Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

Podkategorie

Dokumenty
 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-532/12-4/SP
  W związku z wypłatą przez Wnioskodawcę pieniędzy w zamian za kupony Nadawcom będącym osobami fizycznymi, którzy przedmiotowych usług nie świadczą w ramach działalności gospodarczej, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzania i przekazywania tym osobom i właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C, bez obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. W przypadku wypłaty pieniędzy w zamian za kupony osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania i przekazywania użytkownikom platformy elektronicznej oraz urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości przychodów tych osób. Natomiast wartość wydanych kuponów przyznawanych Nadawcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach konkursu będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownik platformy elektronicznej będzie obowiązany wpłacić płatnikowi (Wnioskodawcy) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-791/12/TK
  Czy umorzenie przez Wnioskodawcę udziałów w CypCo będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie OsCypCo, który to przychód Wnioskodawca, jako wspólnik OsCypCo, będzie zobowiązany do rozpoznania proporcjonalnie do udziału w zyskach?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-793/12/TK
  Skutki podatkowe związane z umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-349/12-4/ASZ
  Czy przekazane przez Spółdzielnię środki funduszu remontowego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi indywidualnym osobom powodują dla Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-676/12/AD
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz pozostałych udziałowców kwot czynszu przysługujących im zgodnie z posiadanymi udziałami w lokalu, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest pobrać zaliczkę oraz przekazać ją właściwemu urzędowi skarbowemu?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-406/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania poszkodowanemu, na rzecz którego jest wypłacana rekompensata/odszkodowanie oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla poszkodowanego, informacji PIT-8C, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-379/12-2/ASZ
  Czy wydatki na sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników w imprezie sportowej należy uznać jako świadczenie na rzecz pracowników i w związku z powyższym będą one stanowić dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika z tego tytułu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-2/ASZ
  Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-3/ASZ
  Czy wydatki które poniesie Spółka (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, Wnioskodawca, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-399/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-425/12-2/MP
  1. Czy niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym x S. A., który na podstawie uchwały wspólników tejże spółki zostanie rozdysponowany w ten sposób, że zostałby przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo - akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia x S.A., nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznymi (dalej:: uPIT), a tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 wyżej wskazanej ustawy i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 2. Czy dochody z tytułu udziału w zysku (dywidenda) uzyskiwane przez akcjonariusza w Spółce przekształconej, tj. spółce komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną, który nie skorzysta z wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będą opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-650/12/AD
  Czy uczelnia będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty nagrody imiennej?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-541/12-2/MG
  w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika z tytułu nieodpłatnego objęcia (nabycia) lub nabycia na preferencyjnych warunkach przez pracowników Spólki akcji z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/12-2/ASZ
  Przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, z którym podpisana została umowa zlecenie, gdy kwota należności określona w jednej delegacji nie przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, gdy kwota należności określona w jednej delegacji przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-374/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-372/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-632/12/KB
  możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy z rachunku bankowego spółki
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-300/12-4/MP
  Czy należy wykazać cyt. "w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu ujętego w PIT - 8C jako odszkodowanie i odprawa netto"?Czy komornik nie powinien sam odprowadzić ten podatek, a Wnioskodawczyni przysłać informację PIT - 11? Jaka powinna być linia postępowania w takim przypadku? Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku przeformułowała pytania i postawiła następujące pytanie: Czy jako płatnik powinna, wykazać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., przychód opisany przez komornika w PIT-8C jako odszkodowanie i odprawa netto?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-284/12-4/MD
  Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem akcji (Spółki matki z s. w Londynie) pracownikom Wnioskodawcy w ramach planu odroczonego premiowania wprowadzonego uchwałą przez Spółkę matkę.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-254/12-4/ASZ
  Czy Spółka jako płatnik, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udziałem pracownika w imprezie integracyjnej?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-355/12-3/AMN
  Czy przepis art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF należy interpretować w ten sposób, że korzystanie przez pracowników Spółki z samochodów służbowych (zgodnie z zasadami określonymi przez Spółkę w Regulaminie) na potrzeby wykonywanych zadań pracowniczych, w tym na dojazd z miejsca zamieszkania, do pracy i z powrotem, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla pracownika?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-274/12/KB
  Obowiązek korygowania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 rok w związku ze zmianą wysokości udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-133/12-2/KK
  Czy Kasa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wkładów członkowskich osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia do Kasy?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-4/11-5/12-S/GG
  W jakim momencie należy ją opodatkować?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-309/11-4/ASZ
  1) Czy umorzona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i kto ma być adresatem tej informacji?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-328/11-2/ASZ
  1) Czy płatnik w przypadku dokonania w roku 2011 wpłaty zarówno zaległych za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, jak i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne powinien odliczyć powyższe składki wyłącznie od podatku dochodowego za 2011 r.? 2)Czy kwotę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, a zapłaconą w 2011 r., płatnik może odliczyć od podatku dochodowego za 2011 r. w takiej samej wysokości w jakiej mógłby ją odliczyć gdyby zostały one zapłacone w terminie?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-308/11-2/ASZ
  Czy dla małżonki zmarłego pracownika, umorzona część pożyczki stanowi przychód, a Wnioskodawca z racji tego, że małżonka zmarłego jest jednocześnie Jego pracownikiem, przejęła dług i wystąpiła do Wnioskodawcy (pracodawcy) o jego częściowe umorzenie (zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS), winien naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-301/11-2/ASZ
  Czy wypłacony najemcy - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. zwrot kosztów napraw, wykonanych w lokalu mieszkalnym Agencji Mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł, a Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-270/11-2/MD
  Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach prowadzonych akcji promocyjnych "Drobne prezenty" oraz "Naklejki" osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli mają związek z ich działalnością oraz jeżeli nagrody były wydane osobom nieprowadzącym działalności i nie przekraczały kwoty 760 zł. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom w ramach konkursu na najlepsze hasło reklamowe, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Spółka jako płatnik zobowiązana jest wypełnić obowiązki nałożone przez art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-267/11-4/MD
  Wnioskodawca jako przejmujący pracodawca, po zakończeniu roku podatkowego 2010, winien złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy 2010.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-654/11-2/MP
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Wnioskodawcy - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po Jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Wnioskodawcy z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1223/11-3/AP
  Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1223/11-2/AP
  Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-582/11-3/JR
  Czy Spółka z o.o. jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób fizycznych) w zyskach osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-817/11/MK
  Jakie są zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-809/11/MCZ
  Czy płatnik realizujący czeki z tytułu kanadyjskiej emerytury osobie zamieszkałej w Polsce jest obowiązany do poboru podatku?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-4/KR
  Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-2/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-3/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1087/11-2/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-778/11/HK
  Czy osoba, która pobrała nienależne świadczenie w 2010 r. winna dokonać zwrotu kwoty nienależnie pobranej w kwocie brutto, jeżeli zwrot tej kwoty nie nastąpił w danym roku podatkowym, czy też w kwocie netto, a płatnik winien dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji PIT-4R?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-803/11/RS
  Opodatkowanie wynagrodzeń za ustanowienie na rzecz Spółki służebności przesyłu.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1055/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1050/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-770/11/MK
  Czy organ zatrudnienia obowiązany jest do sporządzenia bezrobotnemu informacji PIT-11 o wypłaconych z Funduszu Pracy świadczeniach?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-720/11/HK
  Czy stypendium sportowe którego zasady przyznawania określiła uchwałą rada gminy jest objęte zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych i w tej sytuacji należy sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium na druku PIT-8C?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-311/11-2/MP
  Czy, w wyrażeniu zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się wyłącznie wynagrodzenie netto wraz z zaliczką na podatek dochodowy, czy też, również składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, czyli całe wynagrodzenie brutto? W jakiej kwocie, pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie: brutto kwotę 1.741,06 zł, czy netto kwotę 1.231,16 zł, powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 154 zł, łącznie kwotę 1.367,06 zł?Czy zwrócone przez ZUS nadpłacone przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 238,69 zł i zdrowotne w kwocie 135,21 zł, należy doliczyć w miesiącu zwrotu do uzyskanych przez pracownika przychodów ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?Czy i na podstawie jakiego dokumentu, pracownik powinien doliczyć w zeznaniu rocznym odliczoną od podatku w roku poprzednim składkę na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% w kwocie 116,43 zł?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-563/11/ASz
  Czy wnioskodawca, jako płatnik postąpił właściwie wykazując w korektach deklaracji PIT-11 za 2009r. i 2010r. w poz. 40 "zaliczka pobrana przez podatnika" kwotę łączną zaliczki na podatek, tj. kwotę pobraną i zapłaconą w tych okresach powiększoną o podatek od składki ubezpieczeniowej ..., zapłacony w wyniku autokorekty na konto urzędu skarbowego w marcu 2011r.?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-447/11-2/SP
  Obowiązki płatnika ciążące na Spółce w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela kwoty odszkodowania na rzecz pracowników Spółki.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-501/11/RS
  Obowiązek poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-203/11-2/MP
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-669/11-6/AG
  Czy pracownikom, którym Wnioskodawca opodatkował kwotę zwrotu kosztów za zakup okularów (soczewek kontaktowych) korygujących wzrok (w okresie od stycznia 2011 roku do marca 2011 roku) należy skorygować listy płac i zwrócić potrącony im wcześniej podatek?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-576/11-2/WS
  Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-82/11-4/GG
  Jakie świadczenia dla uczniów wypłacane przez Szkołę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, a które do kwoty 3.800 zł rocznie i czy Wnioskodawca ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, do Urzędu Skarbowego o wypłacanych a nieopodatkowanych świadczeniach?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-447/11/AŻ
  podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania diet oraz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie norweskich statków powietrznych:
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-412/11/MK
  Czy utworzony przez spółkę oddział będzie posiadał status płatnika?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-600/11-3/AGr
  1. Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w deklaracji PIT - 11 sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę? 2. Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowe powinny być ujęte w deklaracji PIT-4R sporządzonej przez nowego -przejmującego pracodawcę?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/11-4/AO
  1. Czy jest to przychód z uprawiania sportu w zakresie wynikającym z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas cała kwota podlega opodatkowaniu, a w związku z powyższym rocznego rozliczenia stypendium sportowego należy dokonywać na PIT-11? 2. Czy powyższe wypłaty należy traktować jako stypendia sportowe, których wysokość i zasady zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i tym samym są wolne od podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej 380 zł (od stycznia 2011 wprowadzono limit roczny w wysokości 3.800 zł), a w związku z powyższym, czy rocznego rozliczenia należy dokonywać na PIT-8S?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-239/11-5/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w 2011 roku, gdy kwota należności określona w jednej delegacji nie przekracza 200 zł oraz obowiązków płatnika w 2011 roku gdy kwota należności określona w jednej delegacji przekracza 200 zł.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-239/11-4/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w 2010 roku.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-4/11-4/GG
  Czy opłacona składka na ubezpieczenie pracowników stanowi przychód pracownika?W jakim momencie należy ją opodatkować?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-100/11-3/MP
  W zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu emerytury/renty z USA.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/11-8/AO
  Czy czynności Wnioskodawczyni opisane powyżej są poprawne jako płatnika podatku PIT poprzez sporządzenie korekt deklaracji PIT-11 i PIT-4R za lata 2007, 2008, 2009 tak, aby wykazać kwoty zaliczek na podatek z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-933/10/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-155/11/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-914/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji IFT-1R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez cudzoziemców wykonujących działalność osobiście?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-915/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych przez cudzoziemców zatrudnionych na umowę o pracę?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-910/10/BD
  Czy stypendia wypłacane uczestnikom projektu 6.1.3 od 01 stycznia każdego roku, do dnia podpisania aneksu do umowy ramowej (który będzie określał rodzaje zadań jakie będą realizowane w roku bieżącym i środki przeznaczone na ten cel) sfinansowane ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym, a zrefundowane i rozliczone we wniosku o płatność po podpisaniu przedmiotowego aneksu są wolne od podatku dochodowego na moment ich wypłaty?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1140/10/MM
  Nabycie udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia a obowiązek płatnika.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1204/10-2/AG
  Spółka, jako płatnik, wnosi o potwierdzenie, czy dochody otrzymywane przez pracowników Spółki zaangażowanych bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektu dofinansowanego w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione są z podatku PIT w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, że Spółka zwolniona jest - w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego – z określonego w art. 31 ustawy o PIT obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy wskazanych pracowników?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1109/10/MW
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, otrzymanych w drodze darowizny.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-816/10/BD
  Czy pracownik naukowy Instytutu może złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, w którym zgłosi 100% swojego wynagrodzenia do ustalenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich, jednocześnie prosząc urząd skarbowy o wysłanie do Dyrekcji Instytutu pisma o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z powyższym, a nie według zarządzenia Dyrektora?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-695/10/AŻ
  Czy wypłata tego typu odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-709/10/HK
  Jakie są skutki podatkowe po stronie płatnika w związku z przekazaniem fotografom opłat licencyjnych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-823/10/MM
  W jaki sposób wnioskodawca ma obliczać wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący uzyskiwanych przychodów z najmu gdy jest współwłaścicielem nieruchomości?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-645/10/HK
  Czy wnioskodawca w prawidłowy sposób oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy w ciągu miesiąca wypłaca w różnych terminach poszczególne składniki wynagrodzenia?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-639/10/AŻ
  interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto współwłaściela, który zobowiązał się do zaspokojenia roszczeń pozostałych współwłaścicieli
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-825/10/AŻ
  wypełnienie informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto współwłaściela, który nie posiada informacji dotyczących pozostałych danych osobowych współwłaścicieli?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-826/10/AŻ
  wypełnienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto administracji nieruchomości lub zarządcy działającego w imieniu właścicieli ?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-827/10/AŻ
  wypełnienie informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania, w przypadku gdy ugoda została zawarta z kuratorem?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-828/10/AŻ
  wypełnienie informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania osobie zamieszkującej za granicą.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-829/10/AŻ
  Czy poszczególne składowe wypłaconego odszkodowania mają wpływ na wysokość podatku dochodowego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-634/10/MK
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zwrot nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych po zmarłym pracowniku osobom spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-631/10/BD
  1. Czy zasadne będzie wystawianie PIT-8C czy PIT-8AR. 2. Czy obowiązek wystawienia PIT-8C albo naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-586/10/AŻ
  prawidłowość wypełnienia informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-555/10/BD
  1. Czy jeżeli zsumowane dni pobytu w czasie delegacji na terenie Wielkiej Brytanii przekroczy 183 dni w okresie dwunastu miesięcy w danym roku podatkowym dochód z pracy wykonywanej na terenie Wielkiej Brytanii będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii od pierwszego dnia pobytu w okresie tych 12 miesięcy czy po przekroczeniu 183 dni? 2. Czy po przekoroczeniu 183 dni pobytu Spółka powinna zaprzestać pobierania zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy - nie odprowadzać go w Polsce ? 3. Czy w związku z tym, że praca jest wykonywana w Polsce i Wielkiej Brytanii należy wynagrodzenie pracownika dzielić proporcjonalne do dni roboczych przepracowanych w danym miesiącu w Polsce i w Wielkiej Brytanii - w ten sposób ustalać miesięczny dochód do opodatkowania w Polsce i dochód do opodatkowanie w Wielkiej Brytanii? 4. Czy okres 183 dni należy liczyć w danym roku podatkowym to jest od 01 stycznia do 31 grudnia? 5. Czy wynagrodzenie za pracę w Wielkiej Brytanii będzie obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-625/10-2/ES
  1. Czy przychód uzyskany z tytułu nagrody wydanej w zamian za punkty uzyskane przez Klienta w ramach programu X będzie podlegał opodatkowaniu 10% stawką podatku zryczałtowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2? 2. Czy nagrody uzyskane w ramach programu X będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-610/10/MMa
  Czy obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 przechodzi na nowego płatnika za cały rok podatkowy, w którym nastąpiło wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do nowo utworzonej, na bazie aportu oraz innych wkładów, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jeżeli nie to kto zobowiązany jest do uwzględnienia w deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 zaliczek pobranych od wypłat dokonanych w lipcu 2009r. (tj. w miesiącu w trakcie którego nastąpiło zdarzenie wniesienia aportem)?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-492/10/MCZ
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób płatnik (kasyno), dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach od wynagrodzenia uznając je (napiwki) za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-456/10/BJ
  Czy stosownie do brzmienia art. 26a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wnioskodawczyni jest zobowiązana do wykazania dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę w rozliczeniu rocznym PIT, jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone, czy też w świetle art. 20 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 42a uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i wystawić z tego tytułu PIT-8C bez wskazywania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-416/10/BJ
  Czy opisany sposób wypełnienia informacji P1T-8S jest prawidłowy?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-305/10/ASz
  W jaki sposób wnioskodawca może prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2009?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-362/10/BD
  Czy wydanie bonów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może nastąpić w jednym miesiącu, a pobranie podatku w następnym tj. w terminie najbliższej wypłaty np. wydanie bonów nastąpi w dniu 30 listopada 2010r., a pobór podatku w dniu 10 grudnia 2010r.?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-322/10/TK
