Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-8/2/05/KG

  
Słowa kluczowe: akcyza, działalność handlowa, działalność opodatkowana, obowiązek podatkowy, podatek akcyzowy, wyroby akcyzowe, zgłoszenie rejestracyjne
Data: 2005-04-28

Pytanie:

Czy w przypadku obrotu tj. nabywania i odsprzedawania m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów, firma nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie celnym?Stan faktyczny:
Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymywany towar od jednej z firm jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, zaś od drugiej z firm jest z akcyzą.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 oraz art. 216 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2005r. wniesionym przez firmę XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. braku obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać przedstawione przez podatnika stanowisko w zakresie braku obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego za nieprawidłowe.

Uzasadnienie: Strona działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), wnioskiem z dnia 15.02.2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 16.02.2005r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, którego przedmiotem działalności jest obrót tj. nabywanie i zbywanie m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, toluen, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna łąkowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te są nabywane i zbywane w opakowaniach l L, 5 L, 10 L, 20 L oraz beczkach po 200 L.

Zdaniem Strony skoro przysługuje jej zwolnienie od akcyzy na wyżej wymienione produkty, nie podlega obowiązkowi rejestracji w urzędzie celnym określonym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257).

Wobec powyższego Strona zwróciła z następującymi zapytaniem:

Czy przedsiębiorstwo nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie celnym?

Nadto, na zapytanie Urzędu Celnego w Białymstoku odnośnie wskazanie symboli PKWiU lub CN wyrobów wskazanych we wniosku, Strona przy piśmie z dnia 13.04.2005r. wskazała następujące symbole PKWiU, dla następujących wyrobów:

1. benzyna ekstrakcyjna 23.20.13-00.21

2. heksan 24.14.11-20.24

3. metanol 24.66.42-10.10

4. toluen 24.14.12-25.20

5. l-butanol 24.14.22.-30.00

6. 2-propanol24.14.22.-20.20

7. nafta oświetleniowa 23.20.. 14.-00.60

8. benzyna łąkowa 23.20.13-00.22

9. mieszaniny tych produktów: abizol 23.20.32-00.43

10. Dacholeum 26.82.13-00.62

11. Dysperbit 26.82.13-00.69

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku zważył, co następuje:W przypadku nabywania i odsprzedawania przez Firmę wyrobów wymienionych we wniosku z dnia 16.02.2005 r. oraz piśmie z dnia 13.04.2005 r. zastosowanie będą miały m.in. przepisy art. 24 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i 4, § 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem. Zwolnienie od podatku akcyzowego na podstawie ww. przepisów przysługuje po spełnieniu przez podmiot określonych w przedmiotowych przepisach konkretnych wymogów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, zwane dalej "podatnikami". W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju. Stosownie natomiast do art. 4 ust. 2 za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również:

1) przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

2) przekazanie przez podatnika wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

3) zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu;

4) wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności;

5) wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego;

6) darowiznę wyrobów akcyzowych;

7) wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu;

8) świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy;

9) zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

10) zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy

W świetle powyższego oraz brzmienia art. 14 ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że obowiązek rejestracji w zakresie akcyzy odnosi się do podmiotów, których działalność gospodarcza polega na wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. nr 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W załączniku nr 1 do ustawy wskazano wykaz wyrobów akcyzowych, a poz. nr 5 przedmiotowego załącznika nr 1 dotyczy: Produktów rafinacji ropy naftowej o symbolu PKWiU 23.20. Do tej grupy należy zaliczyć wskazaną przez Stronę naftę o symbolu PKWiU 23.20.14.-00.60.

W świetle powyższego zauważam, iż z uwagi na okoliczność, że nafta o wskazanym przez stronę symbolu PKWiU 23.20.14.-00.60 stanowi wyrób akcyzowy o którym mowa w poz. nr 5 załącznika nr 1 do ustawy, nie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Nadto, nafta o wskazanym przez stronę symbolu PKWiU 23.20.14.-00.60 nie została wskazana przez ustawodawcę jako wyrób akcyzowy podlegający zwolnieniu od akcyzy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), a zatem na podstawie ww. aktu prawnego również nie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Uznać zatem należy, że działalność gospodarcza polegając na obrocie naftą o wskazanym przez stronę symbolu PKWiU 23.20.14.-00.60 stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i stosownie do przepisu art. 14 podatnik obowiązany jest przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej ww. opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Mając na uwadze sformułowanie wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 16 lutego 2005r. "otrzymany przez nas towar od jednej z firm, z którymi współpracujemy, jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, zaś od drugiej z firm dostarczających nam ww. produkty, jest z akcyzą" zauważam, iż stosownie do art. 4 ust 3 ustawy o podatku akcyzowym pamiętać należy, że opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy koks naftowy; bitum naftowy; inne pozostałości olejów z ropy naftowej oznaczone symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713 (do tej grupy należy wskazany przez stronę abizol) oraz mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie lub naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, smole mineralnej, paku smołowym oznaczone symbolem PKWiU 26.82.13 oraz kodem CN 2715 00 00 (do tej grupy należy wskazany przez stronę dacholeum i dysperbit). Zwolnienie to następuje z uwagi m.in. na przeznaczenie tj. pod warunkiem, że wyroby akcyzowe zostaną zużyte do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Stosownie do § 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych tj. węglowodory acykliczne oznaczone symbolem PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901 (do tej grupy należy wskazany przez podatnika heksan) i toluen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-25 oraz kodem CN 2902 30 00.

W § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego stwierdza się, że zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 oraz objęte kodami CN 2710 11 21 i CN 2710 11 25, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych (do tej kategorii należą wskazane we wniosku benzyna ekstrakcyjna oraz benzyna łąkowa).Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż nabycie i sprzedaż na terenie kraju wyrobów akcyzowych, o których mowa w ww. przepisach rozporządzenia zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym, podmiot wykonujący działalność gospodarczą polegającą na nabyciu wyrobów akcyzowych (abizol, dacholeum, dysperbit, heksan, toluen, benzyna ekstrakcyjna oraz benzyna łąkowa ), z przeznaczeniem ich dalszej odsprzedaży na terenie kraju innym podmiotom do celów innych niż do celów napędowych opałowych lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych nie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

Ponadto informuję, iż niżej wyszczególnione wyroby, które zostały wskazane w pismach z dnia 16.02.2005 r. oraz 13.04.2005 r., tj.:

- 1-butanol o kodzie PKWiU 24.14.22-30.00;

- 2-propanol o kodzie PKWiU 24.14.22.-20.20 (izopropanaol)

- metanol o kodzie PKWiU 24.66.42-10.10;

nie są wyrobami akcyzowymi (nie są wymienione w zał. nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym), a zatem w zakresie tych wyrobów przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące rejestracji nie mają zastosowania tylko i wyłącznie w przypadku gdy wyroby te nie są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W sytuacji, gdy wyroby: 1-butanol o kodzie PKWiU 24.14.22-30.00; 2-propanol o kodzie PKWiU 24.14.22.-20.20 (izopropanaol) metanol o kodzie PKWiU 24.66.42-10.10; będą przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych należy zaliczyć je do wyrobów akcyzowych wskazanych w zał. nr 1 poz. nr 6 do ustawy, a działalność gospodarczą w zakresie obrotu nimi należy uznać za działalność polegającą na obrocie wyrobami akcyzowymi, podlegającą stosownie do przepisu art. 14 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkowi zgłoszenie rejestracyjnego właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Powyższa interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Ponadto zgodnie z art. 14b § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Natomiast stosownie do art. 14b § 2 cyt. ustawy, udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku wniesione za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

2005-04-28
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!