Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-22/III/2006

  
Słowa kluczowe: odliczenia od podatku, tytuł prawny, ulga remontowa, umowa użyczenia
Data: 2006-04-18

Pytanie:

Czy poniesione w 2005r. ( odpowiednio udokumentowane fakturami VAT) wydatki na remont i modernizację pokoju będącego przedmiotem umowy użyczenia między członkami rodziny ( użyczający - dziadek; korzystający z użyczenia -wnuk), uprawnia do dokonania przez biorącego w użyczenie odliczenia podatkowego z tytułu wydatków poniesionych w 2005r. na remont i modernizację?


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art.12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 202, poz. 1956 ), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:
w sprawie przysługującego prawa do odliczenia przez biorącego w użyczenie poniesionych wydatków w 2005r. na remont i modernizację pokoju będącego przedmiotem umowy użyczenia między członkami rodziny


U Z A S A D N I E N I E


W dniu ......2006r. zwróciła się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:
Czy poniesione w 2005r. ( odpowiednio udokumentowane fakturami VAT) wydatki na remont i modernizację pokoju będącego przedmiotem umowy użyczenia między członkami rodziny ( użyczający - dziadek; korzystający z użyczenia -wnuk), uprawnia do dokonania przez biorącego w użyczenie odliczenia podatkowego z tytułu wydatków poniesionych w 2005r. na remont i modernizację?
Stan faktyczny: Podatnik jako biorący w użyczenie poniósł w 2005r. udokumentowane fakturami VAT wydatki na remont i modernizację pokoju będącego przedmiotem umowy użyczenia.
Umowa użyczenia została zawarta między członkami rodziny ( użyczający - dziadek; korzystający z użyczenia -wnuk).
Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:W ocenie podatnika , w powyższej sprawie stosuje się przepisy prawa podatkowego : art.27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003r. (Dz. U. Nr 14 poz. 176) w zw. z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2003r. Nr 202 poz. 1956), a z zastosowania tych przepisów wynikają skutki podatkowe w postaci:
- prawo do skorzystania, przez biorącego pokój w użyczenie , z ulgi w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w 2005r. Na remont i modernizacją tego ( użyczonego) pokoju.
Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 202, poz. 1956 ) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr. 14 poz. 176 ze zm. ) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.
W świetle art. 27a ust. 1 pkt.1 i ust. 6 pkt. 1 w/w ustwy o podtku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 -15, jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawe odrębnych przepisów.
Tytułem prawnym odpowiadającym własności w rozumieniu prawa rzeczowego tj. art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.), zgodnie z którym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwałe z tym gruntem związane jest min.:
akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego,
umowa użyczenia,
umowa najmu lub dzierżawy,
inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.
Tak więc poniesine w 2005r. przez Pana wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia podlegają odliczeniu od podatku za rok 2005 w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a ust. 1 pkt.1 i ust. 6 pkt. 1 w/w ustwy o podtku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.
Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2006-04-18
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!