  W jaki sposób akcjonariusze, a w tym komplemeniariusz-akcjonariusz w zakresie przychodu z tytułu posiadania akcji S.K.A. (nie z tytułu statusu komplementariusza - jego obowiązków w zakresie reprezentowania i prowadzenia spraw spółki - oraz nie z wkładów komplementariusza) będą rozliczali się z podatku dochodowego?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-332/10/MZ
  Czy możliwe jest wystawienie dwóch osobnych informacji PIT-8C, przeznaczonych dla podatnika i jego małżonki, z wykazanym w nich po połowie przychodem z tytułu otrzymanego dofinansowania, w sytuacji, gdy umowa o dofinansowanie została zawarta wyłącznie z podatnikiem i tylko jemu świadczenie to zostało wypłacone?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-314/10/BD
  Czy w sprawie zwrotu nienależnej części premii akwizycyjnej były pracownik winien skorygować zeznanie podatkowe za 2007r. tj. w dacie jej otrzymania czy też w 2009r. tj. w dacie jej zwrotu?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-215/10/TK
  Według jakich zasad i w jakim terminie wspólnik winien opodatkowywać dochód uzyskany przez niego z tytułu uczestnictwa w spółce?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-29/10-6/AMN
  1. Jakie obowiązki po stronie Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wywoła opisane umorzenie udziałów posiadanych przez osobę fizyczną? 2. Czy umorzenie udziałów, nabytych uprzednio w tym celu, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, prowadzi do powstania przychodu po stronie pozostałych wspólników?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-939/09/AŻ
  Jakie obowiązki płatnika spoczywają na wnioskodawcy nieprowadzącym działalności gospodarczej, który w ramach umowy o dzieło (zlecenia) zleci innej osobie wykonanie strony www?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1139/09/MM
  Czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika wobec pracowników, którzy uczestniczą w planie motywacyjnym i otrzymują darmowe akcje?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-788/09/BD
  Czy powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy od zawartej umowy-zlecenia przez wnioskodawczynię jako płatnik, czy przez zleceniobiorcę-osobę sprzątającą?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-777/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowego zakwalifikowania przez płatnika dodatku za udział w pracach Zarządu Spółki wypłacanego zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę Prezesowi Zarządu Spółki?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1045/09-4/AG
  Czy w razie udziału w Programie Lojalnościowym jako Użytkowników osób niepełnoletnich konsekwencje podatkowe otrzymania przez takie osoby nagród będą odnosiły się do tych osób bezpośrednio, czy Spółka będzie miała obowiązek uwzględnić niepełnoletnie osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-755/09/ZK
  Czy stosując się do zapisu art. 44 ust. 13, w powiązaniu z ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do października 2009r., jako jedną zaliczkę na podatek dochodowy od łącznego dochodu za ten okres i wpłacić ją do 20 listopada, opisując przelew, że dotyczy miesiąca października, czy może raczej powinien ustalić zaliczki od dochodów za poszczególne miesiące tak jak ustalałby je na bieżąco gdyby nie zawiesił działalności i wpłacić do 20-tego listopada odrębnymi przelewami za każdy miesiąc?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1077/09-5/AG
  Czy pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę kierujący pojazdami służbowymi, powinni mieć szkolenie doliczone do przychodu, czy można uznać, że szkolenie związane jest z podniesieniem kwalifikacji pracowników Wnioskodawcy?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-610/09-2/SP
  Poprawność wypełnienia deklaracji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy do Niemiec.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-3/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-2/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-970/09-4/AK
  Obowiązki płatnika z tytułu zawarcia z osobami mającymi miejsce zamieszkania poza terytorium RP umów o dzieło.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-686/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe nie pobrania przez płatnika składki na ubezpieczenie chorobowe?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1080/09-2/AG
  Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów na jej rzecz w celu umorzenia, oblicza i pobiera ten podatek od nadwyżki przychodu ze zbycia przez wspólników udziałów na rzecz Spółce w celu umorzenia nad kosztami uzyskania przychodów, ustalonymi jako wartość udziałów na dzień otwarcia spadku, na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego sporządzonego za ostatni rok obrotowy poprzedzający otwarcie spadku, wskazaną przez spadkobierców w deklaracji podatkowej podatku od spadków i darowizn?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-691/09/BJ
  1. Czy w przypadku opisanym we wniosku nastąpi konieczność korekty złożonej informacji PIT-8S za 2009r. w części dotyczącej wypłaty za miesiące wrzesień-grudzień 2009r. i ujęcia kwot dotyczących wypłaconych w tym okresie stypendium w rozliczeniu rocznym za 2010r.? 2. Czy też płatnik wystawia drugą informację PIT-8S za 2009r. do końca lutego 2011r. za miesiące wrzesień - grudzień 2009r. i podatnik rozlicza dodatkowo wystawiony PIT-8S za rok 2009 (wrzesień – grudzień) z rozliczeniem za 2010 rok?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-833/09-8/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochody zagraniczne.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-648/09/BJ
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-649/09/BJ
  Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-619/09/BJ
  Czy płatnik może dokonać zwrotu pobranej zaliczki na podatek dochodowy za 2009r. bez wcześniejszej decyzji organu podatkowego, określającej wysokość takiej nadpłaty?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/09/MM
  Skutki podatkowe uzyskiwania dochodów z najmu kamienicy, która znajduje się w rozliczeniu Zarządu Budynków Komunalnych.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-618/09/BD
  Czy wnioskodawca ma obowiązek regulować podatek dochodowy w PIT-8AR z tytułu nagród, które zostały wypłacone, a następnie zwrócone na rachunek bankowy wnioskodawcy i tym samym nie dotarły do odbiorcy?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-735/09/HK
  Czy wnioskodawca jest płatnikiem zobowiązanym do poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu spłaty dokonanej na rzecz wspólnika występującego ze spółki?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-581/09/ASz
  Kto powinien zapłacić podatek? Pracodawca, po wypłaceniu pełnej kwoty odszkodowania (5000,00 zł), czy też wnioskodawczyni w zeznaniu rocznym według skali podatkowej?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-445/09-2/MG
  Ustalenie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłacanych odsetek od rachunków bankowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz odsetek i dyskonta od certyfikatów depozytowych oraz innych dłużnych papierów wartościowych wypłacanych osobom fizycznym nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium RP.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-541/09/AŻ
  W jakiej wysokości oraz w jakich terminach powinna być opłacana zaliczka na podatek dochodowy z tytułu otrzymywanego z zagranicy wynagrodzenia wypłacanego bez pośrednictwa płatnika?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-673/09/CJS
  Co należy zrobić z odesłanymi (niepodjętymi) informacjami PIT-11?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-511/09/ASz
  Czy wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji PIT-11 oraz korekty PIT-4R?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/09-2/AMN
  1)Czy Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego likwidatorom czy też nie, tj. wypłaca wynagrodzenie brutto, a na koniec roku podatkowego wystawia dla nich PIT-8C? 2)Jeżeli Bank natomiast jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego likwidatorom to jak opodatkować to wynagrodzenie i jakie zastosować koszty?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-445/09/HK
  Czy pracodawca może zaprzestać pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników pracujących i odprowadzających podatki w Holandii? Jeśli może zaprzestać pobierania zaliczek, to czy może to zrobić od pierwszego dnia pobytu pracownika w Holandii, czy dopiero po 183 dniach? Czy płatnik powinien sporządzać informacje o dochodach PIT-11, gdy odstąpi od poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-442/09/HK
  Wnioskodawca na podstawie umów cywilnoprawnych zajmuje się obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych. Czy na podstawie ww. umów jest możliwym scedowanie obowiązków płatnika na inny podmiot?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-593/09-3/AG
  Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy obywatela belgijskiego, a nie Wnioskodawcy (tzn. zaliczki na podatek winien płacić obywatel belgijski)?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-490/09-2/ES
  Czy podstawa obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu powołania ?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-423/09/HK
  Czy przy wypłacie wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone na podstawie orzeczenia sądu opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej, płatnik winien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy należy wykazać ww. wynagrodzenie w deklaracji PIT-8B lub PIT-8C?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-775/09/MS
  wskazanie komu powinien być nadany numer identyfikacji podatkowej: Gminie, która ma osobowość prawną, czy Urzędowi Gminy, który obsługuje Gminę
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-540/09-2/AMN
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Urząd Miejski wypłacając świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na mocy ww. porozumienia winien wystawić PIT-4R, PIT-8A oraz PIT-11 dla pracowników jednostki organizacyjnej X?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-408/09/BJ
  Jaką datę należy umieścić pracownikowi w PIT-11?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-518/09-3/IM
  Czy jako firma Wnioskodawca ma obowiązek opodatkować przychód pracownika w postaci otrzymanego świadczenia?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-511/09-6/AG
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty szkoleń, których uczestnikami są radni, stanowią ich przychód? Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany? Czy należy zastosować koszty uzyskania przychodów i w jakiej wysokości?Na jakich formularzach PIT należy rozliczać koszty szkolenia radnych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/09
  Czy zakład pracy był zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 o osiągniętych dochodach na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaconych zaległych wynagrodzeń?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-349/09/BJ
  Czy bank prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia stanowiącego wyrównanie renty zagranicznej do najniższej polskiej renty?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-379/09-2/AG
  Czy wypłacone członkom Spółdzielni dochody (przychody) pozostałe po likwidacji Spółdzielni podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-221/09/RM
  Czy wszystkie wkłady do spółki korzystają ze zwolnienia w podatku i w jaki sposób wyliczyć kwotę tego podatku.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-288/09-6/AG
  Czy syndyk ma obowiązek składania rozliczenia rocznego przy podatku wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za upadłego w okresie postępowania upadłościowego, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez upadłego po uprzednim doręczeniu mu przez syndyka PIT-B?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-483/09-2/JK
  Obowiązek przekazywania przez ZUS jako płatnika podatku dochodowego od emerytury do urzędu skarbowego.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-128/09-4/SP
  Oddelegowanie pracowników do pracy na terenie Francji.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-238/09-4/AMN
  1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń zawartych z Obywatelami Ukrainy? 2. Czy Wnioskodawca ma zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzeniem podatku od umów zleceń dla tych osób? 3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach i w jakim terminie?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-155a/09/IL
  Wykazanie przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/09-4/AK
  Czy w przypadku, gdy ławnik w danym miesiącu nabył prawo do rekompensat w łącznej kwocie niższej niż 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu ?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/09-2/TW
  Czy w związku z zakwestionowaniem wykonania umów zleceń i pozbawieniem Spółki prawa do zaliczenia wydatków z tym związanych do kosztów uzyskania przychodów, Spółka ma prawo do skorygowania wcześniej odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-86/09/MK
  1. Czy pracownik, który za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, ma prawo do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy od wypłaconego po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop płatnik – były pracodawca obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-51/09-3/JK
  Czy od wynagrodzeń biegłych, tłumaczy lub innych specjalistów powołanych na mocy postanowienia w przypadku rachunków do wysokości 200 zł należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 5a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-64/09/BD
  Czy w rozliczeniu rocznym powinny być zawarte dochody jakie zawarł pracodawca w PIT-11 uwzględniając w nim również kwotę wypłaconego w 2008r. przez pracodawcę na podstawie wyroku sądowego wnioskodawczyni wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za ubiegłe lata?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-72/09-2/AMN
  Czy płatnik ma prawo do skorygowania pobranych od pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości zakupionych pracownikom abonamentów medycznych i zwrócenia zaliczek pracownikom?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-20/09/HK
  Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R, w miesiącu wypłaty czy w miesiącu za który są należne?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-158/08/MM
  Skutki podatkowych realizacji uprawnień wynikających z udziału w planie motywacyjnym pracowników banku.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1028/08-2/AK
  Czy utworzony przez Spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w oddziale i odprowadzania tych zaliczek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę oddziału oraz składania do tego organu stosownych deklaracji podatkowych PIT-4R bądź innych, przewidzianych prawem?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-785/08-2/ES
  1) Czy od wynagrodzeń oddelegowanych na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od chwili wyjazdu do momentu przekroczenia 183 dni pobytu w Niemczech? 2) Czy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami, jeśli miną 183 dni pobytu licząc od dnia wyjazdu, tj. od 1 października 2008 r. Wnioskodawca powinien zaniechać obliczania i poboru tych zaliczek?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-94/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez płatnika za pracownika, jak również za zmarłego pracownika, dodatkowo naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/08/MM
  Czy w związku z wykupem akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-69/08/MM
  Czy na zarządcy nieruchomości prowadzącym działalność gospodarczą, który działając w imieniu właścicieli nieruchomości - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, podpisał umowę o dzieło z osobami fizycznymi również nie prowadzącymi działalności gospodarczej, ciąży obowiązek płatnika?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-695/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-693/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-694/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-897/08-4/IM
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym u wspólników Sp. z o.o. i S.A. w zakresie zamierzonego podziału S.A. ?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-7/09/KB
  obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego według uproszczonej formy po wystąpieniu ze Spółki jawnej i zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1658/08/HK
  W 2008r. została zawarta umowa o zlecenie świadczenia usług eksportowych pomiędzy firmą z Indii (wykonawcą) a agencją pośrednictwa pracy, w której to wykonawca zobowiązał się, że na zlecenie agencji będzie świadczył na rzecz przedsiębiorcy polskiego (zleceniodawcy) usługi eksportowe. Czy właściwym jest nie pobieranie przez agencję pośrednictwa pracy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1589/08/BJ
  1. Czy koniecznym jest dokonywanie korekt deklaracji PIT-11 za 2007r. skoro pracownicy wnioskodawcy (tymczasowi) wykazali w swoich zeznaniach podatkowych prawidłowe wielkości i otrzymali już zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i czy korekty powinny dotyczyć wszystkich wystawionych deklaracji PIT-11 za 2007r.? 2. Czy korekty naniesione przez wnioskodawcę na deklaracje PIT-11 za 2007r. są prawidłowe, jeśli nie, to które pozycje powinny zostać dodatkowo skorygowane i w jaki sposób?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1683/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków zmarłych mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1522/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-707/08-2/AG
  Czy Spółka dokonała prawidłowej klasyfikacji przychodów prokurenta do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i, co za tym idzie, nie ma obowiązku potrącenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-5/AG
  Czy na Banku jako poręczycielu kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej ciąży obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C w związku z umorzeniem osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, zadłużenia z tytułu zapłaconego poręczenia? Czy, w przypadku gdy obowiązek taki istnieje, w deklaracji ujęty powinien być tylko kapitał, czy też kapitał wraz z odsetkami? Jeżeli z odsetkami, to tylko nieprzedawnionymi na dzień umorzenia, czy też wszystkimi odsetkami naliczonymi począwszy od dnia skutecznego wezwania dłużnika do zwrotu zapłaconego poręczenia aż do dnia umorzenia zobowiązania?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-4/AG
  Czy na Bank jako poręczycielu kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej ciąży obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C w związku z umorzeniem osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, zadłużenia z tytułu zapłaconego poręczenia? Czy, w przypadku gdy obowiązek taki istnieje, w deklaracji ujęty powinien być tylko kapitał, czy też kapitał wraz z odsetkami? Jeżeli z odsetkami, to tylko nieprzedawnionymi na dzień umorzenia, czy też wszystkimi odsetkami naliczonymi począwszy od dnia skutecznego wezwania dłużnika do zwrotu zapłaconego poręczenia aż do dnia umorzenia zobowiązania?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-6/AG
  Czy pożyczkodawca w przypadku umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z wymaganymi odsetkami jest zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i poręczyciela, dzieląc całą umorzoną kwotę na dwie równe części? Jeśli tak, to czy w przypadku umorzenia samych odsetek od nadpłaconej pożyczki, pożyczkodawca postępuje analogicznie, tzn. wystawia deklarację PIT-8C zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i poręczyciela na kwotę odsetek podzieloną na dwie równe części?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1479/08/HK
  Czy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca tych samych pracowników na podstawie kilku krótkich umów o pracę (jeno- lub dwutygodniowych), może pracownikom wystawić po jednej deklaracji PIT-11 za cały rok (za wszystkie okresy zatrudnienia łącznie), czy też należy wystawiać informacje PIT-11 po zakończeniu każdej umowy?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1266/08-2/AK
  Jak opodatkowane zostanie uzyskanie przez członków Spółdzielni środków pozostałych po jej likwidacji (podział mienia polikwidacyjnego), a jeżeli mienie jest w postaci rzeczowej, to jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1255/08-4/SP
  : Obowiązek naliczenia podatku dochodowego od odsetek od sum depozytowych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz osobom fizycznym niemającym miejsca zamieszkania w Polsce.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-642/08-3/IM
  Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia jedynemu wspólnikowi kwoty nadwyżki polikwidacyjnej, stanowiącej tylko pozostałą po pokryciu kosztów likwidacji część kapitału zakładowego, który wspólnik ten wcześniej wpłacił do spółki - powstanie u tego wspólnika przychód do opodatkowania i czy zatem spółka ma pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanej sumy, mniejszej niż koszt jej uzyskania (kwota opłaconego podniesienia kapitału)?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1336/08/MM
  Czy w przypadku, gdy dochodzi do zbycia, na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych, akcji na rzecz Spółki celem ich umorzenia, zbywca (sprzedający akcje, które nabywa Spółka) uzyskuje dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz czy na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1204/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe postawienia udziału członkowskiego po zmarłym członku spółdzielni do dyspozycji osobie wskazanej w deklaracji?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-501/08/PK
  obowiązku uzyskania numeru NIP dla zatrudnionych przez Wnioskodawcę osób z Ukrainy
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1637/08/MK
  Czy wypłata dywidendy spadkobiercy byłego członka Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem od spadków i darowizn?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1636/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia udziału członkowskiego po zmarłym członku spółdzielni osobie wskazanej w deklaracji?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-529/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 14 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1222/08/BJ
  1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń dla pracowników z Ukrainy? 2. Czy pracodawca ma jakieś zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzaniem podatku od umów zleceń dla tych osób? 3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach, w jakim terminie?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1154/08/BJ
  1. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od wynagrodzeń cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę?2. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje PIT-11 oraz prośby o zaświadczenia?3. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od dochodów cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę zlecenia lub o dzieło?4. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje IFT-1/IFT-1R oraz prośby o zaświadczenia?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-438/08-2/IM
  Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową w przedstawionym przypadku, w stosunku do przyszłych wspólników tejże spółki komandytowej (osób fizycznych) -powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przychód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, co skutkowałoby obowiązkiem pobrania podatku przez spółkę przekształconą (spółkę komandytową) - płatnika podatku?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego okres między rozwiązaniem umowy o pracę a ...
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego okres między rozwiązaniem umowy o pracę a ...
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę-zlecenie -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. został złożony ww. wn ...
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności z tytułu umowy-zle ...
