Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-255/08-3/SM

  
Słowa kluczowe: paliwo, podatek akcyzowy, refakturowanie, zakres opodatkowania
Data: 2009-02-26

Istota interpretacji:

Refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2008 r. (data wpływu 12.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie odsprzedaży paliw -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku akcyzowego w zakresie odsprzedaży paliw.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności C SA jednym z wielu jest produkcja wyrobów z mięsa drobiowego, chów i hodowla drobiu, produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich oraz jej transport do hodowców drobiu. Firma posiada 18 sztuk samochodów ciężarowych do przewozu paszy, piskląt. C SA podpisał umowę z firmą L Sp. z o.o. na dostawę paliw - oleju napędowego i oleju opałowego. W związku z tym C SA zamierza kupić dla swoich potrzeb zbiornik na paliwo. Firma będzie nabywać paliwo z zapłaconą akcyzą. Paliwo będzie zużywane na własne potrzeby i nie tylko. Spółka zamierza dokonywać dalszej sprzedaży w stanie niezmienionym firmom współpracującym z C - hodowcom drobiu - olej opałowy; firmom świadczącym usługi transportowe wywozu wyrobów gotowych mięsa i przetworów drobiowych, przywozu żywca drobiowego - olej napędowy. Na tę okoliczność zostałyby zawarte umowy na dostawę paliw z w/w odbiorcami. C SA byłby płatnikiem za zakupione od producenta paliwo. Firma dostarczająca paliwa wystawiałaby fakturę sprzedażową na C SA. Natomiast Spółka C na rzecz hodowcy i usługodawcy- transportowca wystawiałaby refakturę do faktury również otrzymanej przez Spółkę od firmy L. Przedmiotem działalności nie jest obrót paliwami. Firma C SA nie posiada koncesji do obrotu paliwami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

  1. Czy C SA stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i czy będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu dalszej sprzedaży produktów paliwowych, albowiem od wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte będzie już zapłacona akcyza. Czynność sprzedaży wyrobów akcyzowych podlega opodatkowaniu akcyzą na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, jednakże tylko wtedy, gdy od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Cxxxxx SA będzie dokonywać odsprzedaży paliwa, od którego zostanie zapłacona akcyza (zawarta w cenie), więc nie stanie się podatnikiem podatku akcyzowego, co wynika z art. 4 ust. 5 w/w ustawy. Zgodnie z niniejszym przepisem, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy dla innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Jeżeli więc podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży paliwa zostanie naliczony przez podmiot sprzedający L na rzecz C SA, to Spółka - jako podmiot dokonujący sprzedaży na kolejnym etapie obrotu - nie będzie zobowiązany do rozliczenia i zapłaty akcyzy, zwłaszcza iż C SA nie będzie dokonywał przerobu wyrobu, lecz jego dalszej odsprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają:

  1. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
  2. wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
  3. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
  4. eksport i import wyrobów akcyzowych;
  5. nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 4 ust. 5).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Spółka będzie dokonywać sprzedaży w stanie niezmienionym firmom współpracującym (hodowcom drobiu) olej opałowy, a firmom świadczącym usług transportowe - olej napędowy. Powyższe paliwa będzie nabywać od sprzedawcy - firmy Lxxxx Pxxxxx Sp. z o.o. Przedmiotowa odsprzedaż dotyczy paliwa z zapłaconą akcyzą (w myśl ww. art. 4 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a więc do odprowadzenia podatku jest w pierwszej kolejności obowiązany producent paliw silnikowych). Uwzględniając powyższe, dalszy obrót tym wyrobem przez Spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż z przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatek ten ma charakter jednokrotnego opodatkowania. Spółka nie będzie zobowiązana (w myśl art. 14 ustawy), do zarejestrowania się jako podatnik tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odpowiedź na pozostałe dwa pytania zawarte we wniosku (nr 2 i 3) będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


2009-02-26
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!