Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-101/151/06/AZ

  
Słowa kluczowe: amortyzacja, budynek mieszkalny, działalność gospodarcza, faktura, środek trwały, usługi finansowe, wartość początkowa, wycena nieruchomości
Data: 2006-07-07

Pytanie:

Czy na podstawie art. 22g ust. 1 pkt. 1 w związku z ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , podatnik uprawniony jest do ustalenia wartości początkowej środków trwałych wg wartości wynikającej z faktury zakupu, a w przypadku gdy nie dysponuje dokumentem określającym wartość nabytego środka trwałego - na podstawie wyceny dokonanej w oparciu o ceny rynkowe wskazane w art. 22g ust. 8 powołanej ustawy ?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż będąc członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowo - finansowych. Do przedsiębiorstwa należą różne środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej np. komputer, nieruchomość. Jest Pan właścicielem budynku mieszkalnego, którego część jest wykorzystywana na potrzeby samodzielnej działalności gospodarczej. Powyższy środek trwały jest ujęty w ewidencji środków trwałych według ceny nabycia (wynikającej z aktu notarialnego powiększonej o trwałe nakłady poniesione do dnia oddania budynku do używania w ramach działalności gospodarczej udokumentowane fakturami ). Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych została ustalona zgodnie z proporcją wartości powierzchni użytkowej wykorzystywanej do działalności gospodarczej w stosunku do całej powierzchni budynku. Cena wynikająca z aktu notarialnego za jaką został nabyty budynek - stanowiąca podstawowy element wartości początkowej, jest niższa od wartości rynkowej budynku z dnia jego oddania do używania (także z grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyjęto środek trwały do używania). Różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną rynkową, poza aprecjację rynku nieruchomości w czasie, wynika także z ograniczonego (tj. nie wg formuły pod klucz) zakresu prac zleconych spółdzielni mieszkaniowej będącej inwestorem zastępczym na podstawie oddzielnej umowy. Informuje Pan także, że w skład prowadzonego przedsiębiorstwa wchodzą również takie środki trwałe, w przypadku których udokumentowana fakturą cena, za jaką Strona nabyła dany środek trwały, bywa wyższa niż cena rynkowa.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy na podstawie art. 22g ust. 1 pkt. 1 w związku z ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , uprawniony jest do ustalenia wartości początkowej środków trwałych wg wartości wynikającej z faktury zakupu, a w przypadku gdy nie dysponuje dokumentem określającym wartość nabytego środka trwałego - na podstawie wyceny dokonanej w oparciu o ceny rynkowe wskazane w art. 22g ust. 8 powołanej ustawy?

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy art. 22g ust. 1 pkt. 1 w związku z ust. 3 i ust. 8 w/w ustawy, należy rozumieć tak, że jeżeli przed sporządzeniem ewidencji środków trwałych, podatnik dysponuje dokumentami (np. fakturą, aktem notarialnym) wyszczególniającymi cenę nabycia, wartość wynikająca z tych dokumentów będzie stanowiła wartość początkową danego środka trwałego. Natomiast, gdy podatnik nie dysponuje takim dokumentem przed sporządzeniem ewidencji, wówczas przy ustalaniu wartości początkowej należy dokonać wyceny środka trwałego w oparciu o ceny rynkowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Problematyka amortyzacji środków trwałych uregulowana została w przepisach art. 22a do art. 22m ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

W myśl art. 22a ust. 1 powołanej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:1)budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,2)maszyny, urządzenia i środki transportu,3)inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przy stosowaniu powyższych przepisów, niezbędne jest także uwzględnianie regulacji prawnych zawartych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003r., Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Z powyższego przepisu wynika, że ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 22n ust. 2 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji ich nabycia w drodze kupna określone zostały w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl powołanego powyżej przepisu, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 18, uważa się w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia.

Z kolei stosownie do zapisu art. 22g ust. 3 w/w ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z cytowanego przepisu wynika, iż wszelkie koszty poniesione w związku z przystosowaniem danego składnika majątku do używania, zwiększają cenę nabycia środka trwałego (jego wartość początkową), stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Definicja ceny nabycia zawiera przykładowe koszty, o które należy powiększyć kwotę należną zbywcy, aby wyliczyć wartość początkową, które to nie stanowią katalogu zamkniętego.

Natomiast stosownie do zapisu art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Powyższy przepis przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze kupna środka trwałego, na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, ale tylko w przypadku, gdy nie mo#65407;na ustali jego ceny nabycia.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawione powyżej uregulowania prawne, stwierdzić należy iż, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze kupna ustala się na podstawie ceny ich nabycia. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach tj. w przypadku braku jakiejkolwiek możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego, możliwe jest zastosowanie przepisu art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przyjęcie wartości początkowej środka trwałego według dokonanej przez podatnika wyceny.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia


2006-07-07
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!