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności kontrahentowi pro ...
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/08-2/AMN
  Czy prawidłowe jest stanowisko wyrażone w interpretacji art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-342/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-422/08/MK
  1. Jak należy wyliczyć wynagrodzenie płatnika, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej, w przypadku nieprawidłowego pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy na rachunek urzędu skarbowego? 2. Czy od nienależnego wynagrodzenia płatnika należy naliczyć odsetki za zwłokę?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-221/08/BJ
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do działania w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo do wystawienia informacji o przychodzie zgodnie z art. 42a ustawy?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-147/08/MK
  Czy w momencie wypłaty przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na rzecz żony zmarłego członka spółdzielni zwaloryzowanych udziałów płatnik może odstąpić od potrącenia 19% zaliczki na podatek dochodowy?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-155/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-481/07/MCZ
  1.Czy zasadne jest płacenie podatku dochodowego w Polsce od emerytury amerykańskiej, która już raz została opodatkowana w Stanach Zjednoczonych oraz pobieranie zaliczek na podatek dochodowy przez bank wypłacający podatnikowi emeryturę ze Stanów Zjednoczonych? 2.Czy dochód z amerykańskiej emeryturę należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2007r.?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-28/08/BJ
  W jakiej formie powinna być prawidłowo przekazana informacja o korekcie i wyrównaniach pomiędzy podatkiem dochodowym a składką na ubezpieczenie zdrowotne mając na uwadze fakt, iż zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowią kwotę ujemną (zostały pomniejszone na rzecz odprowadzonego podatku dochodowego, który faktycznie przekazano w miesiącu październiku), a osoby te nie uzyskały żadnych dochodów w 2006r.?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-544/07/MK
  1. Czy należy uznać brak wpłaty na konto płatnika kwoty stanowiącej równowartość wyliczonej z tytułu świadczenia "niegotówkowego" zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wyliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przychód pracownika/byłego pracownika? 2. Czy w takiej sytuacji należy dokonać doliczenia kwoty, o której mowa wyżej do przychodu pracownika/byłego pracownika i wystawić PIT (który Nr 11, czy 8C), czy też nie doliczać do przychodu i nie dokonywać korekt PIT?
 229. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OF-II/415-10/07/GT
  Czy dokonując przekazania klientowi pożytków z przewłaszczonych na rzecz Banku papierów wartościowych, Bank jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-416/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Policji, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego wypłat biegłym sądowym, którzy wykonują opinie w postępowaniach przygotowawczych w sprawach karnych -jest prawidł ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-178/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przyznanych pracownikom świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-253/07-2/ES
  Obowiązki Wnioskodawcy (płatnika/pracodawcy) wobec pracownika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-162/07/AB
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 10 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą "dywidendy" na rzecz będącego osobą fizyczną akcjo ...
 234. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OF-II/415-1/07/GT
  Czy od wypłacanych przez fundację wynagrodzeń osobom realizującym projekty ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski, z którymi zawierane są umowy zlecenia i o dzieło, należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-152/07-4/AJ
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadza do urzędu skarbowego placówka, w której pracownik otrzymujący świadczenie jest zatrudniony i w związku z tym placówka sporządza pod koniec roku informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-127/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla pracownika świadczeń przyznanych mu przez pracodawcę na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06 ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-136/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki A. przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia jakie obowiązki spoczywają na spółce wypłacającej premię prywatyzacyjną pracownikom innej przejmowanej spółki -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-96/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Zawodowego przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania diet wypłacanych członkom Zarządu Związku Zawodowego -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniose ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-85/07-2/JK
  Zwolnienie z pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-42/07/MCZ
  Czy zakup w 2007r. przez Koło Łowieckie z jego funduszy rocznej prenumeraty miesięcznika "Łowiec Polski" dla wszystkich członków Koła, przekazanego następnie nieodpłatnie jego członkom jest materiałem szkoleniowym a nie darowizną i wobec tego Koło Łowieckie nie ma obowiązku sporządzania informacji na druku PIT-8C dla poszczególnych członków Koła?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-20/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 lipca 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura w dniu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odszkodowania wypłaconego z tytułu utraty po ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-12/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia odpowiedzialnego za sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych o dokonanych wypłatach świadczeń z prowadzonej wspólnie z Inspektoratem działa ...
 243. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BFII/415-121/07/DP
  Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449-2CF/413/IP-44/2007/EB
  Czy urząd może podjąć decyzję od odstąpienia od żądania korekty deklaracji PIT-53 za lata od 01.07.2002 do 31.05.2007r?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-1/69/10/07
  Czy należy korygować deklarację PIT-11 w przypadku nienależnie zakwalifikowanego przychodu pracownika nie stanowiącego dochodu podlegającego opodatkowaniu?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-391/07/FW
  Czy wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/406/19/2755/AK/07
  Urzędu Miasta zadał następujące pytania:- Czy możliwe jest wystawienie informacji PIT-8C, w zakresie umorzonych przez Prezydenta należności cywilnoprawnych osobą fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej z tytułu m.in. zaległych opłat czynszowych przez spółki miejskie, działające z upoważnienia Prezydenta ?- Czy dokonywane z urzędu umorzenia należności cywilnoprawnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-74/07/PK
  Czy po zapłaceniu podatku za granicą spółka jako płatnika powinna odzyskać z urzędu skarbowego zapłacony w Polsce podatek (poprzez potrącenie z bieżących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), aby móc zwrócić go pracownikowi?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/10/3/2007/GW
  Czy na byłym pracodawcy ciąży obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty odszkodowania i odsetek zasądzonych wyrokiem sądu ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-32/07/ŁB
  Czy Spółka prawidłowo opodatkowuje świadczenia na rzecz pracowników w związku z oddelegowaniem ich do wykonywania pracy w zakładzie położonym na terytorium Niemiec
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-27/07 i ZD/415-25/07
  Czy w związku z istnieniem niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz zysków roku bieżącego przekształcenie Spółki kapitałowej w spółkę komandytową prowadzi do powstania po stronie jej wspólników (którzy staną się wspólnikami spółki komandytowej) dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym a Spółka jako płatnik jest obowiązana do pobrania tego podatku?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415-0023/07
  Czy w związku z rozwiązaniem pierwszej umowy o pracę w dniu 07.05.2007 r. zakład pracy powinien wystawić dla w/wym pracownika informacje PIT-11 w terminie do dnia 15.06.2007r.? Czy zakład pracy powinien informację PIT-11 dla opisanego pracownika wystawić łącznie za cały rok 2007 w styczniu 2008r.? Czy ustalając moment przekroczenie pierwszego progu podatkowego u w/wym pracownika zakład pracy powinien brać pod uwagę jego dochód otrzymany w tym zakładzie od początku 2007r., czy do dnia zawarcia drugiej umowy o pracę tzn. od 08.05.2007r.?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/36/2007/PP
  Czy Bank pełniący rolę Agenta Płatności będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 w/w ustawy z tytułu rozliczania jednostek uczestnictwa w funduszach zagranicznych lub z tytułu przyjmowania zleceń zamiany jednostek uczestnictwa w stosunku do osób fizycznych będących rezydentami jak i nierezydentami w Polsce i czy w związku z tym będzie obowiązany do sporządzania informacji o uzyskanych przychodach uczestników funduszu zagranicznego?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/22/07/SŁ
  Czy komornik sądowy jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochdowy w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji prowadzonej pod nadzorem sądu, w postępowaniach wszczętych przed 5 lutym 2005r. - tj. przed nowelizacją art. 1035 kodeksu postepowania cywilnego ?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-4-415/60/07
  Czy w związku z realizacją projektów unijnych, dotacja pomostowa wypłacana miesięcznie beneficjentom ostatecznym oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy jednostka będąca płatnikiem tych dotacji powinna obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/15/07
  Czy wypłacone wynagrodzenie, po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy i zastosowania do nich kosztów uzyskania przychodów?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0046/07
  Czy na podstawie art. 12 i art. 42e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna zostać pobrana zaliczka na podatek dochodowy od wypłaty przez Sąd wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń dal byłych pracowników Stoczni i czy przy obliczaniu zaliczki powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu, jak i ulga podatkowa?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-24/07
  Czy ZUS prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględniania wspólnego opodatkowania małżonków oraz ulgi prorodzinnej?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/07
  Czy od wypłacanych wynagrodzeń nie należy naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych korzystając ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-35/07
  Czy Spółka ma obowiązek wystawiania PIT-8C w związku wypłatą odsetek za nieterminowe oddanie lokali mieszkalnych?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/2007
  Czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych organizując wycieczkę ma obowiązek doliczyć to świadczenie do przychodów pracownika zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochdowym od osób fizycznych i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/17/07/AW
  W związku z wypracowanym za rok 2006 dochodem, Walne Zgromadzenie Członków, część dochodu, chce przeznaczyć na powiększenie funduszu udziałowego członków. W związku z powyższym pytanie brzmi: czy powyższy dochód może być opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oraz jakie należy zastosować wyliczenie do ustalenia wysokości dochodu z działalności rolniczej oraz pozarolniczej?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-09/07
  Czy podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ,z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku, fakt przekazania nagrody głównej - Skutera "VAPOR" o wartości 3.299,00 złotych, zwycięzcy konkursu zorgnizowanego przez Spółdzielnię ...z okazji Dnia Spółdzielczości oraz czy laureat ( zwycięzca) konkursu - podatnik jest obowiązany, stosownie do treści art. 41 ust.7 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpłacić Spółdzielni - płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej nagrody i czy kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego Spółdzielnia wykazuje w deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT- 8AR i w terminie złozenia deklaracji uiszcza należny zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie deklaracji PIT 8AR zamiast w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek od podatnika?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-12/2007
  Czy w składanym do Urzędu Skarbowego zeznaniu podatkowym, po otrzymaniu przez pracownika informacji PIT-11 zawierającej dane niezgodne ze stanem faktycznym, należy wykazać nierzeczywiste dochody zawarte w tej informacji, czy też dochody faktycznie otrzymane przez pracownika?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/89/07/LJ
  Czy Spółka może zastosować w sposób stały 50% koszty uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę piszącego codziennie kolejne części kodów źródłowych oprogramowania dla urządzeń przenośnych?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/33/AMK/07
  Czy stypendia stażowe, stanowiące przychody z innych źródeł, wypłacane stypendystom przez Uczelnię korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-260/07/FW
  Jak należy opodatkować świadczenia socjalne wypłacane przez Wojskowe Biuro Emerytalne emerytom i rencistom wojskowym?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415-13/07
  W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu umożliwienia firmie Google zamieszczenia reklam na prywatnej stronie internetowej ?
 269. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-53/07/BCz
  Czy w przypadku częściowej wypłaty z lokaty terminowej Bank jako płatnik powinien pobrać podatek od dochodu z tytułu odsetek ?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/07/AT
  Czy Spółka ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych spółce komandytowej za wykonywanie przez nią usług zarządzania i administrowania ?
 271. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0023/07
  Czy będąc małym podatnikiem i wpłacając zaliczki kwartalne na podatek dochodowy można zastosować uproszczoną metodę ich wpłacania?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-28/07
  Pytanie: Czy od nagród przyznanych w tak zorganizowanym konkursie Spółka - jako organizator konkursu powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości przyznanej nagrody oraz czy podatek zryczałtowany powinien być pobierany również w przypadku, gdy osobą nagrodzoną w konkursie byłaby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440rpł/415/70752/2007
  Czy związek zawodowy dokonując wypłat na rzecz swoich członków winien wystawić informacje PIT-8C o uzyskanych dochodach?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-23/79/07/AG
  Czy zasadne jest wykazywanie przez nią straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy, pomimo braku PIT-8C? Czy też nie powinna w ogóle uwzględniać żadnych danych w zakresie środków powierzonych, a nie odzyskanych z XY DM S.A., licząc na to, że w przyszłości może uda się jej wyegzekwować jakieś pieniądze z masy upadłości XY DM S.A.?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-66044/VII/2007
  Czy będąc laureatem konkursu mogę 10% zryczałtowany podatek dochodowy zapłacić sam, z uwagi na fakt iż nie dokonał tego płatnik?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-11/07
  Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest uprawniony do opodatkowania dochodów 10% podatkiem liniowym? Czy ustalenie przychodów i zaliczek na podatek dochodowy powinno odbywać się na zasadach obowiązujących wspólników innych spółek osobowych? Czy uzyskana przez akcjonariusza dywidenda nie będzie podlegać dodatkowemu opodatkowaniu?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/34/07
  Czy przy obliczniu zaliczek na podatek dochodowy od wypłat odprawy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonanych po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek ?
 278. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-16/US/2007/FM
  Wątpliwości związane są z obowiązkiem poboru przez komornika sądowego zaliczki na podatek dochodowy w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji prowadzonej pod nadzorem sądu.
 279. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-15/US/2007/ACH
  Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - zryczałtowany podatek dochodowy u źródła ?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/3/2007/BB
  Jaką zaliczkę należy pobrać od wynagrodzeń nauczycieli języków obcych - fizycznych osób zagranicznych zatrudnionych na umowę o dzieło?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-7/07/6/RSD
  1. Czy stypendia uchwalone przez Radę Powiatu oraz stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy stypendia wypłacone uczniom finansowane w części z Budżetu Państwa i w części z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia odpowiednio z art. 21 ust. 1 pkt 40b i pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy w przypadku jednorazowych wypłat zaległych stypendiów przychodem jest kwota faktycznie wypłacona w miesiącu czy kwota stypendium przyznana za miesiąc?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-32/07
  Czy przekwalifikowanie wynagrodzeń przezesa Spółki oraz złożenie korygujących dekalracji PIT-4 jest prawidłowe ?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-2/07/KG
  Czy dla pracownika wartość otrzymanego od pracodawcy bezpłatnego kuponu stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/19/07/LJ
  Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, w przypadku kiedy płatnik nalicza mi koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-22/07/DC
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o.
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-4/21/07/AG
  Czy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z chwilą wypłacenia członkowi zarządu ryczałtu, czy też należy wypłacać kwoty brutto, które rozliczone zostaną przez podatnika w zeznaniu rocznym?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-9/07-5/LSH
  Czy jako płatnik środków wypłaconych za wykonanie przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych wobec których zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych byliśmy zobowiązani do sporządzenia informacji o wysokości przychodu PIT-8C?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/36/07/MP
  Czy realizując obowiązki płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy od pracowników należy posługiwać się NIP nadanym urzędowi, czy NIP nadanym gminie ?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-31/103/AM/07
  Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia:1) wypłaconych w przedsiębiorstwie Pana XXX przed dniem wniesienia wkładu niepieniężnego,2) wypłaconych przez Spółkę za okres do dnia wniesienia wkładu niepieniężnego?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/415-4/07
  Czy przychód uzyskiwany przez zleceniobiorców lektorów i tłumaczy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, wobec czego na ... s.c. nie będzie ciążył obowiązek płatnika ?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-10/2007
  1. Jak mają wyglądać korekty zeznań za 2005 r. pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii w sytuacji, gdy wszystkie podatki od wynagrodzeń zostały zapłacone w Polsce, choć część z nich powinna być opodatkowana w Norwegii ? 2. Jak będzie wyglądać rozliczenie podatków w roku 2006, tj. w sytuacji, gdy pracownicy będą w Norwegii płacić podatki, czy płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy w Polsce, czy płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za miesiące za które pobierał podatek, ew. pracownicy rozliczą się na koniec roku z podatków składając PIT - 36 i otrzymają zwrot nadpłaconego podatku (na podstawie wystawionego przez płatnika PIT - 11, w którym dochód zostanie pomniejszony o wynagrodzenia opodatkowane w Norwegii) ? 3. Czy w sytuacji, gdy pracownik przebywał w danym miesiącu częściowo Norwegii, a częściowo w Polsce, to należy podzielić jego wynagrodzenie odpowiednio na podlegające opodatkowaniu w Norwegii i w Polsce ? 4. Czy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w Norwegii ? 5. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika mogą być potrącone od podatku, który zostanie zapłacony w Polsce z innych dochodów ? 6. Jeśli Spółka wpłaci żądany przez norweski urząd skarbowy podatek za pracowników, to czy powstaje u nich przychód podlegający opodatkowaniu ? 7. Jak ustalić koszty uzyskania przychodów od dochodów pracownika w sytuacjach: gdy pracownik przez część miesiąca osiągał dochody z pracy w Polsce oraz, gdy pracownik przez cały miesiąc pracował za granicą ? 8. W jakiej wysokości można uwzględnić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przy obliczaniu podatku dochodowego ? 9. Czy w danym przypadku pracodawca może nie potrącać pracownikowi podatku od norweskiej części dochodu ?
 292. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-8/DP/07
  Czy Spółka powinna jako płatnik pobierać i wpłacać zaliczki na podatek od dochodów wypłacanych na podstawie opisanej we wniosku umowy zawartej z osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą ?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-8/07/PK
  Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?
 294. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BFII/415-8/DP/07
  Czy spółka powinna jako płatnik pobierać i wpłacać zaliczki na ten podatek od dochodów wypłacanych na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/3/07/LJ
  1. Czy otrzymywane wynagrodzenie przez wspólnika spólki pełniącego funkcje członka zarządu należy traktować jako przychody z samodzielnej działalności?2. Czy koszty uzyskania przychodów powinny być odliczone w wysokości 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł?3. Czy podatek dochodowy należy pobierać w wysokości 19% należności, czy też stosować skalę podatkową obowiązującą w danym roku.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-10/07/PK
  Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/5/07/LJ
  Czy powstaje przychód u członków zarządu z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D., w sytuacji, gdy zawarta będzie umowa ubezpieczenia bez wskazania personalnego poszczególnych członków zarządu tj. bezimiennie?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/4/07/LJ
  Czy w przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje za miesiąc, w którym opłacona została składka za cały okres obowiązywania polisy?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07
  Czy wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego wykonywane na potrzeby sądu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą stanowi przychód z tej działalności?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-240/392/06/07/AG
  Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania przychodu z tytułu ustnej umowy o dzieło, uzyskanego z zagranicy bez pośrednictwa płatnika.
