Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/32/06

  
Słowa kluczowe: fundusz remontowy, odliczenia od podatku, ulga remontowa
Data: 2006-04-20

Pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego limit wydatków mieszkaniowych poniesionych przez Panią po 23 maja 2005r. stanowi różnicę między limitem 5.670,00 zł. a odliczeniami poprzedniego właściciela tj. 1744,43 zł., czy też przysługuje Pani cały limit odliczeń na lata 2003 2005 oraz czy poprzedni właściciel może odliczyć wpłaty na fundusz remontowy poniesione do 22 maja 2005r.


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 217 oraz art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 07.02.2006r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.02.2006r./ zwróciła się Pani, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dnia 23 maja 2005r. w wyniku darowizny uzyskała Pani tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Pani ojciec / poprzedni właściciel lokalu / z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej odliczył w 2003r. i 2004r. po 867,58 zł. rocznie.

Treść pytania:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego limit wydatków mieszkaniowych poniesionych przez Panią po 23 maja 2005r. stanowi różnicę między limitem 5.670,00 zł. a odliczeniami poprzedniego właściciela tj. 1744,43 zł., czy też przysługuje Pani cały limit odliczeń na lata 2003 - 2005 oraz czy poprzedni właściciel może odliczyć wpłaty na fundusz remontowy poniesione do 22 maja 2005r.

Stanowisko podatnika:
Pani zdaniem, przysługuje Pani cały limit odliczeń na lata 2003 - 2005 tj. kwota 5.670,00 zł., zaś odliczenie z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy poniesione po 23 maja 2005r. Ponadto uważa Pani, że poprzedni właściciel może dokonać odliczeń kosztów remontowych i wpłat na fundusz remontowy do dnia 22 maja 2005r.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany:
Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. / w brzmieniu obowiązującym do końca 2003r., podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Ponadto przedmiotowe wydatki podlegają odliczeniu jeżeli:
- są wymienione w rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 / art. 27 a ust. 17 ustawy /
- zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowodem tej wpłaty / art. 27 a ust. 6 ptk 1 ustawy /
- nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu / art. 27 a ust. 7 pkt 1 ustawy /,
- dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy /,
- mieszczą się w granicach obowiązujących limitów,
- podatnik posiada tytuł prawny do remontowanego lokalu bądź lokalu mieszkalnego.
Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19% poniesionych przez podatnika wydatków do wysokości określonej w przepisach.
W latach 2003 - 2005 limit ulgi remontowej wynosi w przypadku:
a/ wydatków dotyczących budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy 5.670,00 zł.
b/ remont i modernizację lokalu mieszkalnego 4.725,00 zł., z tym że w razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu wydatków, o których mowa w lit.a/ i b/ łączna ich kwota nie może przekroczyć limitu określonego w lit.a/ czyli 5.670,00 zł.
Limity powyższe ulegają podwyższeniu, jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, poniósł wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych o kwotę 945,00 zł.
Limit ulgi remontowej przysługuje każdemu podatnikowi z osobna.

W świetle powyższego w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Pani jak również Pani ojcu prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej w latach 2003 - 2005 w kwocie stanowiącej równowartość 19% poniesionych wydatków do wysokości limitu tj. 5.670,00 zł., po spełnieniu w/w warunków. Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza Pani o 19% poniesionych po 23 maja 2005r. wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej / 23 maja 2005r. uzyskała Pani tytuł prawny do lokalu /.
Poprzedni właściciel zmniejsza podatek dochodowy o 19% wpłat na fundusz remontowy dokonanych do 22 maja 2005r.

2006-04-20
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!