Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-16/05

  
Słowa kluczowe: akt notarialny, lokal mieszkalny, tytuł prawny, ulga remontowa, zeznanie roczne
Data: 2005-09-13

Pytanie:

Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od podatku za 2005 r. z tytułu wydatków na remont mieszkania, do którego posiada tytuł prawny, stwierdzony aktem notarialnym (prawo dożywotniego zamieszkania)?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko podatniczki -przedstawione we wniosku z dn. 05.05.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu dn. 16.05.2005 r. uzupełniony pismem (bez daty), które wpłynęło do tutejszego urzędu w dn. 13.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczeń od podatku dochodowego za 2005 rok wydatków na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dn. 27.05.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dn. 13.06.2005 r. (data wpływu pisma do urzędu).
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku (i załączniku) oraz w uzupełnieniu wniosku wskazuje, że podatniczka wraz z małżonkiem przekazała małoletniemu wnukowi w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym darczyńcy zastrzegli sobie prawo dożywotniego zamieszkiwania podarowanego lokalu zobowiązali się,że przez cały okres korzystania z tego prawa będą uiszczać wszystkie należności na rzecz Spółdzielni oraz z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu i wody oraz ewentualnie inne podatki (...).
W latach 2003-2004 podatniczka oraz małżonek nie korzystali z ulgi podatkowej na remont lokalu mieszkalnego. W 2003 r. małżonek podatniczki wyprowadził się z mieszkania i wymeldował. W 2004 r. małżonkowie uzyskali rozwód.
W ocenie wnioskodawcy - podatniczce powinno przysługiwać prawo odliczenia od podatku za 2005 r. z tytułu wydatków na remont mieszkania, ponieważ posiada ona prawo do jego zamieszkiwania i zobowiązała się do pokrywania wszystkich wydatków.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się między innymi: akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (...) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej (...). Kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć w każdym okresie trzech kolejnych lat, poczynając od 1 stycznia 2003 r. 19 % kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:a) 5.670,00 zł jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,b) 4.725.00 zł jeżeli wydatki dotyczą lokalu mieszkalnego, z tym, że w razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu wydatków o których mowa w lit. a) i b), łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty 5.670,00 zł. Jeżeli podatnik ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tym wydatkami przekroczyły w/w limity wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a.Zmniejszenie podatku dochodowego na ww. zasadach może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty, o której mowa w ust 2, z zastrzeżeniem ust. 2a, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu (w latach 2003-2004 wynosiła co najmniej 567,00 zł). Wysokość wydatków na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dn. 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki na remont i modernizację budynku mieszalnego lub lokalu mieszkalnego poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a ww. ustawy z 26 lipca 1991 r., w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.Stanowisko zawarte w piśmie z dn. 05.05.2005 r., które wpłynęło do tutejszego urzędu w dn. 16.05.2005 r. jest prawidłowe, tj. podatniczka posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego zapisane w akcie notarialnym i przysługuje jej prawo dokonania odliczenia od podatku za 2005 r. z tytułu wydatków na remont mieszkania, na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku wystawionych na własne nazwisko.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2005-09-13
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!