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy w sytuacji gdy podatnik wypłaca stypendium w wysokości 100 zł. miesięcznie przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy określającej tryb jej przyznania uczniowi otrzymującemu już stypendium od innego Urzędu powinien być potrącony podatek?
 302. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1281/AS/06
  Czy w związku z wykupem akcji własnych na Giełdzie w celu ich umorzenia na Spółce S.A. nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-6/2007
  Czy pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek z tytułu wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-157/07/UO
  Czy w związku z terminową spłatą pożyczki przez Pożyczkobiorcę oraz wynikającym stąd zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Spółce od Pożyczkobiorcy na spółce nie ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-103/06
  Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u wspólników przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu, od którego Spółka obowiązana jest pobrać, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy podatkowej, zryczałtowany podatek?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-89/06
  Czy płatnik, będący zakładem pracy chronionej, kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu będącego jego własnością dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych przekazuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-52/06
  Czy otrzymane bony towarowe przez pracowników z ZFŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast bony otrzymane przez emerytów i rencistów byłego zakładu pracy korzystają ze zwolnienia od podatku?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-6/07
  Czy oddziały osoby prawnej mogą pełnić funkcję płatnika i gdzie powinny składać deklaracje PIT-4.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-99/06
  Czy przyznanie pracownikom Wnioskującej (uczestnikom Planu Bonus) dodatkowych bezpłatnych akcji przez firmę X Group PLC spowoduje, że Wnioskująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości rynkowej akcji?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-100/06,ZD/4060-101/06
  Czy w związku ze sprzedażą akcji zdeponowanych oraz akcji dodatkowych przez pracownika Wnioskującej-uczestnika Planu Bonus, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/21/2006
  Czynności wykonywane na zlecenie Sądu przez biegłego mogą być zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej. Czy za te czynności powinna być wystawiona faktura VAT przez spółkę cywilną?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/89/06/07
  Czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0048/06/ŁB
  Czy Spółka prawidłowo opodatkowuje świadczenia na rzecz pracowników w związku z zatrudnianiem ich do wykonywania pracy na terenie Norwegii
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-3/07
  Czy Spółka z o.o. nabywając udziały w celu ich umorzenia od wspólników będących osobami fizycznymi, jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od całości wynagrodzenia, czy też od wynagrodzenia pomniejszonego o koszty nabycia udziałów?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-1/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych umowa zlecenie wykonywana bez wynagrodzenia w związku z odbywaniem praktyki zawodowej ?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-49/06
  Czy należałoby pobierać podatek zryczałtowany 10 %, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) od wszystkich wymienionych osób i wszystkich rodzajów wypłacanych świadczeń ?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/35/06/JB
  Dotyczy sposobu poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmieniającej postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/44/06/07/AR
  Kto i w jakim wymiarze jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od wygranej uzyskanej przez uczestnika gry losowej?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-33/06
  Zapytanie w zakresie obowiązku komornika sądowego w zakresie odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości tej zaliczki. Wnioskodawca jest komornikiem sądowym, który egzekwuje od dłużnika (pracodawcy) na rzecz wierzyciela (pracownika) kwoty z tytułu wynagrodzenia za pracę i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podatniczka uzyskała wyrok Sądu Rejonowego Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.09.2006 roku, w którym zasądzona została kwota netto 2.834,32 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Wnioskodawczyni nadmienia, że egzekwuje należności zgodnie z wyrokiem sądowym i nie ma prawa zmienić jego treści. Zgodnie z treścią wyroku sądowego, na rzecz wierzyciela zasądzono roszczenie netto.
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/423-07/06-07
  Czy Urząd Gminy prowadzący wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną w stosunku do osób zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach tj. szkołach i przedszkolu, może pełnić obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy z poszczególnych typów szkół zaliczki na podatek mają być odprowadzane pod odpowiednimi numerami NIP, czy też mogą być przekazywane zbiorczo na deklaracji PIT-4 jako Urząd Gminy? Jak powinien być wystawiany PIT11/8B w sytuacji gdy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/288/06
  Czy byłemu pracownikowi należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej comiesięcznie raty odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i wystawić PIT-11 na koniec roku?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOF-516/572/AM/07
  W jaki sposób należy tego dokonać, czy wystarczy tylko pokwitowanie przez rolników, czy też należy zgłaszać to jako ich dochód do Urzędu Skarbowego ?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415-1/07
  Czy od zorganizowanej wycieczki dla pracowników, której koszt został pokryty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy odprowadzić podatek dochodowy?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-108/06/PK
  Czy z tytułu opłacania skłądki ubezpieczeniowej za członków zarządu i prokurentów ciążą na spółce obowiązki płatnika?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-107/06/PK
  Czy wydawanie nagród w konkursach pracownikom innego podmiotu powodują konieczność poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-103/06/PK
  Czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od swoich obecnych akcjonariuszy?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-29/1/06/07
  Na kim spoczywa obowiązek i z czyich środków winny być uiszczane należności z tytułu podatku dochodowego ?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB/4150-8/06
  Czy prawidłowe jest postępowanie gdy jako płatnik, który z dniem 31.02.2002 r. utracił status zakładu pracy chronionej zatrudniający nadal osoby niepełnosprawne, przekazuję część pobranych zaliczek na podatek od pracowników na zakładowy fundusz rehabilitacji, może stosować zasadę wynikającą z art. 38 ust. 2a i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez cały 2007r, czy tylko do stycznia 2007r.?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-36/06
  Czy prawidłowo został wystawiony przez płatnika PIT-11, informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, w której wpisano, iż dotyczy okresu od 01.04.2005r.- 30.04.2006r, w sytuacji, gdy wypłata została dokonana jednorazowo w dniu 30.06.2006r.?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-47/06
  Czy Spółka będąca płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł miesięcznie, jeżeli przychód pracownika wynosi 6,86 zł, oraz czy koszty powinny być w całości uwzględnione przy wyliczaniu dochodu ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/13/06/ES
  - art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zakupem od rolnika torfu dla celów działalności szkółkarskiej.
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/81/2006
  Czy Szkoła powinna do części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dotyczącego praw autorskich stosować 50 % koszty uzyskania?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/1/13/2006
  Podatnik skupuje nasiona drzew - żołedzie i buczynę od rolników. Zdaniem podatnika "dowód wewnętrzny" będzie prawidłowym dowodem dokumentującym ww. czynność oraz przychody rolnika z tego tytułu bedą wolne od podatku.
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415/98/2006
  Czy, w jakim trybie i za jaki okres można pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu wypełniania obowiązku obliczania, pobrania i terminowego wpłacania zaliczek na podatek od wynagrodzeń? Czy w/w wynagrodzenie dla płatnika jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-100/06/PK
  Czy w zakresie obowiązków płatnika spółka przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-99/06/PK
  Czy w przypadku przejęcia spółek, spółka przejmująca ma obowiązek wystawić w ich imieniu deklaracje PIT-4 i CIT-10?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-96/06/PK
  Na kim ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od emerytur zagranicznych?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/415/32/06/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PB-406-1/2006
  Czy w przypadku znacznego ograniczenia działalności PS ZOZ (około 95%) poprzez likwidację, wynikiem czego zachowana zostanie działalność jedynie w zakresie prowadzenia jednej poradni organ założycielski wydzierżawi spółce nieruchomości, sprzeda środki trwałe i wyposażenie - czy w świetle dotychczasowych ustaleń między organem założycielskim a spółką powstałe zobowiązania przed przejęciem działalności szpitala takie jak: dodatek dochodowy dotychczasowego SP ZOZ obciążać będą spółkę.
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-90/06/PK
  Czy przy dokonywaniu wypłat klientom Banku (osobom fizycznym - rezydentom i nierezydentom) świadczeń z dywidend oraz należności z umorzeń tytułów uczestnictwa zagranicznego funduszu, na Banku będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-184/292/06/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania wygranych /nagród w konkursie.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-28/06
  Na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572) przyznaje świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zdaniem wnioskodawcy w/w świadczenia zwolnione są z opodatkowania i w związku z tym płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8 S.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-23/06
  Pracodawca zwrócił nienależnie wypłacone wynagrodzenie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku z tytułu tzw. Ustawy "203" tj ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 roku Nr 1, poz. 2 z późn.zm.).Zwrot nienależnie wypłaconych wynagrodzeń dokonany był przez podatnika. Płatnik informuje, że obecnie dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS za okres od 01.01.2001 roku do dnia 31.01.2006 roku. Z tytułu złożonych korekt płatnikowi zostaną zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Zwrot zostanie dokonany na konto płatnika. Czy podatnik winien dokonać zwrotu nienależnie pobranych wynagrodzeń w wysokości brutto, czy też w wysokości, w której uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-46/06
  Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępuje prawidłowo potrącając zaliczkę na podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego "świadczenia honorowego" z tytułu osiągnięcia stu lat życia?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/255/06
  czy w przypadku gdy kwota wolna od podatku dochodowego jest uwzględniana przez pracodawcę wypłacającego wynagrodzenie ze stosunku pracy, podatnik z tytułu uzyskiwania jednocześnie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej winien również odliczać kwotę wolną od podatku dochodowego?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/94/2006
  Czy wobec zmiany miejsca zamieszkania oraz zameldowania właściwym do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4 i PIT-5 oraz rozliczeń rocznych) jest Urząd Skarbowy w Krakowie czy nadal Urząd Skarbowy w Wadowicach?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/315/JS/06
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż otrzymuje Pan wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracodawcą irlandzkim. W związku z powyższym pyta Pan kto ma wykonywać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i czy Pan jako zleceniobiorca - osoba uzyskująca dochody może przejąć na siebie taki obowiązek?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-22/06
  Uczelnia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Innowacje technologiczne i organizacyjne w bioenergetyce szansą na przyśpieszony rozwój społeczno - gospodarczy Lubelszczyzny ".Środki na finansowanie projektu przekazuje Urząd Marszałkowski w Lublinie z podziałem na 25% - budżet państwa i 75% - Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje udzielane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 , poz. 1206 z późn.zm.) w 75% stanowią "publiczne środki wspólnotowe" tj. środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Uczelnia na potrzeby projektu, zgodnie z wymogami, prowadzi oddzielny rachunek bankowy. W dokumentach księgowych uwzględniany jest podział środków finansowych ze względu na ich "pochodzenie". Pzyznawane dofinansowanie rozliczane jest na zasadzie refundacji z możliwoscią zaliczkowania. o obsługi projektu zatrudnione zostały osoby fizyczne na podstawie umowy-zlecenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu.Uczelnia zgodnie z w/w harmonogramem zawarła w dn.30.04.2006 roku umowy zlecenia powierzając zleceniobiocom zakres rzeczowy realizacji projektu: kierownika projektu,asystenta ds.realizacji projektu, asystenta ds. Sprawozdawczości i Monitoringu, asystenta ds. Rozliczeń księgowych. W najbliższym czasie zostaną zawarte umowy o działo z wykładowcami, którzy przeprowadzą wykłady na konferencjach i szkoleniach. Przewidziano również zawarcie umów o dzieło z autorami poszczególnych rozdziałów wydania monograficznego w ramach projektu. Czy należy uznać, że prace związane z obsługą projektu, wykłady oraz przygotowanie rozdziałów do monografii są bezpośrednią realizacją w/w projektu oraz czy otrzymane w związku z tym dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-82/06/PK
  Czy umorenie osobie fizycznej odsetek od kredytu powoduje koniecznością wystwienia jej przez Bank informacji PIT-8C?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-9/06
  Jak należy rozliczyć roczny dochód wspólnika spółki jawnej oraz zatrudnionej w tej spółce na podstawie umowy o pracę żony współnika ?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/4/06
  We wniesionym zapytaniu przedstawił Pan następujący stan faktyczny, z którego wynika, że decyzją w dniu 15 lutego 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wykonując prawomocne orzeczenie sądu przyznał Panu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 01 lipca 2001 r. Uważa Pan, że zgodnie z decyzją z dnia 15 lutego 2002 r. na dzień 31 grudnia 2001 był Pan rencistą, dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych winien dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok.
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-453/475/AM/06
  Jaką formę oraz nazwę firmy winna wskazywać w deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wpłat (PIT-4) za sierpień 2006 roku i miesiąc wrzesień 2006 roku ?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-14/ER/06
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązków Spółki, jako płatnika w związku z uzyskaniem przez Prezesa Zarządu Spółki przychodów z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego.
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/47/06
  Dotyczy sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, w sytuacji gdy biegły sądowy ujmuje na wystwionej fakturze poniesione koszty wydania opinii (koszty zużytych materiałów oraz inne wydatki niezbędne do wydania opinii).
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-89/06/PK
  Jak nalezy zakwalifikować przychód siostry smarłego pracownika w postaci wynagrodzenia przysługującego temu pracownikowi?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/44/06
  Czy w przypadku nagłej śmierci podatnika w dniu 18.05.2006r., który prowadził działalność godpodarczą, jest brak obowiązku spadkobiercy rozliczenia i złożenia deklaracji PIT-5 oraz uiszczenia należności wynikających ze złożonych deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za miesiace kwiecień i maj 2006 roku?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK
  Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-72/06/PK
  Czy potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz byłych pracowników winna być w całości odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, czy też zastosowanie będzie miał art. 38 ust. 2 ustawy o PIT?
 359. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/25/06
  Zespół opieki zdrowotnej w Łańcucie, zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umorzył niespłaconą pożyczkę mieszkaniową pracownikowi, z którym - w związku z jego śmiercią - wygasł stosunek pracy. Czy kwota umorzonej pożyczki "jest przychodem dla spadkobierców, a jeżeli tak, to komu należy wystawić deklarację PIT-8C" i w jaki sposób ustalić krąg spadkobierców?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-78/1/PIT/06
  Czy przychody odsetkowe funduszu zdefiniowane w § 2 ust. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych są tożsame z przychodami odsetkowymi, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy przychody uzyskane z inwestowania aktywów funduszu w dłużne papiery wartościowe, przynoszące przychody z odpisu dyskonta, są przychodami odsetkowymi w rozumieniu art. 42c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-39/06
  Czy w opisanej sytuacji członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C ?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/245/Z/K/06
  Czy od wypłaconej na rzecz spadkobiercy odprawy z tytułu przyznania renty chorobowej należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/II/14/2006
  Czy przy jednorazowej wypłacie zaległego stypendium w kwocie 2000 zł dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 364. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/24/06
  R. dostarcza odbiorcom energię elektryczną. Część należności za energię wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego stanowi dla wnioskodawcy należności nieściągalne, które często podlegają umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji, niską wartość zadłużenia, trudną sytuację materialną dłużnika itp. Czy wartość umorzonych zobowiązań stanowi dla dłużnika (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w chwili podjęcia decyzji o zaliczeniu należności w koszty operacyjne wierzyciela oraz rodzi po stronie wierzyciela obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-48/06
  Wnioskująca prosi o potwierdzenie Jej stanowiska, iż: a) z tytułu przyznania opcji uczestnikowi Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz b) z tytułu realizacji opcji przez uczestnika Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz c) w związku z ewentualnym dochodem uzyskanym przez uczestnika Planu w wyniku zbycia przez tego uczestnika akcji otrzymanych w realizacji opcji, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
 366. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-141/06
  1. Jaką zasadę powinno się zastosować przy obliczaniu przekroczenia 183 dni pobytu w Belgii ? 2. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, który nastąpi po przekroczeniu 183 dnia pobytu, a część czasu w tym miesiącu pracownik będzie przebywał w Polsce ?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-153/228/06/AG
  Czy podatniczka była zobowiązana do obliczania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek powstałych od środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie pracodawcy,a następnie wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 (i załączniku PIT/X)?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-22/06
  Kto jest płatnikiem w zakresie wypłaty wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji prezesa zarządu czy spółka na rzecz, której świadczono usługi czy też spółka wypłacająca należności za te usługi?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/06/PK
  Czy od odszkodowania za zakaz konkurencji nalezy pobierać podatek?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/06/PK
  Czy odszkodowanie wynikające z ugody sądowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-35/06
  Czy istnieje obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów sportowych wypłacanych na podstawie uchwały Rady Miasta ?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-151/234/06/AG
  Czy podatnik ma on obowiązek potrącania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot zwróconych za przejazdy, noclegi, diety osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło i zlecenie, do wysokości określonych w stosownych przepisach?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-9/06
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu przeznaczonego na podwyższenie Pana udziałów w spółce z o.o. z kapitału zapasowego spółki.
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/1/13/06
  Czy komornik ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy, które egzekwuje na podstawie wyroku sądu pracy w sytuacji, gdy wierzyciel na podstawie umowy cesji przeniósł wierzytelność na osobę trzecią ?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/53/06
  Czy kwota dokonanego przez płatnika potrącenia wierzytelności z kwoty niewypłaconego Panu wynagrodzenia winna być zaewidencjonowana przez pracodawcę jako Pana przychód w dacie sporządzenia umowy ugody, tj. w miesiącu listopadzie 2001 r. oraz czy w związku z tym płatnik zobowiązany był do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z wymienionego tytułu za miesiąc listopad 2001 r.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-42/PIT/06
  Czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje z chwilą przekazania środków pieniężnych na konto nadzorcy sądowego wykonującego obowiązki w postępowaniu upadłościowym? Czy płatnikiem podatku jest nadzorca sądowy?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-61/06/PK
  Czy niezbywalne ekwiwalenty akcji otrzymywane przez pracowników Spółki należałoby zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy i czy w związku z tym ciążą na Spółce obowiązki płatnika?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-142/214/06/AG
  Czy w przedstawionym we wniosku przypadku, złożenie przez płatnika korekty deklaracji PIT-4 za 2004 rok umożliwi uzyskanie zwrotu zaliczki na podatek dochodowy, pobranej od wypłaconego w 2004 roku nauczycielce zasiłku na zagospodarowanie?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0027/06/KA
  Czy w związku z wypłaceniem dywidendy należy sporządzić informację PIT-11/8B?
