Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1002/08-2/PJ

  
Słowa kluczowe: rok podatkowy, sprawozdania finansowe, złożenie deklaracji
Data: 2008-11-26

Istota interpretacji:

Określania wyniku rocznego powinno być dokonane na podstawie zasad analogicznych do tych, wg których dokonywane są rozliczenia miesięczne dla potrzeb przekazanie w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 03.09.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej, w której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem podatkowym wspólnika będącego osobą fizyczną -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej, w której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem podatkowym wspólnika będącego osobą fizyczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej. Drugim wspólnikiem w tej spółce jest osoba prawna -. spółka z o.o., której rok obrotowy (w konsekwencji także rok podatkowy) ustalono na okras 1.07 -. 30.06. Zgodnie z umową spółki komandytowej, jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym spółki z o.o. - drugiego wspólnika - komplementariusza. Umowa spółki została zweryfikowana, a samą spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sprawozdanie finansowa spółki komandytowej sporządzane będzie na dzień 30 - go czerwca (koniec roku obrotowego)" podczas gdy Wnioskodawca winien złożyć zaznania roczne i załączyć do niego sprawozdania finansowa do dnia 30 - go kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. W jaki sposób Wnioskodawca - wspólnik w spółce komandytowej winien realizować obowiązek przewidziany w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy rok obrotowy tej spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym...
  2. W jaki sposób Wnioskodawca, celem określenia w zeznaniu rocznym dochodu do opodatkowania, winien określić przychody i koszty z tytułu udziału w spółce osobowej na koniec jego roku podatkowego (31.12) skoro zapisy księgowe prowadzone są według innego, przesuniętego roku obrotowego, właściwego dla spółki osobowej (30.6)...
  3. Na jakiej podstawie Wnioskodawca winien określać przychody i koszty niezbędne do określenia dochodu zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i na jego zakończenie...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Spółka komandytowa, jak i będąca wspólnikiem - komplementariuszem spółka z o.o. moją rok obrotowy inny aniżeli rok kalendarzowy. Jest to rozwiązanie popularne w innych państwach, w tym w Niemczech i charakterystyczne w przypadku spółek o sezonowym charakterze działalności. Jest ono także stosowane w Polsce.

Te oczekiwania praktyki znajdują poparcie również w doktrynie prawa handlowego, w której w odniesieniu do spółki komandytowej wskazuje się na możliwość kształtowania roku obrotowego poprzez odpowiednie postanowienia w umowie spółki (tak np. S. S w: Si / S / S / S - Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1 - 150, W-wa 2001, s. 330). Stąd też sądy rejestrowe akceptują takie rozwiązanie, wpisując spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odnosząc się do przepisów podatkowych należy stwierdzić, że na mocy art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Wobec braku odmiennych regulacji, w odniesieniu do osób fizycznych oraz spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych rokiem podatkowym musi być rok kalendarzowy. Natomiast osoby prawne mogą przyjąć inny rok podatkowy, aniżeli rok kalendarzowy. Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest bowiem przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 11 Ordynacji podatkowej. Spółki komandytowe pozostają poza przepisami ustaw o podatku dochodowym, albowiem nie mają podmiotowości podatkowej w tych podatkach (inaczej zatem jak np. w podatku VAT).

Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych.

Jeżeli mamy wspólników, którzy podlegają odrębnym reżimom podatkowym:

  • osoba fizyczna - ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  • osoba prawna - ustawia o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto wspólnicy ci mają odmiennie ustalone lata podatkowe:

1 osoba fizyczna rok kalendarzowy,

2 osoba prawna - 1.7-30.6, wówczas, przy pełnej transparencji w podatkach dochodowych spółki osobowej, okresem "stosowanym dla celów podatkowych" w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest okres właściwy dla wspólnika. W przypadku spółek osobowych, w których wspólnikami są osoby fizyczne i prawne o różnych latach obrotowych istnieje możliwość wyboru roku obrotowego w taki sposób, by dostosować go do roku podatkowego wspólnika - osoby fizycznej lub osoby prawnej, wskazanym jest przy tym, by pokrywał się on z rokiem osoby prawnej, która również prowadzi księgi rachunkowe. Tym bardziej, że w podatkach dochodowych rok obrotowy nie ma doniosłego znaczenia, gdyż przyjmuje się, że przychody i koszty spółek osobowych są na bieżąco przyporządkowywane ich wspólnikom bez oczekiwania na zakończenia roku obrotowego i powstania prawa do zysku w rozumieniu prawa spółek.

