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane listem poleconym dnia 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego m.in. w kwestii objętej pytaniem:


czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?


stwierdza, iż stanowisko podatnika w powyższej kwestii jest nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Korzystając z powyższego przepisu Pan J wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 04.12.2006r. (przesłanym listem poleconym dnia 28.11.2006 r.), wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie pytania:

- czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem ?


OPIS STANU FAKTYCZNEGO


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan J prowadzi działalność gospodarczą : korepetycje z języka angielskiego opodatkowaną w formie karty podatkowej. Za okres choroby w miesiącach kwietniu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2006 r. otrzymał z ZUS zasiłek chorobowy pomniejszony o kwotę 19 % podatku dochodowego.


STANOWISKO PODATNIKA


W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym podatnik stoi na stanowisku, że powinien mieć możliwość skorzystania z rozliczenia z żoną.


OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY


W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) małżonkowie podlegają wspólnemu opodatkowaniu pod warunkiem, że :

  • oboje mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • istnieje między nimi wspólność majątkowa,
  • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
  • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów najpóźniej w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Spełnienie powyższych warunków nie jest wystarczające do zastosowania wspólnego opodatkowania, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane przez ustawodawcę w art.6 ust.8 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym. W przepisie tym wskazano przychody, których osiąganie chociażby przez jednego z małżonków wyłącza możliwość wspólnego opodatkowania. Przychodami tymi są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według stałej 19 % stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Jak wynika z powyższego wśród okoliczności pozbawiających małżonków wspólnego opodatkowania wymieniono uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, tym samym podatnik opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie może skorzystać z przywileju wspólnego opodatkowania z małżonkiem.


2006-12-29
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!