 380. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/14/06
  Podatnikowi przyznano świadczenie przedemerytalne. W 2006 r. dokonano jego wypłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od odsetek i czy odsetki te podatnik musi wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2006 r.?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.IV/17/2006
  Czy zwolnione od podatku dochodowego są wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przyznane przez Agencję Nieruchomości Rolnych?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-46/06
  Czy w związku z przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wystąpi kiedykolwiek obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zysków zatrzymanych w ramach kapitałów własnych spółki komandytowej wypracowanych przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz czy w takim przypadku Spółka jako płatnik będzie obowiązana do poboru takiego podatku?
 383. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0006/06/3
  Czy sprzedaż w 2000r. akcji nabytych przez pracownika nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją zakładu pracy na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996r.o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-53/06/DW
  Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/06/PK
  Czy odszkodowania za ograniczenie czasu nasłonecznienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/06
  1. Czy zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy jest wolne od podatku dochodowego?2. Czy należy od niego pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-49/06/PK
  Kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w grach i konkursach - spółka czy jej oddziały?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-46/06/PK
  Czy przychody otrzymywane przez pracowników od podmiotu trzeciego w ramach programów akcyjnych stanowią dla tych pracowników przychody z kapitałów pieniężnych i czy w związku z tym ciążą na spółce . W związku z tym zdaniem Spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/06/PK
  Czy w wyniku sfinansowania pracownikom, emerytowanym pracownikom i ich rodzinom wycieczki powstanie u tych osób przychód?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/19/06
  Dotyczy kwoty zmniejszającej miesieczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/14/06
  Dotyczy sposobu rozliczania dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywanych czynności syndyka.
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/Ip-78/06/UO
  Czy firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może dokonać korekty dochodu i podatku za rok bieżący o kwotę nadpłaconego pracownikowi (podatnik) wynagrodzenia za 2005r.?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-41/2006
  Zasady rozliczania w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu, uzyskanego przez radcę prawnego w związku z prowadzoną sprawą z urzędu.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/7/06/LS
  Czy zorganizowana i sfinansowana w całości przez zakład pracy wycieczka dla pracowników oraz osób nie będących pracownikami płatnika, dla jej uczestników stanowić będzie przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: w przypadku pracowników przychód ze stosunku pracy a dla osób nie będących pracownikami przychód z innych źródeł ?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-78/06
  Czy zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Fundację, zatrudniający pracowników, jest płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/415/45/2006
  Czy obowiązkiem płatnika jest składanie miesięcznej deklaracji PIT-4 w przypadku gdy nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-42/06/G
  Czy dom inwestycyjny ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C, jeżeli klient ma rachunek bankowy w duńskim banku, a dom inwestycyjny zarządza portflem inwestycyjnym klienta i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ma dostęp do rachunku bankowego klienta?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-/415/13/06/AW
  1. Czy pod pojęciem zakładu pracy (art. 22 ust. 2 ptk 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ustawodawca określił rzeczywiste miejsce pracy (odrębne samodzielne szkoły) czy Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 2. Czy podatnik ma prawo w zeznaniu rocznym zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 2300,94 zł, 3. Czy w celu udokumentowania podwyższonych kosztów podatnik ma prawo żądać od GZEAS dwu druków PIT-11 dla każdego ze stosunków pracy czy wystarczające są umowy o pracę, 4. Czy podatnik ma obowiązek corocznego składania płatnikowi wniosku o podwyższenie kosztów z tytułu pracy w dwóch zakładach pracy i zamieszkania poza miejscem wykonywania pracy, 5. Czy istnieje podstawa prawna zmniejszenia przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w roku 2005 i 2006 do limitu 1533,84 zł mimo dwóch umów o pracę i czy podatnik powinien żądać od płatnika poprawnego naliczania kosztów.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-44/06/PK
  Czy wynagrodznie finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzystają ze zwolnienia z pdof?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-1/06/ED
  Czy z tytułu wypłat zapomóg pieniężnych przyznanych z Funduszu Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz Członkom ich rodzin nie ciążą na wnioskodawcy - Zakładzie Karnym obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-26-06
  Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach ( PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-17/06
  Czy spółka powinna ubruttawiać wartość świadczeń ponoszonych za pracownika będącego na urlopie bezpłatnym w celu obliczenia i poboru podatku oraz czy powinna tylko wykazywać przychód ze stosunku pracy w PIT-11 bez odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415/24/06
  dotyczy obowiązków wspólnoty mieszkaniowej w związku z wypłatami na rzecz przewodniczącej zarządu tej wspólnoty
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-35/06/PK
  Czy w wyniku opłacania przez spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, powstaje u nich przychód?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-I-415/4MM06
  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2006r. / data wpływu do tut. Urzędu 27.04.2006r./ w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Podatnik w dniu 27.04.2006r. zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ? czy jako następca prawny zmarłej żony ma obowiązek sporządzić i złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącz ...
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-22/06
  Czy firma może odliczać dokonane wpłaty na PFRON od podatku dochodowego od osób fizycznych w deklaracji PIT-4?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-82/128/06/AG
  Czy dochody z tytułu wygranej w konkursie - opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/2006
  Czy w przypadku gdy pracodawca nieprawidłowo obliczył, odprowadził i wykazał w PIT-11 zaliczki z tytułu podatku dochodowego pracownik jest zmuszony do zapłaty podatku?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/23/2006
  W jaki sposób należy obliczyć zaliczki na podatek dochodowy w przypadku wyboru uproszczonej formy wpłaty zaliczek - art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/06/PK
  Czy z tytułu przekazywania osobom fizycznym przychodów z zagranicznych papierów wartościowych ciążą na Banku obowiązki płatnika?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/144/DJW/06
  Czy w przypadku, gdy podatnik nie osiąga dochodów zobowiązujących go do płacenia podatków /wg obowiązujących przepisów/ nie jest konieczne składanie PIT 4.
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415/8/2006
  Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OD.II]415/1/9/05
  W jakiej formie i w jakim terminie winien płatnik przekazać pracownikowi informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/2/06
  Czy wypłacając stypendia i zasiłki szkolne na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 jako płatnik winien sporządzać informację PIT-8S ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-16/06
  Czy w deklaracji PIT-4 płatnik powinien wykazać podstawę opodatkowania w pełnych złotych czy w groszach ?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/15/06
  Czy w związku z nabyciem prawa do ulgi odsetkowej przysługuje odliczanie owych odsetek od dochodu w trakcie roku, w składanych deklaracjach PIT-5 za następne lata ?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-17/06/A.G.
  W jaki sposób organ egzekucyjny winien wypełnić obowiązek płatnika podatku dochodowego w przypadku gdy wierzyciel nie wskazał wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowej ?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-16/06/A.G.
  W jaki sposób organ egzekucyjny winien wypełnić obowiązek płatnika podatku dochodowego w przypadku gdy wierzyciel nie wskazał wszystkich danych niezbędnych do wypełniania deklaracji podatkowych ?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSPDFD1/415/17/06 PBB1/415-445/06
  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2006 r., (wpłynął w dniu 20.01.2006 r.) uzupełnionym pismem złożonym w dniu 21.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - składania deklaracji PIT-5 jest nieprawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek wo ...
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1-1/MM/06
  Pytanie w sprawie wysokości opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Niemczech i będące udziałowcami.
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/25/06
  Czy płatnik ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty odsetek ustawowych należnych od nieterminowej wypłaty świadczenia przedemerytalnego?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/25/06
  Czy płatnik ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty odsetek ustawowych należnych od nieterminowej wypłaty świadczenia przedemerytalnego?
 423. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415/OD/1/2006
  Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i w konsekwencji powinien sporządzać stosowne deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ulgi w odpłatności za energię elektryczną w stosunku do uprawnionych osób, które nie są lub nie były związane stosunkiem pracy (pracownicy, emeryci, renciści, byli pracownicy przebywający na świadczeniu lub zasiłku emerytalnym oraz osoby uprawnione do ulgi po zmarłym pracowniku) ze spółką dystrybucyjną (wnioskodawcą)?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-10/2006
  "Czy można wyższą zaliczkę na podatek tj. 30% stosować już od początku roku podatkowego, czy tylko wtedy kiedy pracownik przekroczył próg podatkowy?"
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-4111-26/06/BS
  1. Czy wg obowiązujących przepisów kwoty zasądzonych przez Sąd odsetek ustawowych a także kwota zasądzonego rygoru natychmiastowej wykonalności, są wyłączone z pozycji dochodu (przychodu) i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu-tak jak to potraktował mój płatnik (dłużnik), 2. Od jakich pozycji winien być potrącony ewentualnie podatek i w jakich wysokościach procentowych,
 426. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IS/IN-5/06/MM
  Czy w imieniu podatnika deklarację PIT-5 może podpisać i złożyć jego pełnomocnik ?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-9/06
  Czy tryb rozliczenia z tytułu diet z członkami Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej tj. nie pobieranie miesięcznych zaliczek na podatek oraz sporządzanie informacji PIT-8C, jest prawidłowy ?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-31/06/KK/24902
  Podtanik zwrócił się z zapytaniem czy wartość środków czystości zakupionych przez Spółkę i przekazanych osobie fizycznej świadczącej usługi sprzątania, na podstawie umowy o świadczenie usług, jest przychodem dla tej osoby w świetle art. 13 pkt 8 updof, w związku z którym Spółka obowiązana jest obliczyć kwotę przychodu i potrącić stosowną zaliczkę na pdof.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I usb Xvi/415/7/06
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodów z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego od zagranicznej firmy z siedzibą na Giblartarze.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/11/1/06/LS
  Czy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych możliwe jest w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zastosowanie wyższej stawki tj. 40 % skali podatkowej ?
 431. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-74/16/AS/06
  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 9.01.2006 r. nr 1435/FO3/415-124/05/MG uznające Pani stanowisko wyrażone we wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu emerytury zagranicznej jako nieprawidłowe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a - odmówić uchylenia zaskarżonego postanowienia. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 27.10.2005 r. uzupełnionym w dniu 17.11.2005 r. zwróciła się Pani do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z wnioskiem o udzielenie pisemn ...
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2/WG/06
  Czy wypłacone na podstawie ugody odszkodowanie stanowi przychód z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez podmiot wypłacający takie odszkodowanie ?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-6/06
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. podlega sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze spadku
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-4-06-Ago
  Który organ podatkowy jest właściwy na terenie województwa małopolskiego dla nierezydenta prowadzącego działalność gospodarczą jako płatnik do składania deklaracji od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DZ/415/1/AZ/06
  Zastosowanie prawa podatkowego odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków unijnych osiąganych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą realizującego bezpośrednio cele Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-10/06
  - dotyczy obowiązeku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zamieszkałemu na terytorium Litwy.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-1/06/JS1
  Czy pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia określonego w art. 32 ust. 1a ustawy winien składać płatnikowi każdego roku oświadczenie?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06/1
  Czy zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych za miesiąc grudzień 2005 r. w miesiącu styczniu 2006 r. mają być zaokrąglone do pełnych złotych czy pełnych dziesiątek groszy.
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDF/415/42/2006/I/LH
  wykazania w informacji PIT-11 zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych rent i emerytur zagranicznych
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-70/05
  Czy i w jakiej formie należy potrącać podatek od przyznanego wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla: 1) emerytów i rencistów, 2) emerytów i rencistów własnych pracujących na część etatu, 3) pracowników, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne w 2004 r., 4) pracowników - członków związków zawodowych z funduszy związków zawodowych ?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/468/2/06/JK/1
  Czy firma powinna pełnić rolę płatnika w przypadku wypłat z fuduszy związków zawodowych posiadających NIP i REGON , czy też związki zawodowe powinny na wypłacone świadczenia wystawić PIT-8C?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDz/415-3/06
  Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną zagraniczną na zasadzie umowy zlecenia który nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski ,natomiast posiada zameldowanie na pobyt czasowy i status nie rezydenta ,osoby fizycznej zagranicznej .Zdaniem podatnika przychody z tytułu umów-zleceń osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne będą opodatkowane zgodnie z art. 29 ust1 pkt 1 ryczałtem w wysokości 20 %.. Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna przedstawi certyfikat rezydencji, zgodnie z art.19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , nie będzie w Polsce opodatkowana w ogóle, jako tak zwane inne dochody. W takim przypadku obywatel Rosji otrzyma tylko informację IFT-1/ IFT-1R.
 443. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF
  Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz, ma prawo do składania deklaracji PIT-5, podpisywanych wyłącznie przez siebie?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-4/06
  Czy w przypadku śmierci emerytki (byłej pracownicy) i umorzeniem przez zakład pracy niespłaconej przez nią pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS na Spółce jako płatniku podatku dochodowego ciąży obowiązek wystawienia deklaracji PIT od umorzonej części pożyczki i komu taki dokument należy wystawić ?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-5/06
  Czy zasądzona przez sąd na rzecz pacjenta szpitala renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-64/05
  Na kim spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży obrazów w ramach działalności artystycznej: za pośrednictwem galerii, firmie, osobie prywatnej?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/9/2006
  Spółka realizuje kontrakt na budowę autostrady jako podkonsultant. W związku z powyższym zatrudnia pracowników na stanowiskach inspektorów robót budowlanych. Kontrakt finansowany jest ze środków funduszy spójności oraz z budżetu państwa. Czy wypłacone wynagrodzenia pracowników są zwolnione z podatku dochodowego ?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-96/05/PK
  Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/6/HG/06
  czy istnieje obowiązek poboru zaliczek na podatek od wypłaconego wynagrodzenia członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i obowiązek składania deklaracji na zaliczki miesięczne ?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-6/06/PK
  Jak należy wypełniać informację IFT-3/IFT-3R?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/23/2/05
  Czy wartość szczepionki przeciwko grypie, tężcowi, błonicy, kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo rdzeniowych oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ufundowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej stanowi dla podległych funkcjonariuszy przychód ze stosunku służbowego, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-30/05/06/MB
  Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,00 zł,czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-47/06
  Dotyczy obowiązku wpłaty przez spadkobierę po śmierci płatnika pobranych a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń oraz sposobu postępowania przy rozliczeniu działalności gospodarczej zmarłego podatnika.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-85/05/3062/06
  Czy pracodawca, w związku z udzieloną pracownikowi zaliczką na poczet należnej w przyszłości premii, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu jej wypłacenia, oraz czy w przypadku zwrotu wyżej wymienionej zaliczki przez pracownika przed uzyskaniem prawa do premii, firma jako płatnik powinna ten zwrot ująć w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, w miesiącu otrzymania zwrotu, t. j. w bieżącej delakracji PIT-4, czy też skorygować deklarację PIT-4 dotyczącą miesiąca wypłaty na rzecz pracownika tej zaliczki na podstawie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/123/05/MJ
  Czy osoba, która posiada stosowne pełnomocnictwo od Spółki do podpisywania deklaracji PIT-4, PIT-8A ma prawo podpisywać się na tych deklaracjach? Temat niniejszego zagadnienia dotyczy art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-3/06/MCz
  Od jakiej kwoty wynagrodzenia adwokata za pomoc prawną świadczoną z urzędu: brutto (z podatkiem VAT), czy netto (bez VAT) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19%?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-62/05
  Czy wystarczy sporządzić jedną informację IFT za cały rok kalendarzowy, umieścić w niej numer podatkowy obowiązujący na koniec roku podatkowego (tak jak jest to robione dla podatników krajowych) oraz zsumować dochody cudzoziemca za okresy obowiązywania różnych numerów podatkowych cudzoziemca, czy też należy sporządzić odrębne informacje IFT za okresy obowiązywania różnych numerów podatkowych cudzoziemca oraz wykazać w nich odrębnie jego dochody osiągane w tych okresach ?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-39/6196/JM/05
  Spółka zatrudnia pracowników na etatach piłkarzy i szkoleniowców. Pracownicy poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę uzyskują również dochody z tytułu działalności sportowej, o której mowa w art. 13 pkt 2 (kontrakty, nagrody za wyniki sportowe).Spółka zwróciła się z pytaniem: - czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściwejest zastosowanie skali podatkowej tylko do dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, czy skala ta również dotyczy dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 2. Zdaniem podatnika nie należy różnych tytułów przychodów łączyć przy wyliczeniu zaliczkina podatek według skali podatkowej.
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/410/131/05/KR
  W związku z komentarzem sędziego NSA z dn. 03.10.2005r (Rzeczypospolita z dnia 04.10.2005r) zalecającym indywidualne rozpatrywanie prawa do podpisywania deklaracji w konkretnej sprawie, zwracam się z prośbą o potwierdzenie dla prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej możliwości udzielenia osobie trzeciej pełnomocnictwa do podpisywania wszystkich wymienionych na wstępie deklaracji podatkowych w imieniu podatnika, bądź jej odrzucenie poprzez wskazanie przepisów ustaw, uniemożliwiających zastosowanie instytucji przedstawicielstwa dla czynności podpisywania deklaracji wymienionych na wstępie niniejszego pisma.
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-49a/2005
  Czy dochody z odsetek od środków zgromadzonych na wspólnym rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym winny być opodatkowane odrębnie dla każdego współwłaściciela?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-177/05/GS
  Podatnik został wpisany na listę mediatorów sądowych. Zwraca się z zapytaniem od jakiej kwoty powinien być naliczany podatek przez sądy ?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.1-415/3/2005
  Zasady obliczania, poboru i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń zasądzonych przez sąd, a wypłaconych w drodze egzekucji przez komornika.
