Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07

  
Słowa kluczowe: kredyt, odliczenia, odsetki od kredytu, zakup mieszkania
Data: 2007-04-06

Pytanie:

- dotyczy odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego.


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, dotyczące możliwości odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Wnioskiem z dnia 14.03.2007r. (data wpływu do urzędu 15.03.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 02.04.2007r. zwrócili się Państwo o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny przestawiony we wniosku:

W dniu 18 listopada 2005r., w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, w terminie 14 dni od daty sprzedaży, złożyli Państwo oświadczenie, zgodnie z którym zobowiązali się do przeznaczenia uzyskanego przychodu na zakup nowego mieszkania. Kredyt na zakup ww. lokalu mieszkalnego od przedsiębiorstwa "E." w O. zaciągnięty został 24.05.2005r. Ponadto zaznaczają Państwo, że nie korzystali z żadnych ulg mieszkaniowych.

Pismem z dnia 02.04.2007r. uzupełnili Państwo ww. stan faktyczny informując, że zgodnie z złożonymi oświadczeniami przychód uzyskany ze sprzedaży planują zaliczyć jako wydatkowany na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czyli m.in. na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego (kapitał) bez odsetek od kredytu.

Pytanie:

Czy mogą Państwo odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego?

Stanowisko Strony:

Sformułowali Państwo własne stanowisko w sprawie, stwierdzając iż mogą skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu mieszkaniowego, ponieważ kupili Państwo nowe mieszkanie, nie korzystali z żadnych ulg mieszkaniowych a pieniądze uzyskane ze sprzedaży poprzedniego lokalu muszą wydać w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w złożonym wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia powyższego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej, na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.


Z powyższego wynika, iż wyliczenie w powołanym przepisie ustawy podatkowej rodzajów inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, na sfinansowanie których zaciągnięty zostaje kredyt, czy też pożyczka, ma charakter enumeratywny (katalog zamknięty).

Z brzmienia ust. 2 wskazanego przepisu wynika, że odliczenie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli m. in.:

 • kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 01.01.2002r.,
 • kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 • inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu- określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002r., a ponadto w przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 -zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne /.../, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 • odsetki, o których mowa w ust. 1 zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez w/w podmiot; nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku; nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawyo zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • ponadto podatni lub jego małżonek, jeśli korzystają lub korzystali z odliczeń wydatków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, nie mają prawa do stosowania ulgi odsetkowej, jeżeli od dochodu (przychodu) lub od podatku odliczali wydatki na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.


Według art. 26b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, nie podlegają odsetki od kredytów:

 1. udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 2. udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 3. udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi,
 4. objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 5. wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w art. 26b ust. 1 w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Zgodnie z art. 26b ust. 4 ustawy, odliczenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:

 1. naliczone za okres począwszy od 01.01.2002r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,
 2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji
 3. z zastrzeżeniem ust. 10.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy, pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została ukończona. Przy czym odsetki, które zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub też w roku podatkowym bezpośrednio następującym po tym roku. Wówczas odliczeniu podlega różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia, a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 6 i 7 ustawy).

Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Wysokość odliczeń w myśl przepisu art. 26b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

A zatem jeżeli spełnili Państwo powyższe warunki do skorzystania z ulgi odsetkowej, pomimo sprzedaży lokalu mieszkalnego i przeznaczenia w całości tych środków na cele mieszkalne przysługuje Państwu prawo do dokonania odliczeń od dochodu z tytułu nabytego prawa.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają zwolnieniu z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe w sytuacji, jeżeli odliczali lub odliczają Państwo odsetki od kredytu na podstawie art. 26b.

Reasumując należy stwierdzić, że mogą Państwo skorzystać z ulgi odsetkowej pod warunkiem, iż spełniają warunki, o których mowa wyżej.

W związku z powyższym stanowisko podatnika należy uznać za prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego. Przedmiotowa mterpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia art. 14b §1 i 2 ustawy (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14a § 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie niniejszego postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa).


2007-04-06
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!