Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-297/10-2/JS

  
Słowa kluczowe: działki, obowiązek podatkowy, odsetki za zwłokę, podział, sprzedaż działek, zryczałtowany podatek dochodowy, zwolnienia przedmiotowe
Data: 2010-06-09

Istota interpretacji:

opodatkowanie przychodu ze sprzedaży działki


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2010 r. (data wpływu 19.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 14.08.2004 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił dwie identyczne działki sąsiadujące ze sobą, oznaczone Nr 86/4 i 86/6 położone w S. Działkę Nr 86/4 o powierzchni 1017m2zakupiono aktem notarialnym za kwotę 80.000 zł. Działkę Nr 86/6 o powierzchni 1017m2zakupiono aktem notarialnym za kwotę 80.000 zł. Niniejsze działki zostały ogrodzone jednym ogrodzeniem i od tej chwili stanowiły jedną posesję oznaczoną Nr 86/4 i 86/6.

W dniu 16.05.2008 r. aktem notarialnym została ustalona rozdzielność majątkowa małżeńska i w tym samym dniu aktem notarialnym dobrowolnie podzielono wspólny majątek. Majątek oszacowano na kwotę 667.000 zł. W skład majątku wspólnego wchodziły:

 • dwie działki 86/4 i 86/6 położone w S. stanowiące jedną posesję,
 • dom murowany trzykondygnacyjny o powierzchni 114 m2, całkowicie wykończony i wyposażony,
 • budynek gospodarczy murowany o powierzchni 90 m2,
 • garaż murowany o powierzchni 148 m2z wyposażeniem,
 • samochód ciężarowy SCANIA - rok produkcji 1999 (17-letni - Nr rej.),
 • samochód osobowy (11-letni) - marki ROVER,
 • przyczepka samochodowa SAM - rok produkcji 1986,
 • wyposażenie garażu.

Podział majątku został dokonany w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał część majątku oszacowaną na kwotę 257.000 zł, tj.:

 • jedną z działek oznaczoną Nr 86/6 w S. o powierzchni 1017m2,
 • samochód ciężarowy SCANIA - rok produkcji 1999 (17-letni - Nr rej.),
 • samochód osobowy (11-letni) - marki ROVER,
 • przyczepka samochodowa SAM - rok produkcji 1986,
 • wyposażenie garażu.

Natomiast żona Wnioskodawcy nabyła prawo do majątku oszacowanego na kwotę 410.000 zł, a mianowicie do:

 • identycznej działki o powierzchni 1017m2oznaczonej Nr 86/4 położonej w S.,
 • prawa do domu mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i garażu wraz z wyposażeniem budynku mieszkalnego.

Z chwilą podziału majątku Wnioskodawca utracił prawo do zamieszkiwania w domu oraz korzystania z budynku gospodarczego i garażu. Koszty sporządzenia tego aktu oraz opłaty sądowe z nim związane poniósł osobiście Wnioskodawca. W celu zapewnienia sobie mieszkania w dniu 25.07.2008 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 153.000 zł na zakup mieszkania. W dniu 02.10.2008 r. aktem notarialnym Wnioskodawca sprzedał działkę 86/6 za kwotę 280.000 zł. Niniejszy kredyt Wnioskodawca spłacił w dniu 08.10.2008 r. po sprzedaży działki Nr 86/6 położonej w S. O fakcie sprzedaży Wnioskodawca powiadomił Urząd Skarbowy w M. składając w dniu 03.10.2008 r. oświadczenie na otrzymanym druku z Urzędu, oświadczając, że dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na zakup lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Ze złożonego oświadczenia wynikało, że ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku z tytułu sprzedaży w wysokości 10% uzyskanego przychodu w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży oraz możliwość zwolnienia tego przychodu z podatku w przypadku przeznaczenia tego przychodu na cele mieszkaniowe. W załączeniu Wnioskodawca przekazuje kserokopię niniejszego oświadczenia.