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/33/167-II/05
  W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r. Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/52/05
  Czy wypłacany rolnikom "zwrot kosztów" za zbieranie danych i prowadzenie książek rachunkowych stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu i jakie obowiązki z tytułu dokonywania tych wypłat ciążą na płatniku?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/34/05/AG
  Wniosek dotyczy właściwości urzędu skarbowego w przypadku spełniania przez płatnika obowiązków wynikających z art. 37 i 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-415/35/AG
  Wniosek dotyczy wypłaty wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2005r. i sporządzenia deklaracji PIT-4 na podstawie art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/129/1/2005
  Czy w związku z 5-cio letnim okresem przedawnienia się zobowiązań podatkowych, Spółka prawidłowo rozliczyła w miesiącu maju 2005 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstałe od miesiąca VII 1999 r. do miesiąca XI 1999 r.?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/37/05/AG
  Wniosek dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzania, dla pracowników przejętych, informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/76/2005
  Czy wyznaczony przez płatnika pełnomocnik może podpisywać deklaracje PIT-4 i PIT-8 ?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/16/2005
  Czy ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych wypłacone Wójtowi oraz innym pracownikom samorządowym korzystają ze zwolnienia od podatku? Zdaniem płatnika przychody powyższe są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-185-29/UR/05
  Czy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej zawieszonej od 1998 roku ma obowiązek corocznego zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania oraz czy podatnik ma obowiazek składania miesięnej deklaracji PIT-5 oraz czy zeznanie roczne w tym podatku należy złożyć na druku PIT-36 przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-53/05
  Jednostka pyta: czy zatrudniając pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło przy realizacji ww. projektów, może skorzystać ze zwolnienia stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 i tym samym nie będzie potrącała zaliczek na podatek dochodowy ?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/pł/415/T-10/10/05
  Czy do płatnika należy pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów otrzymanych przez radcę prawnego z tytułu zakończonych spraw sądowych, wypłacanych przez następcę prawnego?
 474. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-G/415-25/05/P
  Uczestnicy Spółki jawnej wnioskiem z dnia 24.01.2005r. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościanie o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka, środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznacza m. in. na pomoc indywidualną dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.W ramach tych świadczeń Spółka wypłaca należności określone jako ?wczasy pod gruszą? dla osób niepełnosprawnych, które zalicza do wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Pytanie dotyczy kwestii: czy ww. świadczenie jako pomoc indywidualna udzielona nie pełnosprawnym pracownikom, na zorganizowany we własnym zakresie w ...
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/15/2005
  Czy ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem płatnika w/w ekwiwalenty podlegają opodatkowaniu.
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 40RPŁ/415/72/2005
  Czy sąd zlecając wykonanie czynności o których mowa w art.13 pkt.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych adwokatom, biegłym sądowym lub tłumaczom przysięgłym prowadzącym działalność gospodarczą jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-547/05
  Zwracam się o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia w związku z nagłym zgonem mojego męża w dniu 07.03.2005 roku 1. sposób rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z PIT-5L za okres 01.03.2005-07.03.2005, oraz sposób rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z PIT-4 za w/w okres 2. sposób rozliczenia i złożenia zeznania za 2005rok PIT-36L .
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-45/03/05
  Czy na pisemny wniosek pracownika dotyczący zaniechania potrącania kosztów uzyskania przychodu ponad obowiązujący w danym roku limit, Spółka będąca drugim płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może pozytywnie rozpatrzyć podanie pracownika ?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/05/PK
  Czy kwoty wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z tytułu zmiany miejsca pracy są zwolnione z podatku dochodowego jako kwoty wypłacane z tytułu przeniesienia służbowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 14?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/25/05/AG
  Wniosek dotyczy pobrania podatku dochodowego od osóbfizycznych w związku z powstaniem dochodu u wspólników spółki, będącychosobami fizycznymi, w wyniku Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/27-I/138/05
  Czy wynagrodzenia własnych pracowników Agencji realizujących bezpośrednio cel Projektu, finansowanego ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 482. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-129/05/P
  Czy płatnik postąpił prawidłowo ujmując w informacji PIT 11 przychód pomniejszony o kwoty stanowiące równowartość diet, pomimo że diety pracownikowi nie przysługiwały?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/4115/75/05
  Czy od wypłaconych na podstawie wyroku sądu świadczeń z tytułu zaległych wynagrodzeń za lata ubiegłe w kwocie netto należało potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/37/3/05
  Czy wystawioną fakturę VAT w ramach osobiście wykonywanej działalności - w sytuacji gdy uzyskiwane są jednocześnie przychody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
 485. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-290/2005
  Czy komornik sądowy pełni obowiązki płatnika z tytułu wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń za pracę na podstawie art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/13/2005
  Sąd jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek od dokonywanych wypłat należności adwokatom i radcom prawnym za świadczone przez nich usługi obrony z urzędu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona w postanowieniu sądu. Niektórzy z adwokatów są podatnikami VAT i do postanowienia wystawiają fakturę VAT określającą kwotę brutto, należny podatek VAT oraz kwotę netto. Czy podstawą naliczenia 20% kosztów uzyskania przychodu oraz 19% zaliczki jest przychód netto wynikający z faktury VAT czy też przychód brutto określony w postanowieniu sądu?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-64/05/MS
  Czy z tytułu wygranych w konkursach, wypłacanych na rzecz agentów, prowadzących działalność gospodarczą na rzecz spółki ciążą na niej obowiązki płatnika?
 488. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117-156/05/0I
  Jakie są zasady oblicznia przez płatnika (w swietle obowiązujących przepisów) podatku od wynagrodzeń z tytułu pomocy prawnej z urzędu - adwokata ?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-31/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Firma X w upadłości nie wypłaciła dla swoich pracowników wynagrodzeń ze stosunku pracy za okres sierpień 2002r. - luty 2003r. Płatnik nie potrącił i nie odprowadził do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od niewypłaconej kwoty wynagrodzeń za okres od miesiąca sierpnia 2002 r. do miesiąca lutego 2003 r. mimo, że wykazał kwoty tych zaliczek:a) w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002r. (PIT-11),b) w deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat sporządzonych za miesiące sierpień - listopad 2002 r.Urząd Skarbowy zgłosił powyższe zobowiązania podatkowe sędziemu komisarzowi, jako wierzytelność która będzie zaspakajana w kolejności wynikającej z art. 342 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535). W związku z powyższym powstaje pytanie, czy Syndyk zaspokajając w podziale funduszów masy roszczenia pracowników z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń za okres od sierpnia 2002 r. do lutego 2003 r. ma obowiązek odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych. W ocenie wnioskodawcy Syndyk zaspakajając w podziale funduszów masy roszczenie pracowników z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od tych wynagrodzeń, ponieważ zaległość podatkowa powstała z braku odprowadzenia przez upadłego płatnika zaliczek wykazanych w wyżej wymienionych miesięcznych deklaracjach PIT-4.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-45-05-AK
  Czy istnieje możliwość sporządzenia jednej informacji PIT-11/8B o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2005 r. w przypadku zmiany płatnika?
 491. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0054/05
  Czy od kwot wypłacanych polskim uczestnikom funduszu w związku z umorzeniem ich tytułów uczestnictwa lub w związku z innymi przysługującymi im od funduszu świadczeniami na spółce ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-27/05
  dotyczy konieczności ponownego naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych przez Sąd wynagrodzeń adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu i biegłych sądowych wykonujących czynności na zlecenie Sądu na podstawie postanowienia Sądu w przypadku gdy faktury VAT wystawione przez adwokatów i biegłych sądowych wpływają do Sądu dopiero po wypłacie wynagrodzenia.
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-106/111797/05
  Czy płatnik postąpił prawidłowo wystawiając pracownikowi informację PIT-8C za 2002 r. w związku z wypłatą zaległego wynagrodzenia - tzw. "13-tej" pensji - przez komornika sądowego?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-5/05/AB
  Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8S i PIT-11 dla uczniów i studentów pobierających stypendia?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/18/05/PD
  Czy prawidłowym było nieprowadzenie księgi przychodów i rozchodów od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej kwotą podatkową? Czy prawidłowym było ustalenie dochodu za miesiąc czerwiec uwzględniając stan remanentowy na koniec tego miesiąca? Czy wpisanie spisu z natury w dniu 01.07.2005 r. do sięgi przychodów i rozchodów będzie podstawą do ustalenia dochodu za rok podatkowy 2005?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/370/Z/K/05
  Czy Galeria sztuki będzie płatnikiem podatku od wykonanego dzieła - prac plastycznych - zgodnie z zawartą umową.
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IPD/415-26/05
  Czy zakład pracy powinien po przeprowadzonej kontroli w 2005 r. przez ZUS, stwierdzającej nadpłatę składki zdrowotnej zatrudnionych pracowników za lata 2002-2004, dokonać korekty informacji PIT-11 i zeznań rocznych pracowników za lata ubiegłe tj. 2002-2004?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-40/05/70814
  Zapytanie podatnika dotyczyło: ustalenia kursu walut, po którym należy przeliczać na złote polskie wynagrodzenie pracowników wyrażone w umowach o pracę w euro, t. j. według kursu kupna z dnia otrzymania lub postanowienia do dyspozycji podatnika ogłoszonego przez bank, z którego usług korzysta podatnik, czy po kursie, po którym płatnik kupowałby walutę w banku, czyli po kursie sprzedaży.
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-44/05/70812
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w Polsce od dochodów pracowników skierowanych do pracy we Francji po przekroczeniu 183 dni pobytu za granicą.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-103/101560/05
  Kto i kiedy płaci podatek w przypadku umów o dzieło zawartych z wykładowcami z zagranicy, będącymi osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz jakie stawki podatkowe obowiązują?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-26/2005
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz wykonując tego samego rodzaju usługi na zlecenie dla prokuratury i sądów, jako biegły sądowy, może rozliczać się z uzyskanych dochodów systemem podatku liniowego?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD/415/39/05
  Czy komornik zobowiązany jest do odprowadzania 19% podatku od osób fizycznych od kwoty zasądzonej jako należność główna wynikająca ze stosunku pracy, czy również od odsetek zasądzonych od należności głównej?
 503. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II/4117i-25/WB/05
  Czy prawidłowe jest pobranie przez bank podatku od dochodów kapitałowych od kwot wykupu obligacji skarbowych , zakupionych przez spadkodawcę bez dyskonta i nabytych w drodze spadku, w połączeniu z opłaceniem podatku od spadków i darowizn?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-29[1]/05/AM
  Czy organ wypłacający środki pochodzące z Funduszu Pracy obowiązany jest do sporządzania imiennych informacji PIT-8C ?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-45/05/PK
  Czy kwoty wypłacone na podstawie ugody sądowej z tytułu wypowiedzenia warunków umowy o pracę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-48a/05/KMP
  Czy zwrot członkowi rady nadzorczej kosztów za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych i finansowanych przez Spółkę szkoleń specjalistycznych stanowią przychód tych członków w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/415/189/72/KBU/05
  Spółka posiada wątpliwości, w jaki sposób powinny być opodatkowane przychody cudzoziemca osiągane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i formułuje zapytanie, czy cudzoziemcowi przysługuje prawo do zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 20 %, czy też przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali obowiązującej w Polsce, tj. 19, 30 i 40 %. Ponadto spółka zapytuje, czy należy połączyć dochody cudzoziemca osiągane ze stosunku pracy i z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i wykazać je w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT- 11?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/317/Z/K/05
  Czy urzędy gmin mają obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń za wykonywaną usługę wyceny nieruchomości (umowa zlecenie), czy też zaliczki na podatek dochodowy winny zostać odprowadzone bez pośrednictwa płatnika.
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-47/05/PK
  Czy na banku jako pośredniku w transferach pomiędzy swoimi klientami a podmiotami zagranicznymi, wypłacającymi dywidendy, odsetki i dyskonta, ciążą obowiązki płatnika?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/46/2005
  Czy równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacany emerytom lub rencistom - byłym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej stanowi ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego zwolnionego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-75/69148/05
  Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy ?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-72/64712/05
  Jaka jest wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez biegłych sądowych oraz tłumaczy przysięgłych na rzecz płatnika na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-39/05/KMP
  Czy z tytułu wypłacania nagród w konkursie fotograficznym ciążą na SPółce obowiązki płatnika?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-49/05/PK
  Czy wynagrodzenia pracowników, z tytułu realizacji programu na który została przyznana bezzwrotna pomoc zagraniczna, w części finansowanej z tej pomocy, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-13/05
  Czy w przypadku nie otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy Podatnik mógł sporządzić zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na podstawie innych posiadanych dokumentów ("pasków wynagrodzeń", umowy o pracę)?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/10/05
  W jaki sposób należy rozliczyć świadczenia poniesione przez spółkę na rzecz stażysty z tytułu sfinansowania kosztów jego szkolenia, w sytuacji gdy był on oddelegowany z Urzędu Pracy do pracy w spółce i w okresie szkolenia nie był jeszcze pracownikiem spółki?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-46/05
  Czy pracodawca może zlecić wykonanie usługi firmie opodatkowanej w formie karty podatkowej w przypadku, gdy przedsiębiorca jest równocześnie pracownikiem?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-42/05/KMP
  Czy z tytułu pośrednictwa w wypłacaniu swoim pracownikom dywidendy od spółki zagranicznej na Spółce ciążą obowiązki płatnika?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-19/05
  Zapytanie spółki dotyczyło - ustalenia państwa opodatkowania wynagrodzenia za pracę pracownika oddelegowanego do pracy na terenie Rumunii na okres dłuższy niż 183 dni.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-18/05
  Zapytanie Spółki dotyczyło - ustalenia sposobu określenia przez podatnika momentu przekroczenia 183 dni przebywania przez podatnika na terytorium Rumunii w ciągu roku kalendarzowego?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-15/05/KK/53186
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przychód uzyskany przez osoby fizyczne biorące udział w komputerowej grze internetowej jest przychodem uzyskanym na terytorium RP i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-26/05/KRJ
  Czy w wyniku przekształcenia kapitału zapasowego na zakładowy poprzez wydanie dodatkowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom ciążą na Spółce obowiązki płatnika?
 523. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0037/05
  Czy bank wypłacają przedmiotowe wynagrodzenie (odsetki) jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415/38/05/MT
  Kto winien odprowadzić zaliczkę na podatek od wypłacanych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w związku z zarządzeniem nieruchomością?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/128/05
  Czy przekazując kwoty pobranych zaliczek na podatek w określonej części na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, płatnik powinien uwzględnić wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypracowane, czy za m-c w którym wynagrodzenie postawiono do dyspozycji pracowników?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIPDF/415-25/2005
  Czy zasadne jest pobieranie przez bank zaliczek na podatek dochodowy od dochodu z tytułu emerytury zagranicznej i rozliczanie dochodu zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy podatek jest już potrącany w Stanach Zjednoczonych Ameryki ?.
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-35/05/KMP
  Czy na Spółce z tytułu pośrednictwa w zakupie tytułów uczestnictwa i wypłacaniu zysków z zagranicznych funduszy inwestycyjnych ciążą obowiązki płatnika?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-31/05/PK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciążą obowiązki płatnika?
 529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117 i-10/BZ/05
  Czy od dochodu osiągniętego z tytułu umowy zlecenia w kwocie niższej niż 2790 zł płatnik jest zobowiązany do naliczania , pobierania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P I/3/415-36/05
  1. Czy od świadczenia realizowanego z ZFŚS na rzecz byłego pracownika pobierającego obecnie świadczenie przedemerytalne należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? 2. Czy w przypadku istnienia obowiązku podatkowego podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-31/05
  Jak należy skorygować błędnie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2001-2003 od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, czy należy skorygować deklaracje PIT-11, PIT 40 i przekazać jeden egzemplarz pracownikowi?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-18/05
  Czy płatnik powinien skorygować informację PIT-8B dla adwokata za 2004r. jeżeli podatnik złoży obecnie faktury VAT za 2004 r.?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/18/2005
  Czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/23/2005
  Czy Kółko Rolnicze zobowiązane jest zapłacić 19 % podatek od udziałów wypłaconych członkom Kółka na podstawie uchwały Zarządu Kółka Rolniczego ?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/18/2005
  Płatnik zwrół się z zapytaniem o to " czy zgodnie z przepisami zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, od zaległej odprawy z przyczyn dotyczących pracodawcy - byłemu pracownikowi, winien potrąć i przekazać do Urzędu Skarbowego z zasądzonej należnej kwoty brutto - pracodawca, czy natomiast całość zasądzonej kwoty (łącznie z należnym podatkiem) przekazać pracownikowi w celu uiszczenia przez niego należnego podatku".
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/22/2005
  Czy płatnik Gminna Spółdzielnia "SCh" ma obowiązek pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu podwyższenia udziałów czlonków spółdzielni w związku z podziałem części nadwyżki bilansowej?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS/DPM.4/415/39/1/2005
  Wobec wątpliwości płatnik sformułował zapytanie - czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych turnusy zdrowotne stanowiące nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika i finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/11/5/05/LS
  Jakie obowiązki ciążą na płatniku, w przypadku zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej ?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-21b/05/KMP
  Czy z tytułu dokonywania wypłat zwaloryzowanej sumy ubezpieczenia w razie dokonania przez ubezpieczonego całkowitego wykupu na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/30/14/05
  Czy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia, której stronami są osoba prawna i jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/19/05
  Czy przychody adwokata z tytułu ustanowienia obrony z urzędu lub pełnomocnictwa, w wyniku przyznawanej przez sądy powszechne bezpłatnej pomocy prawnej powinny być traktowane jako przychody z wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej ?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/60/2005
  1. Czy od wypłaconego w Polsce wynagrodzenia w EURO w przeliczeniu na PLN, ustalonego dezyzją sądu, należy potrącić podatek wg stawek podatkowych obowiązujących w Polsce w 2005 r., pomniejszając podstawę opodatkowania o diety z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu jakie obowiązują w 2005 r. ? 2. Czy wypłacić wynagrodzenie wg zasad określanych wyżej, jednak nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodu i diet, gdyż wynagrodzenie odnosi się do lat ubiegłych, zaś koszty i diety zostały pracownikowi uwzględnione w wypłacanym wynagrodzeniu podstawowym ? 3. Czy wypłacać wynagrodzenie zasądzone wyrokiem sądu, pomniejszając podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu jakie obowiązują w 2005 r. ?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IPD/415-15/05
  Jakie elementy należy wypełnić w PIT-11/8B sporządzonym przez zakład pracy w przypadku, gdy komornik sądowy, zamiast płatnika określonego w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje wypłaty wynagrodzeń pracownikom na podstawie wyroku sądu?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-406/26/05
  Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należności ?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-42/05/41396
  Jakie są zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy w Libii w sytuacji braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/18/05
  Czy w przypadku preferencyjnego nabycia przez pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, zakładowych budynków i lokali mieszkalnych, których nie byli najemcami, przychód podlegający opodatkowaniu stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową tych lokali określoną przez rzeczoznawcę a kwotą faktycznie zapłaconą ?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/05
  Czy z tyt. zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie, PIT-11/8B należy składać po każdej umowie czy po zakończeniu roku podatkowego?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/3/1/05
  Czy w sytuacji pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od przychodu zwolnionego z opodatkowania i wystawienia informacji PIT-11/8B, należy z urzędu wystawić skorygowane informacje PIT-11/8B?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/14/2005
  W jaki sposób i od czyich dochodów należy pobrać podatek dochodowy w przypadku przekroczenia w danym miesiącu kwoty 380 zł, skoro dziecko nie jest podatnikiem.