Art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje, by podatnik prowadzący księgi rachunkowe (handlowe) dołączał do zeznania sprawozdania finansowe. Można się zastanawiać, czy obowiązek ten dotyczy także wspólnika spółki osobowej, który sam nie sporządza dla siebie sprawozdania finansowego (ustawa expressis verbis nie nakłada takiego obowiązku). Mając na uwadze § 4 ust 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005r w sprawie właściwości organów podatkowych określa, gdzie powinno być składane sprawozdanie finansowe przez wspólnika spółki osobowej lecz można mieć wątpliwości czy ten przepis wykonawczy nie wykracza w tym zakresie poza granice delegacji ustawowej.

Przyjmując istnienie takiego obowiązku po stronie wspólnika spółki osobowej należy przyjąć, że w przedmiotowej sytuacji winien on złożyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej sporządzone na dzień 30 - go czerwca roku poprzedniego. Nie ma bowiem podstaw do tworzenie specjalnego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia, tym bardziej, że wspólnik spółki osobowej jest rozliczany na bieżąco wg zasad określonych w art. 8 w/w ustawy.

Podsumowując Wnioskodawca stwierdza, że do zeznania rocznego winien załączyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej sporządzone na jej ostatni dzień roku obrotowego tj. na dzień 30-ty czerwca. W ten sposób postąpi zgodnie z dyspozycją normy zawartej w art. 45 ust 5 w/w ustawy, jak również zostanie zrealizowany cel tej regulacji prawnej.

Ad.2

Dochód wspólnika Spółki osobowej winien być określany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zarówno przychody, jak i koszty winny być ustalane - w pierwszym etapie - na poziomie spółki, a następnie przyporządkowywana wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku. Odmienne lata podatkowe spółki i jednego z jej wspólników tj. Wnioskodawcy pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe. Ustalanie dochodu rocznego następuje bowiem na podstawie bieżących operacji księgowych, przy czym na zakończenia każdego miesiąca winne być przyporządkowywane Wnioskodawcy kwoty przychodów i kosztów calem określania podstawy opodatkowania dochodu. Tym samym rozliczenie roczne Wnioskodawcy winno nastąpić na podstawie narastająco przyporządkowywanych mu w okresie 1.01-31.12 przychodów i kosztów. Fakt zamknięcia roku obrotowego przez spółkę 30.06 zamiast 31.12 dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy jest indyferentny. W przeciwieństwie bowiem do uregulowań prawa spółek i obowiązującej tam konstrukcji prawa do zysku, regulacje prawa podatkowego, jako autonomiczne, odwołują się do wyników ekonomicznych i nakazują bieżące rozliczanie przychodów i kosztów, celem ustalania dochodu dla potrzeb rozliczeń miesięcznych, a nie oczekiwanie na powstanie formalnoprawnego prawa do zysku wspólnika, co następuje dopiero po zakończeniu roku obrotowego spółki. Moment powstania obowiązku podatkowego jest oderwany od regulacji prywatnoprawnych. Stąd też nie ma przeciwwskazań dla ustalenia rocznego dochodu pomimo trwającego w spółce jeszcze roku obrotowego.

Określania wyniku rocznego powinno być dokonane na podstawie zasad analogicznych do tych, wg których dokonywane są rozliczenia miesięczne dla potrzeb przekazanie w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Ad. 3

Rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy powinny być dokonywane na podstawie informacji pochodzących od spółki osobowej w zakresie uzyskanych przez nią w danym miesiącu przychodów i kosztów wg proporcji odpowiadających posiadanemu przez niego udziałowi w zysku.

Rozliczenia roczne powinno być dokonane na podstawie informacji pochodzącej od spółki o przychodach i kosztach uzyskanych przez spółkę w okresie od 1.01 do 31.12 na zasadach analogicznych, na jakich określany jest dochód w trakcie roku celem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma potrzeby, by na dzień 31.12 spółka sporządzała sprawozdanie finansowe, skoro jej rok obrotowy jeszcze nie uległ zakończeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


2008-11-26
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!