W dniu 17.03.2009 r. aktem notarialnym Wnioskodawca nabył prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 47.49 m2 wraz z loggią 7,67m2 oraz komórką lokatorską o powierzchni 3,26 m2 za łączną kwotę 398.287,32 zł znajdującego się w W. Niniejszy akt notarialny Wnioskodawca załączył do złożonego wcześniej w Urzędzie Skarbowym w M. oświadczenia. Po dokonaniu zakupu

mieszkania Wnioskodawca przemeldował się do niego. Urząd Skarbowy w M. nie rozpatrzył sprawy. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania dokumenty Wnioskodawcy zostały przekazane w dniu 05.08.2009 r. zgodnie z właściwością do Urzędu Skarbowego W. O tym fakcie Wnioskodawca został poinformowany listownie.

Z powodu braku wiadomości z Urzędu na temat załatwienia sprawy, osobiście kilkakrotnie Wnioskodawca dowiadywał się, czy sprawa jest już rozpatrzona. Jednak za każdym razem otrzymywał inne informacje. Ostatecznie po kilku wizytach w Urzędzie Wnioskodawca otrzymał ostateczną ustną odpowiedź, że ciąży na nim obowiązek zapłacenia nie 10% zryczałtowanego podatku (jak wynikało ze złożonego wcześniej oświadczenia), ale 19% podatku od połowy wartości sprzedanej działki wraz z należnymi odsetkami za okres zwłoki.

Urząd Skarbowy W. stoi na stanowisku, że Wnioskodawca był właścicielem 1/2 części działki od chwili jej zakupu, tj. od 14.08.2004 r., a drugą połowę nabył w dniu podziału majątku tj. 16.05.2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży działki wskazanego w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czy sprzedaż działki korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym, czy też należy ją opodatkować, a jeśli tak to w jakiej części i w jakiej wysokości... Czy Urząd Skarbowy W. miał rację informując Wnioskodawcę, że ciąży na nim obowiązek zapłaty 19% podatku od połowy wartości sprzedanej działki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z powyższego wynika, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z dokonanej poza działalnością gospodarczą sprzedaży nieruchomości ma moment jej nabycia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) pojęcia "nabycie". Należy zatem sięgnąć przede wszystkim do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) o nabyciu i utracie własności. Pomiędzy prawem podatkowym a cywilnym istnieje bowiem wiele powiązań, wynikających chociażby z faktu, iż następstwa zdarzeń bądź czynności prawnych związanych z określonymi instytucjami prawa cywilnego wywołują również skutki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Prawo cywilne i podatkowe posługują się zatem podobnymi określeniami. Jeżeli nie są one odmiennie zdefiniowane dla celów prawa podatkowego, należy je, biorąc pod uwagę fakt, iż obie gałęzie prawa składają się na jeden system prawny, interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne. Przeniesienie (nabycie) własności na podstawie umowy stanowi podstawowy cywilnoprawny sposób nabycia własności właściwy prawu rzeczowemu.

Stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo, że strony inaczej postanowiły. W myśl art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest więc umową zobowiązującą do przeniesienia własności, która co do zasady przenosi własność - przeniesienie własności następuje z chwilą zawarcia umowy. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania małżeństwa wspólność ta ulega przekształceniu i wówczas małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem za datę nabycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Pogląd taki zawarty został w wyroku z dnia 9 kwietnia 1997 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 35/97 (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1999 r. Nr 9, poz. 166) oraz w piśmie PB2/PS/033-0421-1252/04 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów z 28 lipca 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej. Oznacza to, że jeżeli podział majątku dorobkowego małżeńskiego był ekwiwalentny czyli wartość otrzymanej przez podatnika nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale jaki mu przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim to podział ten nie stanowi nabycia w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 04.12.2008 r. Nr IPPB1/415-1093/08-2/MO. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

