Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/13/07

  
Słowa kluczowe: dzierżawa, faktor, moment powstania przychodów
Data: 2007-06-04

Pytanie:

Kiedy powstaje przychód z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została przekazana faktorowi?


POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 16 maja 2007 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu powstania przychodu z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została przekazana faktorowi jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 23 marca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2007 r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na podstawie których użytkuje trzy ciągniki wraz z naczepami. Ciągniki i naczepy zostały oddane w dzierżawę (zawarto umowę dzierżawy z firmą trzecią). Co miesiąc wystawiana jest faktura za czynsz dzierżawny z terminem płatności 90 dni. Wierzytelności wynikające z wystawionych faktur przekazano na podstawie umowy faktoringowej. Zgodnie z umową faktoringową z chwilą przekazania faktorowi wierzytelności podatnik otrzymuje od faktora 80% ich wartości pomniejszonej o umowne koszty faktoringu. Natomiast pozostałą część wierzytelności faktor wypłaca po uregulowaniu płatności przez dzierżawcę na konto faktora. Ponadto podano, że w firmie prowadzona jest pełna księgowość natomiast opisany stan faktyczny sprawy dotyczy roku 2006 oraz 2007.
W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zwrócił się między innymi z zapytaniem: Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu zawartych umów dzierżawy?
Wnioskodawca uważa, że za moment powstania przychodu z tytułu zawartej umowy dzierżawy należy uznać termin płatności wskazany na f-rze za czynsz dzierżawny zgodnie z postanowieniami zawartych umów dzierżawy.
W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stanowisko podatnika jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązującym od dnia 01 stycznia 2003 r. przychodem z działalności gospodarczej w przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności zapłaty.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wierzytelności wynikające z faktur dokumentujących dzierżawę składników majątku zostały przeniesione na faktora a termin płatności z nich wynikający wynosi 90 dni. Zatem przychód u podatnik powstanie w dniu wymagalności zapłaty za wydzierżawiony składnik majątku tj. w 90 dniu od dnia wystawienia faktury.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.


2007-06-04
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!