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/16/2005
  Czy w sytuacji kiedy uczeń pobiera "wynagrodzenie za praktyczne przyuczenie do zawodu" cała kwota pobieranego przez niego stypendium szkolnego będzie podlegała opodatkowaniu.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/15/2005
  Czy należy potrącić podatek dochodowy od wypłaconej kwoty powyżej 380 zł, jeżeli wypłata przyznanego stypendium następuje łącznie za kilka miesięcy.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0010/05/BD
  Jakie są obowiązki Spółki z o.o. jako płatnika w sytuacji udostępnienia nieodpłatnie osobie fizycznej świadczącej w ramach działalności gospodarczej usługi dealerskie - towarów (mebli, stolarki okiennej itp.) do ekspozycji, bannerów reklamowych z logo Spółki oraz komputerów wraz z oprogramowaniem?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/13/2005
  Czy zwolnienie kwoty 380 zł miesięcznie należy stosować w stosunku do każdego dziecka, czy też do rodzica pobierającego stypendium na swoje dzieci.
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-76/05/1/AM
  Kto ma zapłacić podatek od wyegzekwowanych przez komornika w 2004 roku wynagrodzeń należnych za czas pracy w firmie X ?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/415/4/2005/AK
  Czy opodatkowaniu PDOF podlegają przychody z tytułu wypłaconych uczniom i studentom stypendiów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych, przyznanych na podstawie uchwały X z dnia 11.10.2004r.?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/415/4/2005/AK
  Czy podstawę opodatkownia stanowi w tych przypadkach miesięczna kwota przyznanego stypendium, czy kwota faktycznie wypłacona w danym miesiącu?
 557. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-3/USWIEL/2005/JF
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu Nr IX-005/212/176/Z/K/05 z dnia 28.04.2005r., odmawia uchylenia w/w postanowienia. W dniu 31.03.2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.04.2005r.). Z treści wniosku wynika, że od 2002 r. prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą. Na 2004r. wybrał Pan opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19%, skład ...
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-8/05
  1) Czy w związku z wypłacaniem stypendiów socjalnych na podstawie ustawy o systemie oświaty należy wystawiać informację PIT-8S ze wskazaniem ucznia - osoby małoletniej w przedziale wiekowym 7-18 lat, oraz czy obowiązek wykazania wypłaconego stypendium w informacji PIT-8S powstaje w momencie wypłaty, czy w poszczególnych miesiącach którego stypendium dotyczy? 2) Czy w przypadku jednorazowej wypłaty stypendium przekraczającej kwotę 380,00zł należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-056/05
  Czy podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce i wykonujący pracę na terytorium polski ma obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od zagranicznego pracodawcy ?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-30/05
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania kwoty umorzonej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla żony zmarłego pracownika.
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/103/05
  Na kim ciąży obowiązek odprowadzenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej pracownikowi kwoty zaległego wynagrodzenia na mocy ugody sądowej?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/71/05
  Czy płatnik właściwie postąpił wystawiając pracownikowi informację o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) tytułem wypłaconego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę ?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/423-KK-I-10/2005
  Czy podatnicy (wspólnicy, których udziały są umarzane) mają płatnikowi udowadniać fakt poniesienia kosztów nabycia/objęcja udziałów dokumentami źródłowymi, czy wystarczy złożenie przez każdego z nich spółce oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/196/155/Z/K/05
  Czy wynagrodzenie syndyka wypłacane wg postanowienia Sądu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze źródła, działalność gospodarcza PIT-5 z uwagi na interpretację w zakresie podatku VAT zgodną z wykładnią Ministra Finansów ?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7/05
  Czy sąd rejonowy ma obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanego adwokatom będącym podatnikami podatku od towarów i usług wynagrodzenia za obronę z urzędu?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7/05
  Czy sąd rejonowy ma obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanego adwokatom będącym podatnikami podatku od towarów i usług wynagrodzenia za obronę z urzędu?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-22a/BR/05
  - dotyczy potrącania zaliczek na podatek dochodowy od zawartych umów o dzieło.
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-23/05/KMP
  Czy finansowanie pracownikom ze środków nie pochodzących z funduszu socjalnego imprez integracyjnych nie powoduje powstania u nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof ze względu na niemożność określenia kwoty świadczenia przypadającej na konkretnego pracownika z uwagi na pokrywanie kosztów imprez w formie ryczałtu?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/12/05
  Zasady obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zasądzonych przez sąd zaległych wynagrodzeń za pracę, wypłacanych w drodze egzekucji przez komornika.
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-16/05
  Czy w informacjach PIT-11 należy wskazać kwotę składek zdrowotnych obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu, czy kwotę składek zdrowotnych pobranych w roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-10-05
  Czy płatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy z tyt. wypłaty zaległego wynagrodzenia na podstawie ugody sądowej (zakład pracy został zlikwidowany)?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-28/05/KMP
  Czy Płatnik nie może zastosować koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof dla wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dotyczących tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej oraz życiorysów do przetargu, gdzie nie następuje przeniesienie praw autorskich?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDO/415-25/05
  Czy od przychodow biegłych działających na rzecz Policji, płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli biegły złoży oświadczenie, iż prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą ?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415/17/05/HK
  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetki od wypłaty wynagrodzenia po terminie? 2. Jaki jest sposób rozliczenia dochodu uzyskanego w 2004 roku, w przypadku otrzymania od komornika zaległego wynagrodzenia w kwocie netto?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-10/05
  Czy podatnik wnoszący aportem do spółki z o.o. całe prowadzone przedsiębiorstwo zwolniony jest z obowiązku ustalania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej? Od którego momentu podatnik może zaprzestać składać deklarację na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-5) w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/25/05
  dotyczy obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla członków związku zawodowego otrzymujących bony towarowe
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/6/2005
  1. Czy wypłaty wyżej opisanych odszkodowań wypłaconych w roku 2004 i 2005 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy spółka jako dokonująca wypłaty w imieniu inwestora ma obowiązek przekazać ww. osobom PIT-8C? 2. Jeżeli nie podlegają, to czy mimo wszystko należy wykazać uzyskany z tytułu odszkodowania przychód w zeznaniu podatkowym i odliczyć jako przychód zwolniony z opodatkowania względnie przychód, od którego Minister Finansów zaniechał poboru podatku? 3. Jeżeli nie podlegają, to w jakim trybie należy wystąpić do odpowiednich Urzędów Skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (czy jest niezbędna korekta zeznania rocznego podatnika)? 4. Jeżeli tak (pozytywna odpowiedź na pytanie 1 lub 2), to w którym miejscu zeznania podatkowego wykazać uzyskany przychód?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-9/05
  Jaki obowiązuje podatek dochodowy, w przypadku osiągania dochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za wykonywaną pracę na podstawie zawartej umowy o dzieło z firmą niemiecką?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-101-5/05
  Spółka dokonywała skupu akcji własnych od pracowników w celu ich umorzenia, czy od wypłaconych pracownikom przychodów Spółka jako płatnik prawidłowo pobierała zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% przychodu.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-16/05/KRJ
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w momencie uzyskania dochodu ze zbycia jednostki uczestnictwa francuskiego Funduszu Inwestycyjnego i czy podatek płacony jest w Polsce czy we Francji? Czy będzie to jedyny podatek oraz według jakiej stawki podatkowej powinien być płacony? Czy płatnikiem podatku od ewentualnego dochodu ze zbycia jednostki uczestnictwa francuskiego Funduszu Inwestycyjnego jest osoba fizyczna?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/4/05
  Czy podatnik w latach 2003 i 2004 w trakcie roku podatkowego miał obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z osiąganymi w trakcie roku podatkowego przychodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych oraz dywidendami otrzymywanymi w związku z posiadaniem takich papierów wartościowych ?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/ 4 /2005
  Zakład Karny dofinansowuje do kosztów wycieczki zorganizowanej na byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, członów ich rodzin oraz osobom uprawnionym do renty. Dofinansowanie do wycieczki będzie polegało na pokryciu przez Zakład przedstawionych przez upoważnioną osobę faktur, obejmujących np. transport, noclegi lub wyżywienie w ośrodku wczasowym Służby Więziennej. Zdaniem pytającego powyższe dofinansowanie należy opodatkować.
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/7/2005
  Czy płatnik może zamiast komornika sporządzać i przesyłać podatnikom i organom podatkowym deklaracje i informacje o wypłaconych przez komornika, zamiast płatnika kwotach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/33/5/3/05
  Spółka do dnia 09-12-2004 r. włącznie posiadała status pracy chronionej. W tym też dniu wypłaciła wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad 2004 r., zgodnie z regulaminem wynagradzania. Czy w przedstawionej sytuacji pobraną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń należy przekazać odpowiednio na PFRON i ZFRON, czy też w całości do właściwego urzędu skarbowego?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-12-A/05
  - dotyczy sposobu wypełniania PIT-4 i PIT-11.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-12/05
  - dotyczy deklaracji PIT-4 oraz uprawnień do uwzględniania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy obliczony według skali 19% o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-5/05/OKP
  Kto jest płatnikiem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od dochodów z zysku osiągniętego przez pensjonariuszy domów opieki społecznej, prowadzących rachunek w banku?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/6/4110-130/05
  Jakie przepisy obowiązują odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną w Polsce oraz diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/9/49/05
  Postawione w piśmie zapytania brzmią:Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną?Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11 ?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/3/2005
  Obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń - od pracowników własnych i wynagrodzeń wyegzekwowanych od pracodawców (dłużników) dla pracowników (wierzycieli), sporządzanie deklaracji PIT-4 i PIT-11 przez komornika sądowego.
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-1/05
  Płatnik pyta czy od świadczenia wypłaconego pracownikowi z ZFŚS tytułem zwrotu kosztów za wycieczkę szkolną zorganizowaną przez Kościół, na której przebywało dziecko pracowanika (do lat 18) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/2/05
  Na terenie Spółki działają dwie odrębne orgaznizacje związkowe, zarejestrowane w KRS, posiadające osobowość prawną. Te organizacje swoim członkom w 2004 roku dały talony świąteczne. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakład pracy ma ująć wartość tych talonów do informacji PIT-11 lub rozliczenia PIT-40, które wystawia swoim pracownikom. Naszym zdaniem przychody pracowników ze stosunku pracy otrzymane od Spółki zakład pracy nie łączy z przychodami członków związków zawodowych otrzymanych od swoich organizacji związkowych i nie ujmuje do ww. druków. Uważamy, że związki zawodowe nie będące płatnikiem powinny sporządzić dla swoich członków PIT-8C (zgodnie z art. 42a oraz art. 20 Ustawy podatkowej), w którym uwzględnią wartość talonów świątecznych.
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/pł/415/T-27,T-36/2/05
  Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w sytuacji zawarcia kilka umów o pracę z jednym płatnikiem.
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-22/05/19460
  Przedmiotem zapytania podatnika jest ustalenie: czy kwota składki opłacana przez Spółkę z tytułu zawartej przez nią umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki stanowi przychód osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki, a tym samym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-12/05
  Czy od dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów doktoranckich, podyplomowych, magisterskich w specjalnościach zgodnych z potrzebami szkoły nie należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy ?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-12/MJM/05
  Czy konwersja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku zmiany funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, dokonana przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/3/05
  Czy płacąc w 2005 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej (wg art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatnik ma prawo do płacenia zaliczek w sposób uproszczony (na zasadzie art. 44 ust. 6b ustawy), jeżeli w roku 2003 nie prowadził działalności gospodarczej przez cały rok?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/4/05
  Czy płacąc w 2005 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej (wg art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz korzystając z uproszczonej formy płacenia zaliczek, w przypadku gdy w roku 2003 działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, wysokość zaliczki musi być wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-423-1/05
  Dotyczy wydatków ponoszonych przez Spółkę na opłaty związane z korzystaniem przez przewodniczącego rady nadzorczej z telefonu komórkowego.
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4115-1/05
  Czy od wypłaconego roszczenia z tytułu nadgodzin oraz za pracę w niedziele i święta przyznanego byłemu pracownikowi w wyniku ugody sądowej należy naliczyć i pobrać składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy? Czy przychód powinien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/I/2/2005
  W jakiej wysokości należy stosować koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.RPM/28/4/1/05
  Czy należy wystawić byłym pracownikom informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11, jeżeli obowiązek podatkowy nie został spełniony?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-10/05
  Stan faktyczny spółka składała do tut. urzędu skarbowego miesięczne deklaracje PIT-4, w których wykazywała naliczone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych oraz kwotę potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych (naliczonych) wynagrodzeń. Pracownikom wypłacono wynagrodzenia w całości za 9 miesięcy oraz częściowo za miesiące następne. Deklaracje PIT-4 sporządzane, w każdym miesiącu roku 2004, były w ten sposób jakby pracownicy otrzymali pełne wynagrodzenie co miesiąc.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-4/2/2005
  dot. stawki podatku, jaka musi zostać zastosowana przy obliczaniu kwot zaliczek w sytuacji gdy podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym oraz wybarł uproszczoną formę wpłacania zaliczek.
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/01/03/05
  W jaki sposób powinnam się rozliczać, jeżeli otrzymuję emeryturę krajową oraz emeryturę z Finlandii. Moim zdaniem podatek powinien być opłacany tylko w Polsce według skali podatkowej.
 606. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-1/05
  Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania wysokości kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT 11/8B w następującej sytuacji:Na podstawie art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych , za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. W 2004 roku rekompensata ławnika wynosiła 51,53 zł.Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensaty wypłacane ławnikom uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.Sąd wypłacający rekompensaty, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści w/w artykułu płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust.9 pkt 5 w/w ustawy, tj w 2004 roku 102,25 zł miesięcznie. Tak więc w sytuacji, gdy ławnik będzie brał udział w czynnościach sądowych tylko jeden raz w miesiącu, uzyskany przez ławnika przychód za dany miesiąc będzie niższy od kosztów uzyskania przychodów określonych ustawą. W związku z powyższym jakie płatnik po winie zastosować koszty uzyskania przychodów: 102,25 zł bez względu na wysokość uzyskanego przychodu, czy też 51,53 zł, tj w wysokości uzyskanego przychodu. Jakie koszty uzyskania należy zastosować w rozliczeniu rocznym w niżej przedstawionej sytuacji:Miesiąc przychód koszty uzyskania IV 5 1,53 zł 102,25 zł czy 51,53 złVI 103, 06 zł 102,25 zł XII 154,59 zł 102,25 złOgółem 309,18 zł 306,75 zł czy 256,03 złPonadto proszę o wskazanie, w której pozycji części E zeznania PIT- 1 1/8B należy ujmować przychody ławników z tytułu otrzymanych rekompensat.W związku z obowiązkiem wystawienia PIT-11/8B za 2004 rok do końca lutego b. r. uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi. (...) W uzupełnieniu naszego pisma z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie rekompensat ławnikom i rozliczeniu rocznym ławników, (...) w (...) stoi na stanowisku, że koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane w wysokości 102,25 zł miesięcznie -niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Również w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania przychodu powinny być wykazane w kwocie należnej, t j. będącej wielokrotnością kwoty 102,25 zł (w zależności od ilości miesięcy, w których ławnik uzyskiwał przychody), natomiast w przypadku, gdy w rozliczeniu rocznym (PIT 11/8B) koszty uzyskania będą wyższe od uzyskanych przychodów wówczas dochód do opodatkowania będzie wynosił 0 zł. (...)
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2/05/29052
  Czy komisja zakładowa związku zawodowego powinna pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od zapomogi wypłaconej swojemu członkowi w związku z jego pobytem w szpitalu oraz za pomocą jakiej deklaracji należy to uczynić?
 608. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SIP-179/BZ/04/05
  Ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie i wynagrodzenie chorobowe wypłacone żonie po śmierci pracownika. Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty w/w świadczeń.
 609. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-84/04
  Zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez fotografa i tłumacza ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
 610. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-64/04
  Czy od przekazanej zapłaty na konto firmy działającej na terenie Niemiec za udzielenie licencji na przedruk jej książki w Polsce, należy pobrać i odprowadzić w Polsce podatek dochodowy?
 611. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-60/04
  Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za dyżury lekarskie w budżetowych jednostkach ochrony zdrowia przed ich usamodzielnieniem się, zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi ?
 612. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/67/04
  dotyczy opodatkowania dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na konserwację zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków
 613. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-39/04
  Jak winny być przekazane, przez spółkę będącą zakładem pracy chronionej, zaliczki na podatek dochodowy od zakupionych bonów świątecznych dla pracowników ze środków ZFŚS ?