W przypadku Wnioskodawcy po zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej powstała współwłasność udziałowa tj. po 1/2 części dla każdego z małżonków. Dokonany podział majątku wspólnego małżeńskiego obejmuje również obie działki i ma charakter zamiany bez spłat dopłat. W takiej sytuacji przy umowie zamiany nie występuje podatek. Taki podział jest tylko możliwy pomiędzy małżonkami. Wyżej przedstawiona sytuacja dotyczy obu działek, co oznacza, że jest podziałem, a nie zniesieniem współwłasności. Podział nie jest pierwotnym nabyciem tylko tym co zostało nabyte wcześniej (tj. dzielenie się tym co zostało już nabyte i ma charakter zamiany). W myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zniesienia ustawowej współwłasności małżeńskiej w drodze rozdzielenia majątku powstają współudziały ułamkowe. Podział majątku małżeńskiego Wnioskodawcy zawiera elementy zamiany dokonanej przed notariuszem, elementów udziału o tej samej wartości i powierzchni. 1/2 działki 86/4 jest adekwatna do 1/2 działki 86/6, ponieważ posiada tę samą wartość i tę samą powierzchnię (są to dwie identyczne działki pod względem wartości i powierzchni).

Z powołanych przepisów wynika, że jeśli podział majątku byłby równy pomiędzy Wnioskodawcą a żoną to nie byłoby faktu nabycia przez żadną ze stron - wówczas nie wystąpiłby podatek. Jednakże podział majątku nastąpił nie w równej części, gdyż Wnioskodawca otrzymał tylko 38,53%, tj. 257.000 zł całego majątku, a pozostałe 61,47% tj. 410.000 zł nabyła żona.

Wnioskodawca uważa, że przy takim podziale nie nabył dodatkowego majątku, ale zbył go na rzecz żony. Równy po połowie był tylko podział posesji oznaczonej Nr 86/4 i 86/6. Obie działki były o tej samej wartości i tej samej powierzchni. W związku z tym nie nastąpiło ani zbycie ani nabycie większej części. Stanowisko Urzędu Skarbowego W. jest dla Wnioskodawcy niezrozumiałe. W dniu podziału majątku działki te stanowiły dla Wnioskodawcy i Jego żony jeden plac budowlany o łącznej powierzchni 2034 m2. W wyniku podziału majątku dokonano podziału tego placu na dwie identyczne działki o powierzchni 1017m2 każda, co oznacza, że podział majątku odnośnie tego placu był ekwiwalentny i nie stanowi nabycia w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W związku z powyższym wartość otrzymanego prawa do działki otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego nie przekroczyła jej udziału w majątku dorobkowym małżeńskim. W oparciu o powyższe, za datę nabycia przedmiotowej działki, od której liczy się pięcioletni okres wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć 2004 rok, w którym nastąpiło kupno działki w czasie trwania wspólnoty majątkowej.

Z kolei, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) - c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy. Zwolnienie przysługuje ponadto w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na nabycie budynku mieszkalnego, mieszkania, gruntu lub udziału w nich. Dotyczy to także kredytów zaciągniętych przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży. Aby jednak móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania kredyt lub pożyczka musi być zaciągnięta w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychód ze sprzedaży nieruchomości jest więc zwolniony z opodatkowania, ale tylko w tej części, która jest przeznaczona na spłatę kredytu lub odsetek w ciągu dwóch lat (Urząd Skarbowy Warszawa - Targówek, 8 listopada 2004 r., US37/DFP/415/22/2004 Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 21 września 2004., PDI-415/51/04).

Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 25.07.2008 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 153.000 zł na zakup mieszkania, a następnie w dniu 02.10.2008 r. aktem notarialnym sprzedał działkę 86/6 za kwotę 280.000 zł spłacając jednocześnie niniejszy kredyt w dniu 08.10.2008 r. i powiadomił Urząd Skarbowy w M. składając w dniu 03.10.2008 r. oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego dochodu ze sprzedaży na zakup lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, Wnioskodawca uważa, że wobec wyżej wymienionych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnił wszystkie wymagania odnośnie skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży przedmiotowej działki w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W związku z powyższym przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.

W świetle powyższego sprzedaż nieruchomości nie dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródło przychodu podatkowego, jeśli ma ona miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Jeśli natomiast odpłatne zbycie następuje po upływie tego okresu nie powstaje przychód (nie ma miejsce opodatkowanie podatkiem dochodowym).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) pojęcia "nabycie". Należy zatem sięgnąć przede wszystkim do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) o nabyciu i utracie własności. Pomiędzy prawem podatkowym a cywilnym istnieje bowiem wiele powiązań, wynikających chociażby z faktu, iż następstwa zdarzeń bądź czynności prawnych związanych z określonymi instytucjami prawa cywilnego wywołują również skutki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Prawo cywilne i podatkowe posługują się zatem podobnymi określeniami. Jeżeli nie są one odmiennie zdefiniowane dla celów prawa podatkowego, należy je, biorąc pod uwagę fakt, iż obie gałęzie prawa składają się na jeden system prawny, interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy, zdanie pierwsze, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia ww. praw majątkowych, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanych przez daną osobę praw majątkowych w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę praw majątkowych przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabył dwie identyczne sąsiadujące ze sobą działki. W dniu 16.05.2008 r. została ustalona rozdzielność majątkowa małżeńska. Został dobrowolnie podzielony wspólny majątek, który oszacowano na kwotę 667.000 zł. Podział majątku został dokonany w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał część majątku oszacowaną na kwotę 257.000 zł., tj.

 • jedną z działek oznaczoną Nr 86/6 w S. o powierzchni 1017m2,
 • samochód ciężarowy SCANIA - rok produkcji 1999 (17-letni - Nr rej.),
 • samochód osobowy (11-letni) - marki ROVER,
 • przyczepka samochodowa SAM - rok produkcji 1986,
 • wyposażenie garażu.

Natomiast żona nabyła prawa do majątku oszacowanego na kwotę 410.000 zł,, tj.

 • identyczną działkę o powierzchni 1017m2oznaczoną Nr 86/4 położoną w S.,
 • prawa do domu mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i garażu wraz z wyposażeniem budynku mieszkalnego.

Podział majątku nastąpił bez spłat i dopłat.

W Urzędzie Skarbowym w M. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Uwzględniając powyższe, za datę nabycia działki, która w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego przypadła Wnioskodawcy należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej, tj. 14.08.2004 r.

Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ściśle wskazanych w nim praw majątkowych, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

W myśl dyspozycji art. 28 ust. 2 i ust. 2a cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatek od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zwolnienie określone w pkt e) art. 21 ust. 1 nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy (art. 21 ust. 2a ww. ustawy).

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1. budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
2. przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części.
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (ustalonego zgodnie z art. 19 ustawy) (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe.

W przypadku nie wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) wówczas, stosownie do treści art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 08.10.2008 r. Wnioskodawca sprzedał działkę za kwotę 280.000 zł. O fakcie tym poinformował urząd skarbowy wskazując, iż dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz uregulowania prawne w tym zakresie, stwierdzić należy, że wartość uzyskanej przez Wnioskodawcę – w wyniku podziału majątku małżonków – działki, nie przekracza udziału jaki przysługiwał Wnioskodawcy w tym majątku. Ponadto Wnioskodawca przeznaczył kwotę uzyskaną ze sprzedaży w ciągu dwóch lat od dnia dokonania sprzedaży na zakup lokalu mieszkalnego. W związku z tym przychód uzyskany ze sprzedaży działki będzie podlegał zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży działki.

W przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania ustawy dotyczące opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości 19% podatkiem dochodowym, gdyż przedmiotowa nieruchomość została nabyta przed 01 stycznia 2007 r.

Dodatkowo tut. organ podatkowy informuje, iż w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Natomiast organ podatkowy weryfikujący możliwość skorzystania ze zwolnienia uprawniony jest żądać od podatników przedłożenia dodatkowych dokumentów z których będzie wynikało kiedy i przez kogo wydatki zostały poniesione, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży działki faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Takimi dokumentami mogą być m.in. rachunki, faktury VAT, umowy przedwstępne, bądź też inne dokumenty, które ten fakt mogą potwierdzić. Art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód dopuszcza wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


2010-06-09
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!