 614. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-1016/RS/04
  Czy należności wypłacane żołnierzowi zawodowemu w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% ?
 615. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-39/04
  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasad stosowania kosztów uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia w następujących przypadkach: - Czy należy stosować koszty uzyskania przychodu z wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego po ustaniu zatrudnienia?- Czy koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane przy wypłacie ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia?- Czy koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane przy wypłatach z funduszu socjalnego np. świadczenie urlopowe nauczyciela po ustaniu zatrudnienia ?
 616. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-24-04
  Czy bony towarowe, jakie zakupił dla swoich członków związek zawodowy, podlegają opodatkowaniu?
 617. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF 415/28/04
  Czy czynności pomocnicze wykonywane pod nadzorem Lekarza Weterynarii, polegające na badaniu poubojowym mięsa będą czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, czy będzie to działalność wykonywana osobiście ?
 618. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/103/04
  Czy kwota umorzonej pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie stanowić przychód żony zmarłego pracownika?
 619. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415-29/03/04
  Czy podlega opodatkowaniu pieniężna zapomoga "świąteczna" wypłacona przez zakładową organizację związkową na rzecz członka związku? Zapomoga ta będzie finansowana pieniędzmi pochodzącymi ze składek członkowskich. Zostanie ona wypłacona na podstawie wniosku członka związku, jej wysokość będzie uzależniona od jego sytuacji materialnej (dochód brutto na osobę).
 620. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/1CF/415/IP-64/04/UO
  Czy w przypadku pracownika przyjętego w trybie art. 23 Kodeksu pracy nowy pracodawca wystawia PIT-11 za cały rok, czy też poprzedni pracodawca wystawia PIT-11?
 621. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/348/PDI 423/14/2004
  Co jest dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych ?
 622. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415-28/03/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone nauczycielowi, w związku ze skróceniem wypowiedzenia umowy o pracę?
 623. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0764/03
  Czy w przedstawionej sytuacji przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów przy objęciu udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny - w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 624. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/29/2004
  Czy naliczenie kosztów uzyskania zostało dokonane prawidłowo? Czy powinien to zrobić nowy pracodawca, wystawiając jeden PIT-11 za cały rok, czy też ciąży na nim obowiązek rozliczenia jedynie za okres od dnia przejęcia do końca roku, a za wcześniejszy odpowiada poprzedni pracodawca?
 625. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/147/04/AM
  Podatniczka otrzymała z tytułu wygrania w konkursie organizowanym przez zakład pracy nagrodę w kwocie 5.000 zł, od której płatnik nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik w związku z dokonaną wypłatą wystawił informację PIT-8 C. Jak należy opodatkować nagrodę pieniężną otrzymaną z tytułu wygrania konkursu organizowanego przez zakład pracy? Jak należy postąpić, i jaki zapłacić podatek w przypadku, gdy płatnik nie pobrał od wygranej zaliczki na podatek dochodowy, tylko wystawił informację PIT-8C ?
 626. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/66/04
  W jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od wydanych przez naszą firmę talonów osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne płatne przez ZUS?
 627. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/405/04
  Czy wartość bezpłatnych, finansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia usług, polegających na udzielaniu porad, konsultacji, informacji oraz organizowaniu szkoleń i kursów, stanowi dla osób korzystających przychód podlegający opodatkowaniu ?
 628. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/WM/10/2004
  Czy pieniądze pochodzące ze składek pracowników innych nadleśnictw z przeznaczeniem na koszty leczenia i rehabilitacji pracownika, które wpłynęły na konto Nadleśnictwa w odpowiedzi na apel podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem od spadków i darowizn?
 629. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 40/RPŁ/415/1018/04
  Czy ugoda zawarta z pracownikiem poza Sądem jest opodatkowana?
 630. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-38/04
  Czy otrzymane na rzecz dziecka świadczenie rodzinne (renta sieroca z tytułu pracy zmarłego ojca w USA) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu w Polsce?
 631. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4112/1438/54087/04
  - Czy deklaracje PIT-4 za m-c XII/2004r. spółka przejmujaca winna złożyć w imieniu spółki przejmowanej do urzędu skarbowego właściwego dla spółki przejmowanej ?- Czy podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII/2004 spółka przejmująca winna przekazć ze swojego rachunku bankowego (rachunek bankowy spółki przejmowanej z dniem 1 stycznia 2005r. zostanie zamkniete) na konto urzędu skarbowego spółki przejmowanej po pisemnym zawiadomieniu o tym urzędu skarbowego spółki przejmowanej ?- Czy deklarcja PIT-4 za m-c styczeń 2005r. dotycząca wynagrodzeń wypłacanych pracownikom spółki przejmowanej za m-c grudzień 2004 winna być połączona z deklaracją spółki przejmującej składaną za m-c styczeń 2005r. i przesłana do urzędu skarbowego właściwego dla spółki przejmującej, czy też mają być zlożone osobne deklaracje i wysłane do urzędów skarbowych właściwych dla obydu społek ?
 632. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/326/JB/152/04
  - Czy Spółka pokrywając z własnych środków składki obowiązkowego ubezpieczenia zarządców nieruchomości, w przypadku gdy polisa wystawiona jest na zarządcę nieruchomości zatrudnionego na umowę o pracę w Spółce będzie mogła taki wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?- Czy dla pracownika wystąpi przychód z tego tytułu?
 633. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-51/04
  W jakiej wysokości należy pobrać podatek od bonów towarowych o równowartości 300 zł przyznanych osobom pracującym społecznie w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym ?
 634. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/98/2004
  dotyczy obowiązku sporządzania informacji imiennych w związku z uzyskiwaniem przez podatników dywidend
 635. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-6/04/193275
  Na jakich zasadach oraz komu płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy na podstawie wyroku sądowego zasądzono wypłatę wynagrodzeń ze stosunku pracy pracownikom zakładu na ręce osoby reprezentującej ich przed sądem?
 636. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-376/04
  Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.
 637. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/136/04
  Zapytanie płatnika dotyczy kwestii pobrania na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatku dochodowego od odsetek zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych Przyzakładowych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych, Szkolnych Kas Oszczędnościowych oraz Komitetów Rodzicielskich.
 638. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0670/04
  Czy różnica pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu warunków preferencyj-nych stanowi dla byłego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo-wym od osób fizycznych ?Czy nadleśnictwo zasadnie wykazało w PIT-8C kwotę przychodu w wysokości bonifikaty?
 639. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/226/2004
  1. Czy pracodawca w Polsce ma obowiązek sporządzania rocznej informacji o uzyskanych dochodach i odprowadzonym podatku ? 2. Czy pracownik zatrudniony cały rok w Niemczech i nie osiągający dochodów opodatkowanych w polsce ma obowiązek składać roczne zeznanie podatkowe tzw. "zerowe" ?
 640. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 40 /RPŁ/415/980/04
  Czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy obciążyć należności wypłacone pracownikowi, związane z wykorzystaniem do celów służbowych i prywatnych samochodu osobowego stanowiącego własność pracodawcy?
 641. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/284/04
  Dotyczy: opodatkowania przychodów rolników z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia książek dla rolników prowadzących rachunkowość rolną.
 642. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-516/MP/04
  Jak należy opodatkować przychody z osobiście wykonywanych usług na podstawie umowy zlecenia?
 643. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-2346/04
  W wyniku zawartej ugody z syndykiem masy upadłości podatnik otrzyma świadczenie pieniężne, stanowiące odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego. Wysokość odszkodowania przekracza kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali podatkowej. Czy od ww. świadczenia można naliczyć zaliczkę w wysokości 19%?
 644. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0823/04
  Czy jednostka jako płatnik podlega wyrejestrowaniu z ewidencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 645. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/35-2/2004
  Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 646. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-412/458/04
  Za jaki okres należy wystawić pracownikom PIT-11, w sytuacji, gdy zatrudnieni zostali na umowę o pracę od dnia 01.07.2004 r. ?
 647. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/57/04
  Czy wypłacany rolnikom "zwrot kosztów" za zbieranie danych i prowadzenie książek rachunkowych stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu i jakie obowiązki z tytułu dokonywania tych wypłat ciążą na płatniku?
 648. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/183/04/DK
  Kto jest obowiązany do wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu należnej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku gdy jednorazowa odprawa została wypłacona zwolnionej pracownicy z depozytu sądowego?
 649. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/211/2004
  Jak odprowadzać podatek dochodowy od osób, które pełnią w firmie funkcję członka zarządu spółki ?
 650. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 415/92/04
  Płatnik prosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej obowiązku składania informacji PIT-8C, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia dochodu przez akcjonariuszy nie będących pracownikami, od których Spółka odkupi akcje na podstawie art. 362 par. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
 651. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4100/413/04/PM
  W jaki sposób należy wyliczać podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej?
 652. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF1/415-37/III/2004
  Wykonuję pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło (przedmiotem umowy są głównie tłumaczenia), w których - poza umowami dotyczącymi tłumaczeń przysięgłych - przenoszę autorskie prawa majątkowe. Czy zaliczki na podatek dochodowy powinny być pobrane od kwoty wynagrodzenia powiększonej o podatek VAT ?
 653. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI-412/1611/2004
  Zmarł pracownik naszej spółdzielni. Jego najbliższa rodzina to siostra. Po zmarłym pracowniku pozostały do wypłaty: wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, udziały członkowskie. Czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, wypłacając spadkobiercy w/w należności (siostrze), należy potrącić podatek i wystawić PIT 8B ?
 654. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0571/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowane przez pracodawcę koszty uzyskania przychodu oraz sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 655. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/413-20/04
  Płatnik zapytuje, czy, a jeśli tak to w jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów osobie fizycznej pobierającej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta (przedstawiciela) upadłego w postępowaniu upadłościowym zgodnie z przepisami art. 85 § 2 i § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm.). Ponadto Spółka wyjaśnia, iż ww. osoba została powołana na reprezentanta upadłej Spółki w postępowaniu upadłościowym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, a następnie wpisana przez Sąd Rejonowy w Rejestrze Przedsiębiorców jako "osoba powołana w toku postępowania upadłościowego". Sędzia Komisarz stosownym postanowieniem ustalił dla ww. osoby wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł miesięcznie.
 656. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/412/WK/40/308/2004
  Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w okresie 2001-2004 r.
 657. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0688/04
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym spółki komandytowo-akcyjnej, jej komplementariusza oraz akcjonariuszy?
 658. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-110/04
  W jakiej wysokość zakład pracy powinien zastosować koszty uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji, gdy w danym miesiącu dokonał wypłaty pracownikowi dwóch wynagrodzeń?
 659. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-1-42-04-HK
  Czy zmieni się wysokość zaliczek uproszczonych obliczonych zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłacanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w spółce cywilnej, w przypadku, gdy jeden ze wspólników wystąpił ze spółki?
 660. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II/415/240/2004
  Czy Urząd Miasta jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wypłaconych rzeczoznawcom majątkowym z tytułu opracowania operatu szacunkowego?
 661. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-43/04
  Opodatkowanie wypłat z tytułu umów o dzieło zawieranych z obywatelami Ukrainy - artystami, uczestnikami festiwalu muzycznego, przy czym festiwal, a tym samym wynagrodzenia pieśniarzy i muzyków byłyby finansowane ze środków przekazanych Towarzystwu dla Natury i Człowieka - jako realizatorowi festiwalu przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundację ..., Fundację Wspomagania Wsi oraz holenderską Fundację ... ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy od rządu holenderskiego.
 662. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-5/04/163950
  Czy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 663. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/65/2004
  W jaki sposób należy opodatkować wypłatę dywidendy za 2003 r. dla spadkobiercy udziałów po zmarłym wspólniku spółki z o.o.?
 664. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/04
  Jak należy rozliczyć podatek dochodowy przy sprzedaży praw autorskich?
 665. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/143/04/BW
  Czy w związku z połączeniem dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, polegającym na przeniesieniu majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego, uczestnicy funduszu przejmowanego będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (od dochodu /przychodu/ z tytułu udziału w funduszach kapitałowych), którego płatnikiem jest fundusz?
 666. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF 415/12/04[br]PDF 415/14/04
  Jak należy zakwalifikować wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej ?
 667. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0445/04
  1. Czy przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu świadczenia tych usług powinny być kwali-fikowane jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy też należy zakwalifikować je jako uzyskane ze źródła, o którym mowa w treści art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Na jakim druku deklaracji (PIT) należy wykazać te przychody?
 668. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-141/1213/04/308
  Podatniczka otrzymuje za pośrednictwem Banku emeryturę z Kanady, od której w Kanadzie jest pobierany podatek w wysokości 15%. Czy Bank jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczki na podatek i w jakiej wysokości ?
 669. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.II/Z/415/18/04
  Kto powinien zapłacić podatek dochodowy od odsetek z tytułu udzielonej spółce z o.o. pożyczki?
 670. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/53/WE/04
  Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności Spółka organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody (konkursy związane ze sprzedażą premiową). Dla każdego z konkursów organizowanych przez Spółkę opracowywany jest regulamin, opisujący zasady uczestnictwa w konkursie. Informacja o konkursie jest wywieszana na halach sprzedaży Spółki. Z reguły ukazuje się również w lokalnych mediach (prasa, radio). Konkursy przeprowadzane zgodnie z opracowanym regulaminem Spółka organizuje i przeprowadza samodzielnie bądź zleca ich organizację i przeprowadzenie osobie trzeciej (opracowanie i produkcja materiałów reklamowych, zakup, wręczanie nagród). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy wartość nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym zgodnie z opracowanym regulaminem jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na przedsiębiorcy wydającemu nagrodę ciąży obowiązek sporządzania informacji o wysokości przychodów, o którym mowa w art. 42a ustawy? 2) Czy jeżeli konkurs na zlecenie Spółki organizuje i przeprowadza osoba trzecia prowadząca w tym zakresie działalność gospodarczą, na tej osobie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wydawanych prze tą osobę trzecią nagród?
 671. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDE-415-26/04
  Dotyczy wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 672. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/26/2004
  W jaki sposób oblicza się podatek od przychodów z tytułu osobiście wykonywanej działalności, w zakresie tłumaczeń?
 673. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-4/04
  Dotyczy obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od zawartych umów cywilno - prawnych z lekarzami weterynarii prowadzącymi działalność gospodarczą w związku z wykonywanymi usługami.
 674. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-92/MM/04
  Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?
 675. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/OG/005/44/193/2004
  Czy przy wypłacie nagród pieniężnych dla sportowców i trenerów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, należy zastosować art. 20 "przychody z innych źródeł", a tym samym wypłacić nagrody bez potrącenia podatku ?
 676. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.4115/7/04
  dotyczy stosowania zwolnienia dochodów wypłacanych osobom bezpośrednio realizującym projekt finansowany ze środków pomocowych
 677. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/15/04
  Czy od dochodu uzyskanego z wypłaty dywidendy z tytułu posiadanych akcji można odliczyć stratę z tytułu objęcia tych akcji?
 678. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SL-B/415/44/04
  Czy w związku z nowymi przepisami ZUS o ubezpieczeniu społecznym udziałowców jednoosobowych spółek z o.o. prowadzących działalność wyłącznie rolniczą, wynagrodzenie prezesa takiej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 679. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/61/2004
  Dotyczy zasady opodatkowania podatkiem dochodowym emerytury otrzymywanej z Bułgarii uzupełnianej przez polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wysokości najniższej emerytury polskiej.
 680. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0175/04
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1.01.2004r. przychód członka rady obwodo-wej za udział w posiedzeniu stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 16 lip-ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu, do którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 tej ustawy ?
 681. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/53/PDI/2004
  Czy istnieje możliwość podpisania umowy pomiędzy dwoma osobami fizycznymi na wykonanie określonej pracy z zakresu budownictwa ?
 682. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-128-V/04
  Gimnazjum, będące samorządową jednostką organizacyjną zostało zlikwidowane 31 sierpnia 2003 r. Zobowiązania i należności Gimnazjum zostały przekazane w 2004 r. do Gminy. Gimnazjum w 2003 r. części swoim pracownikom nie dokonało wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13", jednakże zaliczki od tego wynagrodzenia zostały naliczone i odprowadzone na rachunek tut. organu podatkowego. Wynagrodzenia te oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały wykazane w informacjach PIT - 11 za 2003 r., które stały się podstawą do złożenia rocznych zeznań podatkowych za ten rok. Wypłaty w/w "13" dokonał Urząd Miasta w 2004 r., nie dokonując odprowadzenia na rachunek organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pytanie: Jak prawidłowo należy skorygować opisaną wyżej sytuację i czy należy ją skorygować, skoro nadpłacone zaliczki podatku "należą" do nieistniejącego już płatnika?
 683. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/345/2004
  Czy bilety do kina, teatru, na basen są rzeczowymi świadczeniami otrzymywanymi przez pracownika, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Czy dopłata (w wysokości 100% kosztów) do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego? Czy można zakwalifikować do wypoczynku zorganizowanego zwolnionego od podatku pobyt dziecka na kwaterze prywatnej (agroturystyka, pokoje gościnne)? Czy wypoczynek dzieci do lat 18. zorganizowany przez instytucje kościelne i szkoły jest wypoczynkiem zorganizowanym korzystającym ze zwolnienia z podatku? Jakie dokumenty stanowią podstawę do stosowania zwolnień w tym zakresie?
 684. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/51/2004
  Czy płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi dla byłego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych, a który nie jest ani emerytem ani rencistą (posiada status osoby bezrobotnej)?
 685. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/29/04
  dotyczy opodatkowania różnicy między ceną energii elektrycznej obowiązującą odbiorców a ulgową ceną płaconą za tę energię przez pracowników
 686. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/7/04
  Czy oddziały Spółki mogą samodzielnie dokonywać miesięcznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8A)?
 687. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-412/111/2003
  W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 zw zm.) jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy określa sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów z wymienionego wyżej źródła, a mianowicie w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Natomiast pobór zaliczek dla omawianych przychodów reg ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!